Протокол за резултатие от Втори и Трети етап от конкурса за длъжността "съдебен секретар"

Протокол за провеждане на конкурса за длъжността "съдебен секретар" - втори и трети етап

Методика за оценяване на кандидатите

Протокол за допускане до участие в провеждане на писмен изпит и събеседване в конкурса за длъжността "съдебен секретар" - 2 щатни бройки - 07.11.2018г.

Списък на лицата, допуснати до участие в провеждане на писмен изпит и събеседване в конкурса за длъжността "съдебен секретар" - 2 щатни бройки - 07.11.2018г.

 

Съобщение за провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 2 щатни бройки при условията на чл. 67, ал. 1 от КТ

Длъжностна характеристика за длъжността "съдебен секретар - протоколист"

Заявление за кандидатстване на работа

Образец на Декларация по чл 107а ал 1 КТ вр чл 137 ПАС

Образец на Декларация по чл 141 ал 2 т 1 ПАС

Заповед за провеждане на конкурс за длъжността "съдебен секретар" - 2 щатни бройки при условията на чл. 67, ал. 1 от КТ

Правилник за администрацията в съдилищата

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©