Р Е Ш Е Н И Е

№……………….

гр.Плевен, 25.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти граждански състав, в  открито съдебно заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията ПЪРВАНОВА гр.д.№8509  по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Пред ПлРС е депозирана искова молба от „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ”ЕАД-гр.София, с адрес на управление-ул.”Д.Хаджикоцев” №52-54, представлявано от В.А.Г., против Г.П.П. с ЕГН ********** *** в която се сочи, че е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№6924/2010г. по описа на ПлРС по чл.410 от ГПК, като ответницата е подала писмено възражение срещу издадената заповед.Сочи се, че на 23.06.2009г. страните по делото са сключили договор за потребителски кредит, по силата на който „Ти Би Ай Кредит”ЕАД-гр.София е предоставило на ответницата сумата от 600лв. по кредитна карта лимит, като ответницата е използвала сумата от 586.81лв. и не е заплатила дължимите суми по договора съгласно погасителния план.Моли съда на основание чл.422 от ГПК да постанови решение, с което да признае за установено, че ответницата Г.П.П. дължи сумата от 624.81лв., за която сума е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№6924/2010г. по описа на ПлРС, както и направените по делата разноски.Направено е искане за постановяване на неприсъствено решение в случай, че са налице предпоставките по чл.238 и сл. от ГПК.

Ответницата по делото-Г.П.П. с ЕГН ********** *** не е ангажирала становище по исковата претенция.

         Ищецът по делото е направил искане за постановяване на неприсъствено решение при условията на чл.238, ал.1 и ал.2 от ГПК и чл.239 от ГПК.

Съдът счита, че са налице условията на чл.238, ал.1 от ГПК, тъй като ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба и не се е явила в първото заседание по делото, без да е направила  искане за разглеждането му в нейно отсъствие.Налице са и условията на чл.239, ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, тъй като на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебното заседание и исковите претенции са вероятно основателни с оглед на приетите по делото доказателства, представени от ищеца с исковата молба.Следва да се постанови решение, с което да се признае за установено по отношение на ответницата Г.П.П. че ищецът има вземане спрямо нея за сумата от 624.81лв. по  договор за потребителски кредит от 23.06.2009г., сумата от 26.99лв.-лихва за периода 22.12.2009г до 20.09.2010г, лихва –обезщетение за забава в размер на 4.16лв. за периода 22.12.2009г до 20.09.2010г, сумата от 125лв. за разноски,  за които суми е издадена Заповед №4857/25.10.20109г. по ч.гр.д.№6924/2010г. по описа на ПлРС.

         На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъдена  ответницата да заплати на ищеца сумата от 25лв. за държавна такса и сумата от 100.00лв. за юрисконсултско възнаграждение.

         Водим от горното, съдът

                                                         Р Е Ш И:   

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 от ГПК и във вр. с чл.240 от ЗЗД по отношение на Г.П.П. с ЕГН ********** ***, че „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ”ЕАД-гр.София, с адрес на управление-ул.”Д.Хаджикоцев” №52-54, представлявано от В.А.Г., има вземане спрямо  Г.П.П. в размер на 624.81лв. по  договор за потребителски кредит от 23.06.2009г., сумата от 26.99лв.-лихва за периода 22.12.2009г до 20.09.2010г, лихва –обезщетение за забава в размер на 4.16лв. за периода 22.12.2009г до 20.09.2010г, сумата от 125лв. за разноски,  за които суми е издадена Заповед №4857/25.10.20109г. по ч.гр.д.№6924/2010г. по описа на ПлРС.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК  Г.П.П. /с горепосочен адрес/ ДА ЗАПЛАТИ  на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ”ЕАД-гр.София /с горепосочен адрес на управление/ сумата от 25.00лв. за разноски по делото и сумата от 100.00лв. за юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.     

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: