Р Е Ш Е Н И Е

гр. Плевен,31.01.2012г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  Х- ти  граждански състав, в публичното заседание на  двадесет и седми януари две хиляди и дванадесета година, в състав:

                                       

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Наташа Панчева

 

при секретаря   М.Ц.    като разгледа докладваното от съдията   Панчева гр.дело № 8293 по описа за 2011 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск  по чл.19, ал.1 от ЗГР, предявен по реда на чл. 530 и следващите от ГПК .

Постъпила е  молба  от Н.Т.С.  с ЕГН-**********,в качеството й на майка и законен представител на детето А.Н.А. с ЕГН-**********,с която същата твърди , че има дете като самотна майка , което носи името А.. Твърди, че сключила през 2006 година брак с италианския гражданин *** С..Твърди , че има проблеми  изписването на името на детето , а че и е необходима сигурност , тъй като предстои осиновяване на детето й А. от мъжът, с когото е сключила граждански брак -*** С.-твърди, че живее с детето А. *** Швейцария и всички там  и в училището, в което детето учи наричат детето ***.Моли съда да извърши промяна на името, като бъде променено същото от А. на ***.

Ищецът по делото редовно призован  не се явява лично и се представлява от адвокат Ю. Т. от Плевенска адвокатска колегия.

Ответникът по молбата -ОБЩИНА-гр.ПЛЕВЕН, Кмета на Община гр. Плевен , редовно призована  по делото  не ангажира становище по делото.

         Заинтересованата страна “ Дирекция за СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ “ Община  Плевен, редовно призована по делото не изпраща представител. Представила е писмен доклад,в който изразява становище, че молбата е основателна.

            Контролиращата страна РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-гр.ПЛЕВЕН,редовно призована по делото се представлява в съдебно заседание от прокурор ***, който изразява становище , че молбата е неоснователна.

 Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

 Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане  от*** ***. Плевен издадено въз основа на акт за раждане №0099 от 19.01. 2005 год г. на Община Плевен се установява, че детето на молителката   е записано в акта за раждане  със собствено име А. , бащино име Н.  и фамилно име А.,както и че детето е с неустановен произход за баща.   

Видно от представеното по делото  ксерокс копие от паспорт  № 3552867828 на детето А.Н.А. е, че той е издаден  от Република България на 30.03.2007 година и е валиден до 30.03. 2012 година .

 Видно от представеното по делото удостоверение за граждански брак  серия ПЛАБ №0600552 от 14.10. 2006 година на Община гр. Плевен  издадено на  14.10. 2006 година от Община Плевен  е, че на 14.10.2006  година в гр. ЦУГ Швейцария молителката е сключила граждански брак с  *** С. италиански гражданин , за което е съставен акт за граждански брак№0552 от същата дата, по силата на който акт е приела  след брака да носи фамилното име С..

Видно от приложеното по делото в превод Удостоверение  за местоживеене ***  Швейцария е , че в посочения град и на посочения адрес *** молителката се е установила  от 10.11. 2006 година,където живее заедно с детето А. . 

От приобщения по делото социален доклад направен от Дирекция “ Социално подпомагане “ Плевен отдел “ Закрила на детето “ Плевен се установява, че е направено социално проучване и дирекцията излага становище,че исканата промяна е в интерес на детето.

От показанията на  разпитаният по делото в качеството  на свидетели *** се установява, че молителката заедно с детето е в Швейцария от 2006- та година, където живее със съпругът си *** *** и  с детето А.. Свидетелят твърди пред съда , че дъщеря му има проблеми със швейцарските власти по повод името на детето А. , както и че наричат детето в Швейцария от 2006 година с името ***.Свидетелят твърди пред съда, че молителката живее заедно с детето А. в Швейцария от 2006 –та година, че детето вече е ученичка там.

С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното:

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право ,свързано с определен гражданско правен субект. Юридически то е уредено  с императивни правни норми. Промяната на името е регламентирана като потестативно / преобразуващо / право ,което се упражнява по предвиден в ГПК реди възниква при точно определени от закона основания:когато името е осмиващо,опозоряващо или общественонеприемливо, както и  в случаите които важни обстоятелства налагат това. В закона не са посочени примерно какви обстоятелства следва да се преценяват като важи, за да се основание за промяна на името, но в съдебната практика се приема, че важи обстоятелства по смисъла на чл. 19,         ал. 1 от ЗГР ще са такива обстоятелства, които  са направили лично и обществено неудобно и неподходящо за молителя носенето на името в частта, в която се иска промяна.

Името на всеки български гражданин,роден на територията на РБ се състои от собствено ,бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.  По отношение на бащиното и фамилното име е налице императивност и промени могат да се извършват само в рамките на допустимото разписано в тези правни норми, които не могат да се тълкуват разширително. Законодателят  е предвидил правна свобода при промяната  на собственото име, като е предоставил право на родителите да изберат името на своето дете,без да се нарушават императивните норми на закона.Исканата промяна в собственото име на детето дава възможност  правната норма да се тълкува в  по –широк смисъл,тъй като се касае до наличие на такива факти,които макар и да нямат квалификацията “Важни обстоятелства”, са такива макар и от субективно естество, с които съдът следва да се съобрази без да се нарушават императивните правила.С разпоредбата на чл.19 от ЗГР са посочени основанията,при които може да се допусне промяната на името на български гражданин,а именно когато името, чиято смяна се иска е осмиващо,опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите когато важни обстоятелства налагат това. Съдът като съобрази доказателствата по делото гласни и писмени, социалния доклад на Д “ СП “ Плевен и обстоятелството, че се касае до промяна в името на малолетно дете приема, че може да се направи категоричния извод,че желаната промяна в собственото име на детето А.  не цели да въведе в заблуждение органите на реда или определени институции,а по строго лични причини.В посоченият по горе смисъл съдът тълкува понятието” важни обстоятелства” в по широк аспект,зачитайки желанието за промяна при продължително  фактическо ползване  на новото име  като такива “важни обстоятелства “. По делото нито една от страните не представи доказателства,че чрез исканата промяна ще се увредят обществените отношения свързани със стабилитета на името и ще се въведат в заблуждение органите на реда или определени институции, като се прикрие самоличността  с исканата промяна. В задължение на всички страни по делото е да представят доказателства, за наличието на такава факти и обстоятелства, които да препятстват исканата промяна и затова като страна по делото са конституирани и Районна прокуратура и Дирекция Социално подпомагане “ Плевен , които не направиха доказателствени искания за събиране на доказателства, но  и не представиха по делото доказателства. Ето защо и по изложените съображения  съдът  намира, че предявеният иск за промяна на собственото име на детето А. за основателен и следва да бъде уважен  .

Водим от горното, съдът

Р      Е      Ш      И:

 

ДОПУСКА по реда на чл.19от Закона за гражданската регистрация по заявеното искане на Н.Т.С.  с ЕГН-**********,в качеството й на майка и законен представител на детето А.Н.А. с ЕГН-**********родена на *** *** от майка Н.Т.А. ***. Плевен, представлявана от кмета на Общината  ПРОМЯНА  на собственото име  от А.  на *** .

РАЗПОРЕЖДА на длъжностното лице по гражданско състояние при Община-Плевен да  отрази допуснатата промяна  като впише промяната в съответните актове за гражданско състояние.

Решението на основание чл. 537 от ГПК  не подлежи на обжалване .

Препис от решението да се изпрати на Община-Плевен за сведение и изпълнение. 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: