Р Е Ш Е Н И Е

гр.Плевен, 21.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ - ри гр. състав в публично съдебно  заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и едидесета  година  

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря  Р.К. като разгледа докладваното от съдия  Дилова гр.дело  № 8744 по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.19, ал.1 от ЗГР.

Пред Плевенски районен съд е депозирана молба от И.П.Ц. *** ЕГН ********** ***, в която се твърди, че молителят във връзка с проверка относно подмяна на документите за самоличност, е установил, че има разлика между фамилното му име по лична карта и това вписано в удостоверението му за раждане. Твърди се, че по лична карта молителя е записан с фамилно име *, а в акта за раждане е с фамилно име Ц..Твърди, че фамилното име на ищеца не е променяно и е известен в обществото с фамилно име *. Моли съда да  постанови решение, с което за допусне промяна на  фамилното име на молителя от  Ц. *** редовно призована не се явява представител, Изразява становище да се уважи молбата.

За Районна Прокуратура –гр.Плевен, представител не се явява и не ангажира становище по молбата.

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

От представеното по делото удостоверение за раждане е видно, че молителят е записан с имената И.П.Ц..  Видно от представената лична карта,шофьорска книжка, свидетелство за завършено основно образование, копие от военна книжка, копие от нотариален акт  е, че молителят е записан с имената И.П. *.Представено е  и удостоверение от ОП Плевен, от което е видно, че срещу молителя няма образувани досъдебни производства.

От показанията на разпитаните по делото свидетели- *- мл. Полицейски инспектор на с. Писарово и Иванов е видно, че същия е познат с фамилно име *.От показанията на св. * е видно, че той е издал документите през 2000 г. с фамилно име на молителя *.

Съдът намира,че макар в акта за раждане молителят да е бил записан с фамилно име Ц. то от представените писмени доказателства и разпитаните по делото свидетели се установява, че в обществото молителят  е известен с фамилното си име *, което съдът намира, че представлява важно обстоятелство по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, което налага да бъде допусната промяна във фамилното име на молителя от  Ц. на *.

           Следва да бъде разпоредено на длъжностното лице по гражданското       състояние при общ.Плевен да отрази промяната в съответните актове за гражданско състояние, както и да бъде изпратен препис от решението на Бюро съдимост при районен съд Плевен.

        

         Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ДОПУСКА на основание  чл.19, ал.1 от ЗГР промяна във фамилното име на  И.П.Ц. *** ЕГН **********  от Ц. на *.

         РАЗПОРЕЖДА на длъжностното лице по гражданското състояние  при Общ.Плевен и общ.Искър да отрази промяната в съответните актове за гражданско състояние и регистъра на населението.

         Да се изпрати препис от решението на Бюро съдимост при РС  Плевен.

         Решението може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

  

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: