Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 15.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, ХІ граждански състав, в публичното заседание на осми февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

 

при секретаря  К.Т. като разгледа докладваното от съдията  ШИРКОВА гр. д. № 8568 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Пред РС Плевен е постъпила искова молба от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление ******** ЕИК **, представлявано от ******** – изпълнителен директор, чрез пълномощника си ******** и чрез ******** от ПАК, съдебен адрес гр.Плевен, ********, против ОБЩИНА ПЛЕВЕН, с адрес ********, в която се твърди, че на 13.10.2009 г. ищецът е сключил застраховка “Каско” с “Алдо” ООД Плевен , по силата на която застраховал за всички рискове автомобил микробус ** модел ********, със срок на действие на застраховката за периода 14.10.2009 г. до 14.10.2010г., за което е издадена застрахователна полица № 50283668 / 13.10.2009г. Твърди се, че на 20.03.2010 г. в гр.Плевен, **, управлявайки застрахования от ищеца лек автомобил, при движение попаднала в необезопасена и необозначена дупка с вода на пътното платно в Западна Индустриална зона, стопанисвано от Община – Плевен, при което са причинени материални щети на управлявания от него автомобил, видно от Протокол за ПТП № 1253666/20.03.2010 г. на 01 РУ на МВР при ОДП-Плевен. Твърди се, че за настъпилото застрахователно събитие ищеца образувал щета № 470109101010292 / референтен № 50-06000-0385/10 / по описа на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, която възлязла на сумата от 180,20 лева и е заплатена на собственика на увреденото МПС с платежно нареждане на 08.04.2010 г. Твърди се, че съгласно чл.213, ал.1 от КЗ, след изплащане на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата и има право на регресен иск. Твърди се, че съгласно чл.3, ал.1 от ЗДвП лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, организират движението по тях така, че да осигуряват условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства, а съгласно чл.31 от Закона за пътищата изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Ищецът твърди, че в случая ответната страна не е обезопасила и обозначила с необходимата маркировка шахтата на общинския път, като с бездействието си е станала причина за възникване на ПТП, при което са причинени щети на застрахования от ищеца автомобил. В заключение ищеца моли съда да постанови решение, с което на основание чл.213, ал.1 от КЗ да осъди ответника за заплати на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” сумата от 180,20 лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470109101010292 / референтен № 50-06000-0385/10 / по описа на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, на основание застрахователна полица № 50283668/13.10.2009 г.., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска до окончателното й плащане. Ищеца претендира и направените по делото разноски. Към исковата молба са представени писмени доказателства по опис. В исковата молба е направено и искане за допускане до разпит чрез призоваване на един свидетел, за установяване на обстоятелството дали е имало обозначение или предупреждение до или около дупката на пътя. 

В срока по чл.131 от ГПК, по делото е постъпил писмен отговор от ответника – Община Плевен, в който е изразено становище, че предявеният иск е недопустим и неоснователен. Твърди се, произшествието е настъпило в светлата част на денонощието и при съобразяване на скоростта определена за шофиране в градски условия и спазване на правилата за движение, ПТП не би настъпило.

      Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на ищеца, намира за установено следното:

Видно от приложения протокол за ПТП № 1253666/20.03.2010 г. на 01 РУ на МВР при ОДП-Плевен е, че на 20.03.2010 г. в гр.Плевен ** е управлявал автомобил микробус ** модел ********, собственост на “АЛДО” ООД гр.Плевен, като на пътното платно в Западна индустриална зона преминал през необезопасена дупка на пътното платно, пълна с вода. Настъпило ПТП, от което били причинени материални щети за автомобила.

По делото се установява, че към момента на пътнотранспортното произшествие, собственикът на увредения автомобил е имал валидна застраховка „Каско” от 13.10.2009 г. със срок на действие от 14.10.2009г. до 14.10.2010г. в ЗАД „БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп”.

Видно от приложената преписка по щета № 470109101010292 / референтен № 50-06000-0385/10 / по описа на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, че щетите, които са били причинени на посочения по-горе автомобил в резултат на настъпилото ПТП, са в размер на 180,20 лева, и са заплатени на собственика на увредения автомобил с преводно нареждане от 08.04.2010 г. от ищцовото дружество. В хода на съдебното дирене е изслушан като свидетел Н.Б., съставил протокола за ПТП. От показанията му се установи, че застрахования автомобил е попаднал в дупка на пътното платно, пълна с вода, която свидетелят измерил с ролетка и установил, че е с размери 1,20 на 0,50 м и е с остри ръбове. От показанията му също се установи, че за водачът е могъл да избегне попадането в тази дупка само ако навлезе в насрещната лента за движение и с това би създал опасност за движението. Съдът счита, че не е налице съпричиняване на вредата, защото навлизането на водача в лентата за насрещно движение на пътното платно би създала опасност за движението.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл.213 от КТ, а именно: изплатено е застрахователно обезщетение във връзка с настъпването на определено застрахователно събитие и застрахователят има регресен иск срещу лицето, отговорно  за настъпването на вредата – Община Плевен. Същата по закон следва да се грижи и поддържа в изправност уличната пътна мрежа, вертикалната и хоризонтална маркировка на улиците в общината, за да осигури безопасността на движението на МПС и пешеходци. Възражението, че е налице съпричиняване от страна на водача на МПС, поради несъобразяване на скоростта и невнимание по време на шофиране, съдът счита, че е неоснователно, тъй като не се събраха доказателства в тази насока. От разпита на свидетеля се установи по категоричен начин, че автомобила е бил попаднал в дупка на пътното платно, поради което бил спрял принудително и гумите му били спаднали.

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗДвП лицата, които стопанисват пътищата, ги поддържат изправни с необходимата маркировка, а съгласно чл.31 от Закона за пътищата изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общините. Ответникът не е изпълнил задължението си за обезопасяване и обозначаване с необходимата маркировка на дупката на пътното платно, част от уличната мрежа на града, и това бездействие е станало причина за възникване на ПТП, при което са причинени материални щети на застрахования от ищеца автомобил. Съгласно чл.19 ал.1 Закон за пътищата общинските пътища се управляват от кметовите на съответните общини. В случая Община Плевен има задължение да стопанисва и управлява общинския път. Съдът счита, че нейно задължение е било да вземе мерки за обезопасяване и обозначаване с необходимата маркировка образувалата се дупка в платното. С бездействието си е станала причина за настъпване на застрахователното събитие.

Съгласно чл.167, ал.1 от ЗП  лицата,  които стопанисват пътя го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по нето и ги отстраняват в най-кратък срок. В този смисъл Община гр.Плевен като лице стопанисващо и управляващо общинския път е следвало да вземе мерки и да сигнализира със съответния пътен знак дупката на платното и да отстрани това препятствие в най-кратък срок.

В този смисъл предявеният от ЗАД „БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп” – София против Община Плевен осъдителен иск за сумата от 180,20 лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470109101010292 / референтен № 50-06000-0385/10 / по описа на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” на основание застрахователна полица застрахователна полица № 50283668/13.10.2009 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, се явява основателен и следва да бъде уважен изцяло.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК  ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца деловодни разноски и адвокатско възнаграждение в размер на 180,00 лева.  

По така изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

 

ОСЪЖДА на основание чл.213 от КЗ Община Плевен, с адрес – **, ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление ** № 5, ЕИК **, представлявано от ******** – изпълнителен директор, сумата от 180,20 лева, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470109101010292 / референтен № 50-06000-0385/10 / по описа на ЗАД “БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” на основание застрахователна полица № 50283668/13.10.2009 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба - 08.10.2010 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Община Плевен  ДА ЗАПЛАТИ на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”, със седалище и адрес на управление ******** ЕИК **, представлявано от ******** – изпълнителен директор,  сумата от на 180,00 лева за деловодни разноски и адвокатско възнаграждение.  

Решението подлежи на обжалване пред ОС Плевен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: