Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

гр. Плевен,18.02.2011од.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                                                                                

 

Плевенски районен съд,  Х -ти граждански състав, в публично съдебно заседание на   четвърти февруари    през  две хиляди и единадесета  година в състав:

                

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАТАША ПАНЧЕВА

 

*** секретаря  М.Ц. , като разгледа докладваното от съдията  Панчева  гр.дело № 8705   по описа за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

                                                                                                                                

        

           Производството е по искове с правно основание 344 ал. 1 т. 1,2и3 от КТ

           Делото е образувано въз основа на подадена искова молба от А.Д.В. ***  чрез адвокат А.Д.   , ***в   *** със седалище и адрес на управление  гр. Плевен , *** , представлявано  от *** *** – директор    с правно основание на предявените искове чл.344, ал.1, т.1, 2 и 3, от КТ-за отмяна на заповед № РД-  16- 57 / 27.03. 2008 година , с която и е било прекратено трудовото правоотношение на основание чл  328 т. 2 от КТ , - “ поради съкращаване в щата “   Заповедта била отменена ищцата била възстановена на работа  с решение по гр. д.№ 1832 /2008 г. Явила се на работа на 23.09. 2010 г. на 28.10. 2010 година била  освободена от работа със Заповед № РД -  16- 99 / 27.03. 2008 година , с която и е било прекратено трудовото правоотношение на основание чл . 328 т. 2 от КТ , - “ поради съкращаване в щата. ТНвърди че са нарушени  чл 329  от КТ , , че не е извършен подбор   и не е извършван между всички  лица , заемащи съответните длъжности  , критериите по които същия е извършен  били тенденциозно избрани с цел прекратяване на  ищцовото трудово правоотношение ,  Твърди , че тя е единствения учител , който ***тежана  ПКС , никога не била наказвана  във връзка и по повод работата и  , ***тежавала най- големия трудов стаж по специалността , твърди , че ***тежава проф. квалификация  “ машиностроене , както и учител по информатика и информационни технологии . Твърди , че няма съкращаване в щата към дата  28.10. 2010 година Твърди , че заповедта за прекратяване на трудовото й правоотношение  е в нарушение на  чл. 12 ,ал.3  вр с чл. 10 , ал 1 от Наредба № 3 / 18.02. 2008 г за “ нормите  за преподавателска  работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета “ . Твърди , че в резултат на незаконното уволнение  получавала по ниски доходи  Моли съда да  се произнесе с решение , с което на основание чл. 344 ал. 1 от КТ да бъде отменена Заповед №   РД -  16- 99 / 27.03. 2008 година    и да и се заплатят на основание чл 224 ал 12 от КТ обезщетение в размер на 139.22 лв , на основание чл.  225 , ал 1 от КТ  обезщетение за времето , през  което е останала без работа , поради уволнението , считано от 28.10. 2010 г до 28.04. 2011 г  в размер на 4427, 28 лв  и на основание чл. 225 ал 2 от КТ обезщетение за времето , през което е останала без работа поради първото и уволнение със заповед № РД 16-547 / 27.03. 2008 г. считано  за периода м. юли , м. август и до 27.09. 2008 г в размер на 1165 лева .            .

            Ищцата  се явява лично и  се представлява    от адвокат А. д. *** и   поддържа исковете  изцяло.

          Ответната страна редовно ***зована , се явява  директора  *** и  се представлява от адвокат Е. Р. от Пл. АК  .

          Съдът като прецени доводите на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира за установено следното:

         Не се спори между страните по делото ,  че ищцата е работила  на длъжност  “ *** “ *** ответника по делото  до  28.10.  2010 г.  от която дата трудовото правоотношение на ищцата с ответника било прекратено  със заповед на директора на гимназията  инж. *** № РД 16-99/28.10.2010 г.  , поради съкращаване в щата.

         Не се спори по делото , че със   Заповед № РД 17-298 / 18.10. 2010 г. на директора инж. *** е  изготвено и утвърдено длъжностно и поименно щатно разписание  в сила от 18.10. 2010 година .

        Не се спори по делото  , а е и видно от представеното и утвърдено от директора на училището  поименно щатно разписание  , че името на ищцата към дата 18.10. 2010 г.  не фигурира в него , но в него фигурират имената на други двама учители  на същата  специалност .   ***

          Не се спори по делото , а е видно и от ***ложените по делото Критерии за подбор  *** извършване на  съкращения  на учителски длъжности  , че има такива критерии .

          Не се спори по делото , че с  Протокол от 20.10. 2010 г.  комисия  в състав  председател *** ПУВД ,  и членове : ***- гл. счетоводител , ***  и.д личен състав  и *** Председател на СО  е извършила подбора   , и е предложила  да бъде съкратена   ищцата по делото , като подбор е извършван само с ***  .

          Не се спори по делото , че ищцата е възстановена на длъжността с влязло в сила  решение по гр.д № 1832/08 година преминало 3 инстанционен контрол.

         Спори се  по делото ,  : налице ли е реално съкращаване в щата  по отношение на длъжността на ищцата по делото , както и  извършен ли  законосъобразен подбор .

         Съкращаване в щата означа  намаляване , премахване за в бъдеще на отделни   бройки от утвърдения  общ брой на работниците и служителите .

 Км датата на атакуваната заповед  за уволнение на ищцата е в сила Наредба №  3 / 18.02. 2008 г. издадена от Министъра на образованието и науката    ю/ в сила от 14.03. 2008 г /  Съгласно чл. 13 ал 1 от Наредбата числеността на персонала се утвърждава  в списък образец № 1 , списък , образец № 2  и списък- образец 1а за всяка учебна година  от директора на училището в рамките  на средствата от делегирания бюджет.  Съгласно  ал. 2 на чл. 12 от Наредбата числеността на персонала се определя като ***оритетно се осигуряват места за педагогическите специалисти  , за да се гарантира  изпълнението на учебния   план на училищата. Според ал. 3 на този текст промени в числеността  на педагогическия персонал  може да се извършват  по време на учебната година  *** условията и по реда на чл. 10.  Разпоредбата на чл. 10  ал. 1 от Наредбата преподавателската работа на  педагогическите кадри в училищата  се планира през месец юни  в списък – образец І 1  и се утвърждават от директора  не по- късно от 30 септември  след съгласуване с началника  на инспектората по образование    , като в ал. 3  са уредени изключенията  : 1. *** разформирането на паралелка  или група в случаите  , определени с нормативан акт ; 2. *** прекратяване на трудовото правоотношение с учител ;3. когато се налага възстановяване от съда на незаконно уволнен  служител ; 4 когато  се налага , поради заемане на длъжността  “директор “ от лице , чиято професионална квалификация не позволява  изпълнението на утвърдената норма за преподавателска работа на директора , 5. *** намаляване на числеността на персонала  *** условията и по реда на чл. 3 от Наредбата.

          В тежест на работодателя е да докаже , че към 28.  10.2010 г.  е налице някоя от визираните предпоставки  .

           По делото е представен Списък образец № 1  за учебната 2010/11 година  , който е съгласуван на 24.09. 2010 година  Със заповед на директора на гимназията  промяна в него е извършена на 4.10. 2010 година  , считано от 23.09. 2010 г.  Съгласно  чл. 63 , ал. 6 от  Наредба № 4/ 16.04. 2003 г. за  документите в системата на народната просвета  “ всяка промяна в Списък образец 1 се изготвя и утвърждава  от директора на училището  след съгласуване с началника на РИО до 10пдни  след настъпването и “  В тежест на работодателя бе да докаже , че тази  промяна е съгласувано с  началника на РИО  .  Съдът намира , че няма реално съкращаване на щата , тъй като към датата на прекратяване на трудовото правоотношение на ищцата по делото  е следвало да има налични утвърдени промени по надлежния за това ред в Списък  -образец № 1 . Такива не е имало. Видно от представения по делото списък  образец № 1 е че той   е утвърден от  ответника по делото  но не е утвърден от РИО   т. е той не е съгласуван с  началника на инспектората по  образованието .   Бройката на ищцата  не фигурира  по надлежния ред в списък образец № 1  , а единствено в поименното разписание за длъжностите  , което пък не е  утвърдено по надлежния  за това ред  от РИО  и е негодно доказателствено средство , поради  неспазена задължителна  форма от закона и съгласуване с компетентен за това орган. Съдът намира , че от страна на работодателя по делото  не са изпълнени изискванията на чл. 10 и 12  от Наредба № 3 / 2008 г на МОН. Представеното щатно разписание , утвърдено от директора на гимназията  след уволнението  на ищцата не доказва  съкращаване в щата .  Ето защо съдът намира  , че уволнението на ищцата със Заповед № РД 16-99 /28.10.2010 г.  на директора на ПГМЕ гр. Плевен следва да бъде ***знато за незаконно  и предявеният от нея иск с право основание чл. 344 ал. 1 от КТ следва да бъде уважен. Видно от представените по делото доказателства , че ищцата по делото  към момента на прекратяване на трудовото й правоотношение е била с безсрочен трудов договор.Ето защо съдът намира   че  ищцата е  носител на потестативното  право за възстановяване  на работа  и след като уволнението й  е ***знато за незаконно следва да бъде уважен и другия предявен от ищцата иск с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 2 от КТ към момента  без да се  обсъжда извършения подбор  , но  е видно  ,  че  не е извършен подбор съгласно разпоредбата на чл. 329 от КТ.  Видно от представения по делото  от ответника по делото списък – образец № 1  , че за учебната 2010/11 година под № 3  е  вписан *** със специалност “ Технология на машиностроенето и МРР  , а под № 18  ***  със специалност “ Технология на машиностроенето и МРР  , от което произтича , че  тези две лица са  преподавател и специалист със същото направление както и ищцата по делото  .  В този списък  са  включенаи със специалност  изчислителна те***  : под   25 *** , № 26. *** и под № 27  ***. , за която  е установено , че е в неплатен отпуск от 366 дни за времето от 01.09. 2010 г до 31.08. 2011 г. , от което произтича , че и тези три лица имат преподавател и специалист със същото направление както и ищцата по делото. Видно от представения по делото Протокол  от  20.10. 2010 година  е че той е със състав : председател *** ПУВД ,  и членове : ***- гл. счетоводител , ***  и.д личен състав  и *** Председател на СО  . В тежест на ответника като работодател бе да докаже , че  състава на тази комисия е законен , т. е. следваше да представи по делото  заповед №  РД 17-297  , с която е назначил комисия в този състав .  Такава по делото не е представена.

                 Освен това  видно от представеният от ответника по делото Протокол с дата  20.10. 2010 година е , че  участие в него  е взел директора *** , която  не фигурира като член на тази комисия .  Видно от същия този протокол е, че комисията  в посочения по - горе състав е ,  ***ела ,  че   тя / комисията /  не е компетентна по критериите   -   “, че  работодателя  е дал своята оценка по критерии за които  комисията не е компетентна “  

              Видно от  представеното от ответника по делото “ поименно разписание на длъжности с № 11 / 23.09. 2010 година е , че името на ищцата фигурира под № 30 . Видно от представеният по делото от ответника по делото  “ Поименно разписание за длъжности “ към 18.10. 2010 година името на ищцата по делото вече не съществува .

                Видно от съдържанието на  протокола с дата  20.10. 2010 година е , че подбор не  правен  с *** под № 3 от списъка  и с *** под  № 25 , и с  *** под № 26 , а само ***    с под № 27 .

                  Видно от този протокол е , че в него липсват мотиви   за предложението на комисията . В тежест на ответника по делото в качеството му на работодател бе  да представи доказателства и установи  истинността на отразеното в протокола , което той не стори.

                   Не е без значение още и, че подбора следва да  прехожда съкращаването в щата , което в настоящият случай не е така . Видно от представеният по делото от ответника по делото  “ Поименно разписание за длъжности “ към 18.10. 2010 година е , че  името на ищцата не фигурира в него.  И макар и да не фигурира името на ищцата  в “ Поименно разписание за длъжности “ към 18.10. 2010 година  ,на 20.10. 2010 година  е съставен Протокол за подбор  ,  към която дата  – 20.10. 2010 година  ищцата вече не е съществувала в поименното щатно разписание.

        Въз основана на изложеното относно незаконността на уволнението  на ищцата по делото , съдът намира , че  ищцата е получила правото  на обезщетение по чл.  225 ал .1  от КТ  за времето през което е останала без работа , поради незаконността на уволнението , но за  не повече от 6 месеца . Установява се от заключението на ***етата по делото икономическа експертиза от заключението на ВЛ Т.И. ,  което не е оспорено от страните по делото , че размерът на обезщетението на ищцата , БТВ, база за определяне  на обезщетението  по чл. 225 ал 1 от КТ е 737.88 лв.   По делото е представена декларация  от ищцата по делото с дата 04.02. 2011 година  , че същата е декларирала , че не е работила  по трудово правоотношение и не е получавала доходи  до датата на издаване на декларацията. *** така събраните доказателства , съдът намира  , че искът с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 3 вр. с чл. 225 ал. 1 от КТ  за периода 28.10. 2010 г до 04.02. 2010 година  и за сумата 2424.46 лв  , като следва да се отхвърли като неоснователна за разликата до 4 427.28 лв / 6х737.88 лв.  ***нципно , с оглед незаконността на уволнението  ищцата е ***добила правото на обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ/ 6х737.88 лв, който  срок към датата на  ***ключване на съдебното дирене в настоящата инстанция не е изтекъл  и макар и да е доказана по размер не е доказана по основание след тази дата и искът за горницата над сумата 2424.46 лв. следва да се отхвърли .

            По  предявеният иск   с правно  основание чл.  224 , ал. 1  от КТ за сумата от 139. 22 лева  обезщетение за не ползван платен годишен отпуск за  4 дни .  От заключението на ВЛ Т.И. ,  което не е оспорено от страните по делото ,  е видно , че действително размерът на  това обезщетение е в размер на сумата от 139. 22 лева , но същият е изплатен на ищцата по делото  по банков път по банковата сметка на ищцата по делото  , ето защо  следва да бъде отхвърлен този иск .

            По отношение на предявеният иск с правно основание чл. 225.ал.2 от КТ  обезщетение за времето , през което ищцата е останала без работа  за периода м юли ,  месец август до 27.09. 2008 г. в размер на сумата от 1165 лева ведно със законната лихва върху  сумата , считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане   съдът намери за установено следното :  С влязло в сила решение на ВКС от  от 12.07. 2010 година е  о оставено в сила решение № 788/15.01. 2009 г по  гр.д. № 724/2008 г. на ПлОС , с което  е оставено в сила  решение № 117/ 22.07. 2008 г постановено по гр.д № 1832 / 2008 г на ПЛ РС , с което е ***зната незаконността на уволнението.  Видно от представената по делото от ищцата декларация е, че същата е останала без работа за периода от 28.03. 2008 година до 28.09. 2009 година. Видно от влязлото в сила решение по гр.д № 1832 е , че е ***зната незаконността на уволнението и   претенцията на ищцата е уважена за времето от 27.03. до 2008 г. до 09.07. 2008 г  в размер на сумата от 2183.20 лв.  и е  отхвърлил иска в останалата част до 3680 лв.  като неоснователен.  ***нципно , с оглед незаконността на уволнението  е , че ищцата е ***добила правото на обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ/   6 по 612.36 лв за период не по- дълъг от 6 месеца –от 27.03. 2008 г до 7.09. 2003 година  .   Към датата на постановяване на решението този иск е бил доказан до размер на сумата от 2183.20 лева. Видно от представените по делото и неоспорени от ответника по делото и в срока за отговор  декларация на ищцата , че тя е останала без работа за целия период  от 27.03. 2008 г до 28.09. 2009 година  и че същата е работила по граждански договори  от 01. 07.  2008 г до 30.09. 2008 г  възнаграждение  както следва за месец юли  2007 г възнаграждение в размер на сумата от 232.00 лева , за месец август 2008 г. възнаграждение в размер на сумата от 206.40 лв.  и за месец 09. 2008 г възнаграждение в размер на 232.20 лева.  Периода за който се дължи обезщетение е от 09.07. 2008 г до 27.09. 2008 г.  тъй като това е  срокът за който ищцата има право на обезщетение. Има влязло в сила решение до дата 09.07. 2008 г.  С оглед на законно установения срок -  6 месечен такъв , то той изтича на 27.09. 2008 г и за този период от време ищцата  да бъде обезщетена. За този период от време  Би следвало да получи обезщетение в размер на сумата от  3674,12  / 6 по 612.36 лв.   /  , а  с влязлото в сила решение е осъден ответника да и заплати такова в размер на сумата от 2183.20 лева  .  Ако ищцата  не е работила за целия този период от 09.07. 2008 г. до 27 .09. 2008 година би получила  обезщетение в размер на сумата от  3674,12  / 6 по 612.36 лв.   /      ВЛ по делото е дало заключение в два варианта : в първия ,от които е ***ел , че възнаграждението , което се дължи на ищцата по чл. 225 ал. 2 от КТ е в размер на сумата от 1129.01 лева за периода 01.07. 2008  до 27.09. 2008 г.  и втори  вариант   , *** който  ищцата  следва  да получи сума в размер на 1030 лв. за периода 09.07. 2008 г. до 27.09. 2008 г.

         Безспорно е по делото че за времето от 27.03. 2008 година до 09.07. 2008 година ищцата е била без работа  и е осъден бил ответника с влязло в сила решение да и заплати обезщетение за посочения период  в размер на сумата от 2183.  20 лева .  Безспорно е по делото , а е видно и от представената по делото декларация че ищцата е работила по граждански договор за месеците юли 2008 , август 2008 и септември 2008 година , като е получила съответно по 232.20 лв за м. юли 2008 г  206.40 лева за месец август 2008 г и 232.20 лева за месец  септември 2008  г.    Съгласно разпоредбата на чл. 225 , ал. 2 от КТ , *** незаконно уволнение , когато работникът или служителят  е работил на по- ниско платена работа , той има право на разликата в заплатите.  Видно от ***ложеното  влязло в сила решение по гр.д № 1832 е , че  базата на БТВ на ищцата е било изчислено на сумата от 612.36 лева  и тя е получила обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ на такава база  *** БТВ в размер на 612.36 лева.  Видно от представената и неоспорена от ответника декларация от ищцата по делото е , че тя е работила на граждански договор и е получила за месец юли 2008 г сума в размер на  232.20 лева , а и е била дължима такава в размер на 612.36 лева.За месец август е получила сума в размер на 206 , 40 лева , а и е била дължима заплата в размер на 612.36 лева  а за месец септември  е получила заплата в размер на 232.20 лева  , а е била дължима такава от  612.36 лева .  Съдът намира , че следва да уважи искът по втория вариант на вещото лице за периода от 09.07. 2008 г до 27.09. 2008 г в размер на сумата от 1030 .09 лева , като отхвърли искът за разликата до предявеният размер от 1165. лева  , ведно със законната лихва върху  сумата от  датата на подаване на исковата молба  15.12. 2010 година до окончателното изплащане на сумата.

                *** този изход на делото  ответника  следва да заплати на  ищеца  , както и 40 лева по назначената СИЕ направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение   в размер на сумата от  500 лева  , както и в полза на Районен съд Плевен  ДТ върху уважените искова по чл ..344 ал 1 т. 1 т 2   от КТ   общо в размер на 80 лева общо   и ДТ върху уважената част от претенцията по чл. 344  ал. 1 т. 3 в размер на  96.98 лева , по иска с правно основание чл. 225 ал. 2 от КТ д.т в размер на сумата от 50.00 лева  , както и  40 лева за възнаграждение на ВЛ .

               Водим от горното , Плевенският районен съд,           

 

    Р       Е      Ш      И    :

***ЗНАВА  уволнението на А.Д.В. ***  с ЕГН-**********   от длъжността  “ *** “ *** ****** ***  , представлявано от директора *** *** със Заповед № РД 16 -99 28.10. 2010 г.  на Директора на *** ,  ЗА НЕЗАКОННО  И ГО ОТМЕНЯ .

ВЪЗСТАНОВЯВА А.Д.В. ***  с ЕГН-**********    на заеманата длъжност преди уволнението “ *** “ ******** ***  , представлявано от директора *** *** , която длъжност  може да заеме в двуседмичен срок от съобщението  за възстановяване, като се яви на работа  , съгласно разпоредбата на чл. 345 , ал. 1 от КТ .

ОСЪЖДА   **** ***  , представлявано от директора *** ***  да заплати на А.Д.В. ***  с ЕГН-**********    сумата от 2424.46 лева , представляваща обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ за времето от 28.10. 2010 година до 04.02. 2011 г. включително , ведно със законната лихва върху сумата , считано от датата на завеждане на исковата молба / 15.12. 2010 година  , до окончателното и изплащане , като  в останалата му част за периода от 05.02. 2011 година до 28.04. 2011 година и за  разликата над 2424.46 лева до  сумата от 4427.28 лева  отхвърля като неоснователен.

ОСЪЖДА   **** ***  , представлявано от директора *** ***  да заплати на А.Д.В. ***  с ЕГН-**********    сумата от  1030.09 лв.  представляваща   разликата  в заплатите , които е получавала А.Д.В.   за периода 10.07. 2008 г до 27.09. 2008 година  за времето , през което същата е  останала без работа ,  *** незаконно уволнение постановено с влязло в сила решение по гр.д. 1832 / 2008 година, с което е ***зната незаконстта на уволннието със Заповед  № РД 16-57 /27.03. 2008 г.  на Плевенския районен съд , ведно със законната лихва върху сумата считано от датата на завеждане на исковата молба / 15.12. 2010 година / до окончателното изплащане на сумата , като  отхвърля предявеният иск за разликата до 1165 лева като  неоснователен и недоказан.

ОХВЪРЛЯ  предявеният от А.Д.В. ***  с ЕГН-**********    ИСК ********* ***  , представлявано от директора *** ***   за сумата от 139.  22 лева , представляваща обезщетение по чл. 224 ал 1 от КТ  обезщетение за неползван платен отпуск за 4 дни  , КАТО ПОГАСЕН ЧРЕЗ  ПЛАЩАНЕ на 15.12. 2010 г.  .

ОСЪЖДА на основание чл. 80 от ГПК  **** ***  , представлявано от директора *** *** на основание да заплати на  А.Д.В. ***  с ЕГН-**********     сумата от 500 лева за направени по делото разноски .

     ОСЪЖДА **** ***  , представлявано от директора *** *** на основание чл.71 от ГПК  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ПлРС Държавна такса върху уважената част на предявените искове с правно основание чл. 344 ал. 1 т. 1 и 2   общо в размер  80 .00,  , а по исковете с правно основание чл. 225 ал. 1  д т  в размер на сумата  от96.98 лева , по иска с правно основание чл. 225 ал. 2 от КТ 50 лева  както и разноски за вещо лице в размер 40лв.

             Решението може да се обжалва чрез Плевенски районен съд пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок,  от съобщението до страните , че е изготвено .

                                 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ