РЕШЕНИЕ №

гр. Плевен, 17.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛЕВЕНСКИЯТ    РАЙОНЕН     СЪД, ІV гр.състав   в   открито    заседание, на седми февруари през  две хиляди и единадесета година в състав:

                                                                                                       Районен съдия: Милена Томова

При секретаря : Д.М.

като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело  № 8868 по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе съобрази следното :

           

            Производството е по реда на чл. 19 ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

            В Плевенският районен съд е постъпила молба от З.С.Я. с ЕГН **********,***, чрез адв.К.Д.,***, в която се твърди, че молителката, при раждането си на ***г. била записана с имената З.С.Я., но през 1984 г. с нейно съгласие имената й били променени на З. С. Я. Твърди се още, че молителката свикнала с тези имена, представлява се с тях в обществото, както и сред своите близки. Сочи се, че при предоставена през 1990г. възможност върнала турските си имена, но въпреки това продължила да се представя с имената З. С. Я. и до момента. Отправя   се искане за постановяване на решение, с което да бъде допусната промяна в имената на молителката от З.С.Я. на З. С. Я.

           За Община гр.Плевен и Кметство-гр.Славяново, редовно призовани, представител не се явява и не ангажира становище по молбата.

           Районна прокуратура – гр.Плевен, чрез представляващия я прокурор ангажира становище, според което молбата е основателна.

            Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и прецени доводите на страните, намира за установено следното:

            Установява се от представеното удостоверение за раждане, издадено на ***. от Кметство гр.С, че молителката е записана в акта за раждане с имената З.С.Я., като родителите й са били с имената З.А. Д. и С. Я. Д. Видно е от приложените преписи на свидетелство за съдимост, изд. на 29.12.2010г. от ПлРС и удостоверение с №И-003/03.01.2010г., изд. от Окръжна прокуратура гр.Плевен, че молителката не е осъждана и срещу нея няма неприключени досъдебни производства.

             От показанията на разпитаните свидетели А.Д. Х. и А. Я. С. се установява, че молителката, след промяна на имената й от З.С.Я. с българските З. С. Я., се е представяла в обществото с последните и така са се обръщали към нея и близките й, като е изпитвала неудобство да се представя с турските си имена.  

             При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното : 

             В настоящето производство следва да бъде извършена преценка, налице ли са важни обстоятелства по смисъла на чл.19 ал.1 от ЗГР, обуславящи допускане на промяна на собственото, бащиното и фамилно име на молителката от З.С.Я. на З.С. Я..

             При анализа на събраните писмени и гласни доказателства се установи, че молителката е записана в акта за раждане със собствено, бащино и фамилно име  З.С.Я.. От показанията на разпитаните свидетели се установи, че познават молителката с имената З. С.Я.и с тях тя е известна сред познатите си и се представя в обществото.

             При така събраните по делото доказателства съдът приема, че са налице предпоставките на чл.19 ал.1 от ЗГР. Налице са важни обстоятелства – посочените по-горе, налагащи  промяна в собственото, бащино и фамилно име на молителката, поради което молбата се явява основателна и доказана и следва да бъде уважена.

             Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

             ДОПУСКА на основание чл.19 ал.1 от ЗГР промяна на собственото, бащино и фамилно  име на З.С.Я. с ЕГН **********,***, родена на ***г***, както следва:

             СОБСТВЕНО име от З. на З.

             БАЩИНО име от С. на С и

             ФАМИЛНО име от Я. на Я.

             Препис от решението по настоящото дело да се изпрати Длъжностното лице по гражданското състояние на Община гр. П. и Кметство-гр.С. за отбелязване на промяната в съответните актове за гражданско състояние и регистъра на населението.                      

          Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      Районен съдия :