ПРОТОКОЛ

 

Година 2011                                            Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                              десети граждански състав

 

На четвърти февруари                         две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАША ПАНЧЕВА

Секретар М.Ц. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПАНЧЕВА

Гр.д. № 8264 по описа за 2010 година.

На първо четене в 09:47 часа се явиха: 

ИЩЕЦ В.С.А. – редовно уведомен, се явява лично и с АДВ. В.Д. с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИК *** ООД – редовно призован, законен представител не се явява.

Явява се АДВ. П.А. с пълномощно по делото.

ВЕЩО ЛИЦЕ Т.Ц.И. – редовно призована се явява лично.

ВЕЩО ЛИЦЕ М.Д.М. – редовно призован, се явява лично.

ВЕЩО ЛИЦЕ П.В.В. – редовно уведомен, се явява лично.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. ПЛ. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което и на основание чл. 142 от ГПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Т.Ц.И. – 36 г. не осъждана без родство.

М.Д.М. – 55 г. не осъждан без рдоство.

П.В.В. – 63 г не осъждан без родство.

Съдът напомня на вещите лица наказателната отговорност, която носят по чл. 291 от НК, същите обещаха да дадат вярно и безпристрастно заключение.

ВЛ И.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Д.: Нямам въпроси да се приеме.

АДВ. ПЛ. А.: Нямам въпроси да се приеме.

Съдът намира, че следва да бъде прието и приложено по делото заключението на ВЛ Т. И., на което да се изплати възнаграждение в размер на 40 лева от бюджета на съда и се издаде ордер.

Водим от горното, съдът     

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА на заключението на ВЛ Т.И., като на същото се изплати възнаграждение в размер на 40 лева от бюджета на съда и се издаде ордер.

ВЛ М.М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Д.: Нямам въпроси да се приеме.

АДВ. ПЛ. А.: Нямам въпроси да се приеме.

Съдът намира, че следва да бъде прието и приложено по делото заключението на ВЛ М. М., на което да се изплати възнаграждение в размер на 20 лева от бюджета на съда по сметка на ОД на МВР и се издаде ордер.

Водим от горното, съдът     

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА на заключението на вл М.М., като на същото се изплати възнаграждение в размер на 20 лева от бюджета на съда по сметка на ОД на МВР и се издаде ордер.

ВЛ П. В.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Д.: Нямам въпроси да се приеме.

АДВ. ПЛ. А.: Нямам въпроси да се приеме.

Съдът намира, че следва да бъде прието и приложено по делото заключението на ВЛ П. В., на което да се изплати възнаграждение в размер на 40 лева от бюджета на съда и се издаде ордер.

Водим от горното, съдът     

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА на заключението на ВЛ П. В., като на същото се изплати възнаграждение в размер на 40 лева от бюджета на съда и се издаде ордер.

 

 

На основание чл. 149 ал. 3 от ГПК съдът покани страните към спогодба

АДВ. Д.: Предлагам, спогодба, при условие, че ответника признае заведените искове  и при следните параметри. По иска за неизплатени заплати за претендирания в ИМ период, ответника се задължава да плати нас ищеца сумата от 890.23 лв. и законова лихва, считано от днес до окончателното й изплащане. По претенция по чл. 221 от КТ ответника се задължава да плати на ищеца сумата от 1231.20 лева, ведно със законната лихва считано от днес. По отношение на исковата претенция чл. 224 КТ ответника се задължава да заплати на ищеца сумата от 320.89 лева, ведно със законовата лихва считано от днес, или общо сумата, която следва да бъде платена е в размер на 2442.32 лева., ведно със съответната законова лихва, считано от днес. Споразумяваме се също ответника да заплати на ищеца направените разноски в размер на 300 лева за адвокатско възнаграждение. Сумата от трите иска плюс разноските ответника да заплати на ищеца до 28.02.2011 г. Ответника се задължава да изплати сумата от 2442.32 лева плюс разноските от 300 лева по банков път по сметка *** клон плевен IBAN ***. Така посочените суми са чистите суми, след направените съответни удръжки и се дължат, съгласни платежните ведомости при ответника, затова предлагам да се спогодим върху тези суми, върху тях удръжки не се дължат.

Адв. А.: Г-жо председател действително с ищеца постигнахме спогодба в смисъла продиктуван от процесуалния представител. Съгласни сме да заплатим дължимите суми, така както ги посочи ищеца чрез процесуалния представител до 28.02.2011 г. по банкова сметка ***.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ИЩЕЦ:                                                              ОТВЕТНИК:

/В.С.А./                         /адв. Пл. А./

 

 

 

 

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатата спогодба не противоречи на Закона и морала и следва да бъде уважена, а  ответника следва да бъде осъден да заплати ДТ в размер на половината от ДТ от Тарифата в  размер на ½ от дължимата по всеки един от исковете.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ОДОБРЯВА постигнатата между В.С.А. *** с ЕГН ********** *** с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителя си ***, представляван от адв. П.А. спогодба, съгласно която:

“***” ЕООД гр. Плевен с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителя си ***, представляван от адв. П.А. се задължава ДА ЗАПЛАТИ на В.С.А. *** с ЕГН ********** сумата от 890.23 лв., ведно със законова лихва върху нея, считано от днес /04.02.2011 г./ до окончателното й изплащане, представляващи неизплатено трудово възнаграждение за месеците 08.2010 г, 09.2010 г. и 10.2010 г. в срок до 28.02.2011 г. по банков път по сметка *** клон плевен IBAN ***. Така посочените суми са чистите суми, след направените съответни удръжки и се дължат, съгласни платежните ведомости при ответника.

“***” ЕООД гр. Плевен с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителя си ***, представляван от адв. П.А. се задължава ДА ЗАПЛАТИ на В.С.А. *** с ЕГН ********** сумата от 1231.20 лв., ведно със законова лихва върху нея, считано от днес /04.02.2011 г./ до окончателното й изплащане, представляващи обезщетение по чл. 221 от КТ в срок до 28.02.2011 г. по банков път по сметка *** клон плевен IBAN ***. Така посочените суми са чистите суми, след направените съответни удръжки и се дължат, съгласни платежните ведомости при ответника.

“***” ЕООД гр. Плевен с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителя си ***, представляван от адв. П.А. се задължава ДА ЗАПЛАТИ на В.С.А. *** с ЕГН ********** сумата от 320.89 лв., ведно със законова лихва върху нея, считано от днес /04.02.2011 г./ до окончателното й изплащане, представляващи обезщетение по чл. 224 ал. 1 от КТ в срок до 28.02.2011 г. по банков път по сметка *** клон плевен IBAN ***. Така посочените суми са чистите суми, след направените съответни удръжки и се дължат, съгласни платежните ведомости при ответника.

“***” ЕООД гр. Плевен с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителя си ***, представляван от адв. П.А. се задължава ДА ЗАПЛАТИ на В.С.А. *** с ЕГН ********** сумата от 300 лв., представляваща направените разноски в размер на 300 лева за адвокатско възнаграждение по банков път по сметка *** клон плевен IBAN ***.

ОСЪЖДА на основание чл. 78 ал. 6 от ГПК “***” ЕООД гр. Плевен с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителя си *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на ПлРС ДТ в размер на 75 лева, по 25 лева за всеки един от исковете.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигнатата спогодба по гр.д. 8264/2010 г. по описа на ПлРС.

Определението на съда за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване пред ПлОС в едноседмичен срок от днес и за двете страни и не подлежи на обжалване в частта за постигнатата спогодба.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10:09 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: