Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Плевен, 27.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Плевенски районен съд, в публично заседание на 01.02.2011г., в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Видолова

 

при секретаря М.Ц., като разгледа докладваното от съдията  гр.д. 8834 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе взема предвид :

 

Постъпила е молба от ***, за настаняване на детето Д.А. А. с ЕГН **********, с майка П.А. и баща А.А.,*** до навършване на пълнолетие на детето. Сочи се, че родителите и близките са дезинтересирани от грижи за детето.

Заинтересованите страни – П.А. и баща А.А. не вземат становище.

Заинтересованата страна ***, изразява становище детето да бъде настанено в дома.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира да установено следното: Детето Д.А. А. е родено на ***г***,  и е с майка П.Д.А. и баща А.А.А., видно от удостоверение за раждане по акт № 177/23.02.1995г. на ***. С решение по гр.д. 8364/99г. на СРС, влязло в сила на 23.02.2000г. е допуснато пълно осиновяване на детето от Р. и Ъ.П., а с решение по гр. д. 3559/2007г. на СГС, в сила от 15.05.2009г., допуснатото пълно осиновяване е прекратено. При осиновяване на детето е присвоен нов ЕГН - **********, който е актуален и към момента, съгласно представеното копие от акта за раждане на детето на *** и писмо от тази община до ДСП Плевен от 04.09.2009г.  След влизане в сила на решението на СГС за прекратяване на осиновяването, родителите на детето Д. – А. и П. *** - писмено са декларирали на 23.11.2010г., че не могат и нямат желание да отглеждат и да се грижат за детето. От приложената Заповед 65/2004г. на *** и изготвения към 15.12.2010г. социален доклад от ОЗД Плевен е видно, че при настаняването по административен ред на детето Д. през 2004г. в ***, статутът му е бил неизяснен. Установява се, че тази заповед е единственото основание за пребиваване на детето в тази институция към момента на изготвяне на доклада. При социалното проучване се установило, че майката и бащата на детето са дали съгласие за пълно осиновяване на детето на 21.06.1999г. и към момента нямат битови, финансови, и подкрепящи условия да отглеждат детето Д.. Детето е прекъснало емоционалната си връзка с тях и още от раждането си е отглеждано в специализирани институции в ***, в ***, *** и в ***. Не са установени роднини и близки, които желаят да отглеждат детето в семейна среда. Към момента проучването се констатира, че детето е здраво, в добро физическо и психическо състояние, адаптирано към условията и режима на дома в ***, посещава училище – ***. Становището на доклада е, че поради невъзможността за настаняване на детето в семейна среда, в интерес на детето е настаняването му в специализирана институция - ***. След изготвяне на доклада е издадена нова Заповед от 15.12.2010г. на ДСП Плевен, с която детето е настанено в дома по административен ред, като в нея е вписано актуално ЕГН. При изслушването по реда на чл. 15 от ЗЗД, детето Д., на 15 навършени години, посочи, че от малък не знае родителите си, не поддържа връзка с тях, знае че има братя и сестри, но и с тях няма връзка. Желае да остане да живее в дома в ***, където му харесва и има приятели, и желае да продължи обучението си в музикалното училище в ***, където учи понастоящем.

След преценка на така събраните по делото писмени доказателства, съдът намира, че  молбата е основателна и доказана, и следва да бъде уважена. Налице са основанията на чл.25 т.2 и 3 от Закона за закрила на детето – родителите му се намират и в трайна невъзможност да го отглеждат, но и без основателна причина не са полагали трайно грижи за детето. Поради липсата на възможност за прилагане на предходните мерки за закрила на детето по чл. 26 ал. 1 от ЗЗД, следва  да се приложи мярката настаняване на дете в специализирана институция и то именно в тази, в която детето е свикнало от 23.08.2004г. до сега. Молителят е посочил срок за настаняване на детето в институцията, и съгласно чл. 28 ал. 5 от ЗЗД, съдът следва да определи такъв. Съдът намира, че следва да настани детето в  *** с краен срок - до навършване на пълнолетието му, както е поискал молителят, но и с допълнението - ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, с оглед заявеното от детето че желае да завърши средното си образование там, където учи в момента.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

             

            На основание чл.26, ал.1 вр. с чл. 29 т.5 от Закона за закрила на детето, НАСТАНЯВА детето Д.А. А. с ЕГН **********, с майка П.А. и баща А.А.,***, за срок до навършване на пълнолетието му, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст.

 

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване  пред Плевенски окръжен в 7-дневен срок  от връчването му на страните.

 

След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на *** и ***.

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: