Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Плевен, 21.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, ІІ състав, в публичното заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря Р.К. като  разгледа докладваното от съдията ДИЛОВА гр. д. № 8752  по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 28 във вр. с чл. 26 от Закона за закрила на детето.

В молбата си Дирекция за социално подпомагане гр.Плевен твърди, че  със заповед на ДСП Плевен детето ** Г., е било настанено в ДМСГД Плевен. Твърди се, че детето е било приведено за отглеждане в ДМСГД Плевен с адм. заповед № ДСПСП ЗД-04-01/ 04.01.2010г. на Директора на ДСП Плевен. Твърди се, че  не съществуват възможности детето да се реинтегрира в биологичното семейство, че не са открити близки и роднини които биха желали да го отглеждат в семейна среда. Твърди се, че детето е боледуващо,а в семейството има родено четвърто дете, заради което майката получава социална помощ на осн. чл. 8 от ЗСПД за неосигурено лице. Моли съда да постанови мярка за закрила на детето-отглеждане и възпитание в  ДМСГД Плевен са срок от шест месеца.

Заинтересованата страна З.С. не се явява  и не изразява становище по молбата.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, а и видно от приложените към приложеното удостоверение за раждане е видно, че детето ** Г. е дете на  З.Г.С. и баща неизвестен.

Видно от представеното по делото решение на ПлРС постановено по гр.д.№ 1027/2010г. по описа на ПлРС е, че детето е настанено в ДМСГД Плевен за срок от шест месеца или до промяна на обстоятелствата.

 От представения социален доклад е видно, че детето е настанено в ДМСГД Плевен.Видно от доклада е, че след престой в семейната среда, детето има занемаряване на външния вид, както и че е налице значителен медико-социален риск при престоя в домашна среда. От представения социален доклад е видно, че детето има още няколко братя и сестри, че майката и биологичния баща на детето не работят по трудов договор. Видно от представената по делото заповед е, че детето * Г. е настанен в ДМСГД Плевен до произнасяне на съда с решение.

При преценката на така събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на чл.25, т.2 за настаняване на детето извън семейството, а именно в специализирана институция, тъй като се установи, че майката на детето макар да има желание да го отглежда е безработна. Липсата на други роднини и близки на детето, които да желаят да го отглеждат, обуславя извода, че са налице условията на чл.35 от ЗЗДет и детето следва да бъде настанено в ДМСГД-гр.Плевен  за срок от шест месеца. В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.

По така изложените съображения и на основание чл.29 т. 2  вр. чл. 30 ал.1 от Закона за закрила на детето Плевенския районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

НАСТАНЯВА на осн. чл. 28 вр. чл. 26 от Закон за закрила на детето ** Г. ЕГН ********** *** за срок от шест месеца,считано от влизане в сила на решението.

  Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в      7-мо  дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: