О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 гр.Плевен, 26.01.2012г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

     

 

      ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ-ти граждански състав, в закрито съдебно заседание на 26.01.2012 година, в състав:

                                                          

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЯНА НИКОЛОВА

 

      като разгледа докладваното от съдия НИКОЛОВА гр.д.№ 8291 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното :

             

 

           Определение на основание чл.130 от ГПК:

           Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от М.  Й.А., чрез адв.Д.Н. ПлАК, против „БЕЛЧЕВ-ФОРС” СД-Плевен, с която е предявен иск с правно основание чл.124 от ГПК , със следния петитум, уточнен с допълнителна молба от 12.01.2012год. в резултат на оставената от съда без движение искова молба, а  именно:

            - да се признае на основание чл.124 от ГПК по отношение ответника, че с Нотариален акт за продажба на право на строеж №9, том І, дело 9/1998год. на Плевенски нотариус, вместо МАГАЗИН 1 е извършена продажба на КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА, съгласно одобрени проекти на 22.04.1998год., разположена на партерен етаж в жилищна сграда в УПИ ХХІІІ-6984, кв.186, *** по плана на гр.Плевен и е със застроена площ 51,48 кв.м. при съседи-посочени.

             Независимо, че оставяйки исковата молба без движение съдът е дал указания на ищеца за констатираните нередовности и неясноти на предявената искова молба, които следва да отстрани, с подадената допълнителна молба от една страна това не е направено, а от друга страна - направеното уточнение на петитума на иска и изричното уточнение, че се касае за иск с правно основание чл.124 от ГПК, е достатъчно ясно, а разгледано с оглед разпоредбата на чл.130 от ГПК обосновава недопустимост на така предявения иск, който следва да бъде оставен без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

             Съгласно разпоредбата на чл.124 ал.1 от ГПК всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато има интерес от това. Съгласно ал.4-та иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, предвидени в закон.

             Правен интерес за ищеца от предявяване на установителен иск е налице когато ответникът оспорва претендирано от ищеца право или когато ответникът претендира отричано от ищеца право. Ако за ищеца съществува друга, изрично предвидена в закона възможност за разрешаване на правния спор, то същият няма интерес от предявяването на установителен иск. Установителен иск е този, с който се иска само да се установи съществуването или несъществуването на дадено право - например да се установи, че ищецът е собственик на даден имот, ако ответникът оспорва това /положителен установителен иск/. Предмет на установителния иск могат да бъдат всякакви права, както и факти /но само в предвидените от закона случаи/. Целта на защитата, преследвана с установителния иск, е да се внесе яснота и определеност в отношенията между страните, така че между тях/в случая липсват изложени факти ответникът в да оспорва или да претендира права на ищеца/ да не се стига до по-остри форми на противопоставяне. Видно от изложението на обстоятелствата в първоначално подадената искова молба е, че ищецът сам е посочил, че с решението, постановено по гр.д. № 1369/1999год. по описа на ПлРС  е доказано правото му на собственост върху имота, предмет на сделките, обективирани в нотариалните актове-посочени в исковата молба. Посочва се също така, че успешно е проведен и иск с правно основание чл.108 от ЗС срещу М.Г.М., касаещ процесния недвижим имот. Що се отнася до искането, с което съдът е сезиран, формулирано от ищеца както в първоначално подадената искова молба, а така също и в допълнителната от 12.01.2012год., то същото обосновава недопустимост на така предявения иск - с оглед конкретното искане за установяване на факти, вкл. и с оглед регламентацията на чл.124 ал.4, предл. 2-ро от ГПК. Посоченото от ищеца, че в негов интерес е да бъде установено, че с цитирания в исковата молба нотариален акт е извършена продажба вместо на  магазин 1 – на кафе-сладкарница, не може да бъде предмет на установителен иск, вкл. по отношение ответника с оглед изложените обстоятелства от ищеца в исковата му молба. Налице е възможност за ищеца за отстраняване на грешката според него, допусната в нотариалния акт по реда на чл.579 ал.3 от ГПК вр. чл.577 от ГПК.

            Предявеният иск, с оглед изложението на фактическите обстоятелства, въз основа на които се основава конкретното искане към съда е недопустим, следва да бъде оставен без разглеждане като недопустим, а производството по делото следва да бъде прекратено.

            Воден от горното съдът,

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И  :

 

           ОСТАВЯ на основание чл.130 от ГПК предявения от М.  Й.А., чрез адв.Д.Н. ПлАК, против „БЕЛЧЕВ-ФОРС” СД-Плевен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като НЕДОПУСТИМ и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№8291/2011год. по описа на Плевенски районен съд, като ВРЪЩА  исковата молба-вх.№19676/20.12.2011год.

          Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му чрез Плевенски районен пред Плевенски окръжен съд.

                                               

                                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ :