• 07.04.2017г. - Конкурс за длъжност "Призовкар" - приключил
  • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Откритата процедура за назначаване на държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Плевен на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ – до заемането на длъжността въз основа на конкурс е прекратена, съгласно писмо изх. №11-00-284/2017 г. на Министерство на правосъдието на Република България.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©