О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.  Плевен ,17.01.2012 г.

 

в името на народа

 

Плевенският районен съд, Х-ти граждански  състав,в закритото съдебно заседание на   седемнадесети януари  през две хиляди и дванадесета  година, в състав:

 

                                       Председател: НАТАША ПАНЧЕВА

 

при секретаря …………………………………………….....

при прокурор……………..

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Наташа Панчева гражданско дело № 8107 по описа на съда за 2011г. и на основание данните по делото и закона за да се произнесе, съобрази следното:

           В Плевенски  районен съд  е постъпила молба от Дирекция “ Социално подпомагане ” гр.  ***  по чл. 26 от Закона за Закрила на Детето за определяне на мярка за закрила на детето *** Й. в Дом за Деца лишени от родителска грижа *** гр. ***  и настаняване в   Дом за Деца лишени от родителска грижа.

         Съдът е изпратил съобщение  майката на детето   и при призоваването и е установил , че тя е с настоящ адрес гр. ***.

·                       Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗЗДЕТ исканията за настаняване на дете в специализирана институция са подсъдни на районния съд по настоящия адрес на детето , а по смисъла на §1 ,т. 15 от ДР на ЗЗДет. “ настоящ адрес на детето” е адресът на който то пребивава. Видно от молбата , по отношение на детето е налице временна мярка за закрила- настаняване в специализирана институция, поради което искането за настаняване по съдебен ред следва да се направи  до районния съд по настоящият адрес на родителите на детето,предвид разпоредбата на чл. 27, ал.2 т. 2 от ЗЗДет. Видно от справка  за предоставяне на данни по реда на Наредба № 14/18.11.2009 година за информация относно лице е , че постоянният и настоящ адрес на майката  на детето  *** М.Л.Й. *** и той  е регистриран като такъв от 22.11.2011 година .

·                       Ето защо съдът намира , че не е местно компетентен да разгледа делото , а такъв е Районен съд гр. ***. Ето защо следва  да се прекрати производството по делото и изпрати по подсъдност на Районен съд гр. *** , тъй като още при образуването му   на 02.12. 2011 година с вх. № 30313 от 01.12. 2011 година в 16.47 минути  в РС *** настоящият адрес на майката е бил в гр. *** , а не е бил в гр. Плевен

·                       При това положение следва да се отмени определението, с което делото е насрочено в о.с.з. за 23.01.2012 година , и да се прекрати производството по делото и изпрати по подсъдност на Районен съд гр. *** , подсъдност.

                Водим от горното съдът

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

              ОТМЕНЯ определението от 19.12.2011 година  за насрочване на делото в открито съдебно заседание да 23.01.2012 година от 10.30 часа  .

ПРЕКРАТЯВА производството по  гр д. № 8107 /11 г. по описа на Плевенски  районен съд  и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд  гр.   ***.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  пред Плевенски окръжен съд с частна  жалба  в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

                                                                                     

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: