Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 17. 02. 2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, І граждански състав, в публичното заседание на седми февруари през двехиляди и единадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 8576 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 19 ал. 1 от ЗГР.

Постъпила е молба от А.Е.И. ***, в която се твърди, че молителката е родена на *** ***, като в издадения акт за раждане № 3705/ 3***год. е записана със собственото име А.. Твърди се, че през 1994 година молителката е заминала за ***, където се е установила да живее трайно със семейството си. Твърди се, че през същата година в гр. * молителката е приела християнската вяра и била кръстена с името  *- А.. Твърди се, че от този момент молителката е възприела даденото й с кръщаването име * като свое собствено име и е станала известна с него в обществото. Твърди се, че налагането на името * е било породено и от житейска необходимост, тъй като в гръцката азбука няма адекватен буквен и звуков еквивалент за изписване и изговаряне на рожденото име на молителката- А.. В заключение ищцата моли съда да постанови решение, с което да извърши промяна на собственото й име от А. на * със законните от това последици.

Представителят на Районна прокуратура гр. Плевен ангажира становище, че молбата е основателна.

Община Плевен не е взела становище.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на молителката, намира за установено следното:

От представеното удостоверение за раждане с дата 04. 05. 2006 год., издадено от Община Плевен, е видно, че молителката е записана с имената А.Е.И..

По делото е приложено удостоверение с превод на български език, издадено на 30. 03. 1994 год. от ***, ***, от което се установява, че молителката е била кръстена в християнската вяра и й е било дадено името *- А..

В хода на съдебното дирене са разпитани свидетелите А.М. и Г.М., които твърдят, че сред своите близки и познати молителката е известна със собственото име *. Горните показания са дадени от лица, които имат трайни и непосредствени впечатления от спорните обстоятелства, поради което съдът ги кредитира изцяло.

С оглед на така събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на  чл. 19 ал. 1 от ЗГР и следва да се допусне промяна в собственото име на молителката от А. на *, за което следва да се уведоми съответното длъжностно лице по гражданското състояние.

По изложените съображения съдът

 

Р      Е      Ш      И:

 

ДОПУСКА- на основание чл. 19 ал. 1 от ЗГР- промяна в собственото име на А.Е.И. ***, ЕГН **********, от А. на *.

РАЗПОРЕЖДА на длъжностното лице по гражданското състояние при Община Плевен да впише промяната в съответните актове за гражданско състояние и регистъра за населението.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: