Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 23. 01. 2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на дванадесети януари през двехиляди и дванадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 8838 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делба на недвижими имоти, втора фаза по извършване на делбата.

С влязло в сила решение от 10. 06. 2011 год., постановено по същото дело, Плевенският районен съд е допуснал на основание  чл. 69 от ЗН във вр. с чл. 34 от ЗС да се извърши съдебна делба между Н.И. ***,  ЕГН **********, К.К. ***, ЕГН **********,***,  ЕГН **********,***,  ЕГН **********,***,  ЕГН **********, М.Б.Й. от                             ***, ЕГН **********, Й.С.Б. ***, ЕГН **********, К.К.Д. ***, ЕГН **********, Б.К.Г. ***, ЕГН **********, Д.Т.Г. ***, ЕГН **********, В.А.Г. ***, ЕГН **********, С.И. ***, ЕГН **********, и В.И. ***, ЕГН **********, върху следните недвижими имоти: 1/ Нива от 55, 460 дка., ІІІ категория,   м. „Ормана”, съставляваща имот № 116130 по картата на землището на ***; 2/ Нива от 3, 461 дка.,                         ІV категория, м. „Водицата”, съставляваща имот № 365080 по картата на землището на ***; 3/ Нива от 2, 957 дка.,  ІV категория, м. „Палашка могила”, съставляваща имот № 368060 по картата на землището на ***; 4/ Нива от                           0, 306 дка., ІХ категория, м. „Петева круша”, съставляваща имот № 509250 по картата на землището на ***;  5/ Нива от 5, 769 дка., ІV категория, м. „Куртовец”, съставляваща имот № 283052 по картата на землището на ***;  6/ Нива от 0, 316 дка., ІV категория, м. „Под село”, съставляваща имот № 399350 по картата на землището на ***;                                            7/ Изоставени трайни насаждения от 1, 455 дка., ІV категория,                     м. „Церовода”, съставляващи имот № 377610 по картата на землището на ***; 8/ Нива от 0, 363 дка., ІV категория, м. „Под село”, съставляваща имот № 308460 по картата на землището на ***;  9/ Нива от 4, 017 дка.,                            ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116100 по картата на землището на ***, и 10/ Нива от                1, 003 дка., ІV категория, м. „Припека”, съставляваща имот                   № 166230 по картата на землището на ***. Делбата е допусната при 60 равни дяла, от които 12 дяла за съделителя Х.Д.А., по 6 дяла за всеки един от съделителите Н.И.Т., К.К.П. и И.А.П., по 4 дяла за всеки един от съделителите Д.Т.Г., В.А.Г., К.К.Д., Б.К.Г. и Й.С.Б., по 3 дяла за всеки един от съделителите М.Б.Б. и М.Б.Й. и по 2 дяла за всеки един от съделителите С.И.Т. и В.И.Х..

С молба по делото съделителите К.К.Д. и Б.К.Г. са поискали наследствените им дялове от делбените имоти да се прехвърлят на съделителя Й.С.Б..

С определение от 18. 11. 2011 год. като ответник по делото на мястото на починалата Д.Т.Г. е конституиран нейният син Г.Т.Г..

По делото е прието заключение на съдебно- техническа експертиза, изготвена от вещото лице В.В., за пазарната цена на имотите, допуснати до делба, и за тяхната поделяемост. Това заключение, ведно с приложените към него скици- проект за делба на процесните недвижими имоти, е одобрено по надлежния ред от Общинска служба „Земеделие”               гр. Плевен.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази обстоятелството, че между квотите на отделните съделители и стойността на отделните имоти има съществено различие /срв. т. 5 от ППВС № 7 от 28. 11. 1973 год./, намира, че единственият възможен вариант за извършване на делбата е по реда на чл. 353 от ГПК. С оглед на това съдът намира, че разпределението на имотите- предмет на делбата следва да бъде извършено по следния начин:

·        В дял на съделителя Х.Д.А. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти:               1/ Нива от 2, 957 дка., ІV категория, м. „Палашка могила”, съставляваща имот № 368060 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 368040 нива на ***, № 368050 нива на наследници на И. *** П., № 368070 нива на Н. ***, № 368250 нива на наследници на ***,    № 368260 нива на *** и № 368270 нива на наследници на *** на стойност 591, 40 лв.; 2/ Нива от 0, 306 дка., ІХ категория, м. „Петева круша”, съставляваща имот № 509250 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 509260 нива на наследници на ***, № 000021 нива на Общински поземлен фонд, № 509240 нива на *** и № 000025 водно течение на Община Плевен, на стойност 15, 30 лв., и 3/ Нива от 11, 866 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116131 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116170 нива на наследници на ***, № 116163 нива на „Серес” АД,                  № 116020 нива на ***, № 116031 нива на ***,  № 116132 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 4 389, 98 лв.

·        В дял на съделителя Й.С.Б. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от 5, 769 дка., ІV категория, м. „Куртовец”, съставляваща имот № 283052 по картата на землището на    ***, при граници и съседи: № 283120 нива на наследници на ***, № 283051 нива на „Серес” АД, № 000296 полски път на Община Плевен и № 283053 нива на „Адванс Терафонд” АДСИЦ, на стойност 1 442, 25 лв.; 2/ Изоставени трайни насаждения от 1, 455 дка., ІV категория, м. „Церовода”, съставляващи имот № 377610 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 377620 изоставени трайни насаждения на ***, № 377072 изоставени трайни насаждения на ***, № 377600 изоставени трайни насаждения на *** и № 000465 полски път на Община Плевен, на стойност 218, 25 лв.; 3/ Нива от 0, 316 дка.,                       ІV категория, м. „Под село”, съставляваща имот                    № 399350 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 399360 нива на ***, № 000301 полски път на Община Плевен, № 399340 нива на „Мелничен комплекс- Сливен” АД и № 000002 дере на Община Плевен, на стойност  31, 60 лв., и 4/ Нива от 8, 932 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116132 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116131 нива на наследници на ** П., № 116031 нива на ***, № 116032 нива на ***,  № 116133 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 3 304, 58 лв.

·        В дял на съделителката Н.И. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 6, 752 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116140 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116139 нива на наследници на ** П., № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116120 нива на К.К.П. ***, на стойност 2 498, 34 лв.

·        В дял на съделителя К.К. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от 1, 003 дка., ІV категория, м. „Припека”, съставляваща имот № 166230 по картата на землището на  ***, при граници и съседи: № 166220 нива на ***.,*** нива на *** и № 166350 нива на ***, на стойност 150, 45 лв.; 2/ Нива от  3, 461 дка., ІV категория, м. „Водицата”, съставляваща имот № 365080 по картата на землището на   ***, при граници и съседи: № 000241 полски път на Община Плевен, № 365070 нива на ***, № 365120 нива на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” и № 365090 нива на *** на стойност 692, 20 лв., и 3/ Нива от 4, 475 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116134 по картата на землището на  ***, при граници и съседи: № 116135 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***, № 116133 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 655, 69 лв.

·        В дял на съделителя И.А.П. ***, ЕГН **********, следва да бъдат поставени следните недвижими имоти: 1/ Нива от  4, 017 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116100 по картата на землището на   ***, при граници и съседи: № 116110 нива на наследници на *** П., № 116041 нива на „Мелничен комплекс- Сливен” АД, № 116091 нива на *** и № 000201 полски път на Община Плевен, на стойност 1 285, 44 лв.; 2/ Нива от 0, 363 дка., ІV категория, м. „Под село”, съставляваща имот № 308460 по картата на землището на  ***, при граници и съседи: № 308470 нива на ***, № 000301 полски път на Община Плевен, № 308450 нива на *** и № 000002 дере на Община Плевен, на стойност 36, 30 лв., и 3/ Нива от 3, 180 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116135 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116134 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***,            № 116136 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 176, 60 лв.

·        В дял на съделителя Г.Т.Г. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от            4, 501 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116133 по картата на землището на                   ***, при граници и съседи: № 116134 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***, № 116132 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 665, 56 лв.

·        В дял на съделителката В.А.Г. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 4, 501 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116136 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116135 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***, № 116033 нива на ***, № 116137 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 665, 56 лв.

·        В общ дял на съделителите С.И. ***, ЕГН **********, и В.И. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от  4, 501 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116139 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116138 нива на наследници на ** П., № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116140 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 665, 56 лв.

·        В дял на съделителя М.Б.Б. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 3, 376 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116137 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116136 нива на наследници на ** П., № 116033 нива на ***, № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116038 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 249, 17 лв.

·        В дял на съделителката М.Б.Й. ***, ЕГН **********, следва да бъде поставен следния недвижим имот: нива от 3, 376 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116138 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116137 нива на наследници на ** П., № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116139 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 249, 17 лв.

          При този изход на делото съделителите следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса върху стойността на дяловете им както следва: Х.Д.А. и Й.С.Б.- сумата от 199, 87 лв. всеки един поотделно, Н.И.Т., К.К.П. и И.А.П.- сумата от 99, 93 лв. всеки един поотделно, Г.Т.Г. и В.А.Г.- сумата от 66, 62 лв. всеки един поотделно, М.Б.Б. и М.Б.Й.- сумата от 49, 97 лв. всеки един поотделно, С.И.Т. и  В.И.Х.- сумата от 33, 31 лв. всеки един поотделно.

На основание чл. 355 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца Й.С.Б. припадащата им се част от направените от последния разноски за вещо лице /общо 100 лв./ както следва: Г.Т.Г. и В.А.Г.- сумата от 6, 67 лв. всеки един поотделно, С.И.Т. и  В.И.Х.- сумата от 3, 33 лв. всеки един поотделно. Надлежни писмени доказателства /вносни бележки, фискални бонове и др./ за други направени разноски от ищците не са представени, поради което в останалата й част- за присъждане на деловодни разноски за разликата от 100 лв. до 375 лв.- молбата на Й.С.Б., К.К.П., И.А.П., Н.И.Т. и Х.Д.А. следва да се остави без уважение.

          По така изложените съображения съдът

 

Р      Е       Ш       И:

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.Д.А. ***,  ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 2, 957 дка., ІV категория, м. „Палашка могила”, съставляваща имот № 368060 по картата на землището на  ***, при граници и съседи: № 368040 нива на ***, № 368050 нива на наследници на И. *** П., № 368070 нива на Н. ***,                   № 368250 нива на наследници на ***,  № 368260 нива на *** и № 368270 нива на наследници на *** на стойност 591, 40 лв.;            2/ Нива от 0, 306 дка., ІХ категория, м. „Петева круша”, съставляваща имот № 509250 по картата на землището на                    ***, при граници и съседи: № 509260 нива на наследници на ***, № 000021 нива на Общински поземлен фонд, № 509240 нива на *** и              № 000025 водно течение на Община Плевен, на стойност 15, 30 лв., и 3/ Нива от 11, 866 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116131 по картата на землището на                  ***, при граници и съседи: № 116170 нива на наследници на ***, № 116163 нива на „Серес” АД, № 116020 нива на ***,   № 116031 нива на ***, № 116132 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 4 389, 98 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.С.Б. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти:  1/ Нива от 5, 769 дка., ІV категория, м. „Куртовец”, съставляваща имот № 283052 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 283120 нива на наследници на ***, № 283051 нива на „Серес” АД, № 000296 полски път на Община Плевен и № 283053 нива на „Адванс Терафонд” АДСИЦ, на стойност 1 442, 25 лв.; 2/ Изоставени трайни насаждения от 1, 455 дка., ІV категория, м. „Церовода”, съставляващи имот № 377610 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 377620 изоставени трайни насаждения на ***, № 377072 изоставени трайни насаждения на ***, № 377600 изоставени трайни насаждения на *** и № 000465 полски път на Община Плевен, на стойност 218, 25 лв.; 3/ Нива от 0, 316 дка., ІV категория,  м. „Под село”, съставляваща имот № 399350 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 399360 нива на ***, № 000301 полски път на Община Плевен, № 399340 нива на „Мелничен комплекс- Сливен” АД и № 000002 дере на Община Плевен, на стойност 31, 60 лв., и  4/ Нива от 8, 932 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116132 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116131 нива на наследници на ** П., № 116031 нива на ***, № 116032 нива на ***, № 116133 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 3 304, 58 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Н.И.Т. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 6, 752 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116140 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116139 нива на наследници на ** П., № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116120 нива на К.К.П. ***, на стойност 2 498, 34 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.К. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 1, 003 дка., ІV категория, м. „Припека”, съставляваща имот № 166230 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 166220 нива на ***.,                    № 000229 полски път на Община Плевен, № 166240 нива на *** и № 166350 нива на ***, на стойност 150, 45 лв.; 2/ Нива от 3, 461 дка.,  ІV категория, м. „Водицата”, съставляваща имот № 365080 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 000241 полски път на Община Плевен, № 365070 нива на ***, № 365120 нива на „Фонд за земеделска земя Мел инвест” и № 365090 нива на *** на стойност 692, 20 лв., и 3/ Нива от 4, 475 дка., ІІІ категория,  м. „Ормана”, съставляваща имот № 116134 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116135 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***, № 116133 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 655, 69 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.А.П. ***, ЕГН **********, следните недвижими имоти: 1/ Нива от 4, 017 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116100 по картата на землището на   ***, при граници и съседи: № 116110 нива на наследници на *** П., № 116041 нива на „Мелничен комплекс- Сливен” АД, № 116091 нива на *** и № 000201 полски път на Община Плевен,               на стойност 1 285, 44 лв.; 2/ Нива от 0, 363 дка., ІV категория,            м. „Под село”, съставляваща имот № 308460 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 308470 нива на ***, № 000301 полски път на Община Плевен,   № 308450 нива на *** К. ***, на стойност 36, 30 лв., и 3/ Нива от 3, 180 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116135 по картата на землището на ***, при граници и съседи:  № 116134 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***, № 116136 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 176, 60 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Т.Г. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 4, 501 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116133 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116134 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***, № 116132 нива на наследници на ** П. и                    № 000201 полски път на Община Плевен, на стойност 1 665, 56 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.А.Г. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот:  нива от 4, 501 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116136 по картата на землището на ***,                  при граници и съседи: № 116135 нива на наследници на ** П., № 116032 нива на ***,  № 116033 нива на ***, № 116137 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 665, 56 лв.

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на С.И. ***, ЕГН **********, и В.И. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот:  нива от 4, 501 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116139 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116138 нива на наследници на ** П., № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116140 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 665, 56 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Б.Б. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 3, 376 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116137 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116136 нива на наследници на ** П., № 116033 нива на ***,  № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116038 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 249, 17 лв.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Б.Й. ***, ЕГН **********, следния недвижим имот: нива от 3, 376 дка., ІІІ категория, м. „Ормана”, съставляваща имот № 116138 по картата на землището на ***, при граници и съседи: № 116137 нива на наследници на ** П., № 116041 нива на „Агро Пол Инвест” АД, № 116139 нива на наследници на ** П. ***, на стойност 1 249, 17 лв.

ОСЪЖДА на основание чл. 355 от ГПК ответниците да заплатят на ищеца Й.С.Б. припадащата им се част от направените от последния разноски за вещо лице както следва: Г.Т.Г. и В.А.Г.- сумата от 6, 67 лв. всеки един поотделно, С.И.Т. и  В.И.Х.- сумата от 3, 33 лв. всеки един поотделно.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ищците Й.С.Б., К.К.П., И.А.П., Н.И.Т. и Х.Д.А. за присъждане на деловодни разноски за разликата от         100 лв. до 375 лв.

ОСЪЖДА съделителите със снета по- горе самоличност да заплатят държавна такса по сметка на Плевенския районен съд както следва: Х.Д.А. и Й.С.Б.- сумата от 199, 87 лв. всеки един поотделно, Н.И.Т., К.К.П. и И.А.П.- сумата от 99, 93 лв. всеки един поотделно, Г.Т.Г. и В.А.Г.- сумата от 66, 62 лв. всеки един поотделно, М.Б.Б. и М.Б.Й.- сумата от          49, 97 лв. всеки един поотделно, С.И.Т. и  В.И.Х.- сумата от 33, 31 лв. всеки един поотделно

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: