Р Е Ш Е Н И Е

 

 №.............

 

гр. Плевен, 10.02.2011 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІХ-ти граждански състав, в публично заседание на двадесет и седми януари две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРА НАЙДЕНОВА

 

          при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдията НАЙДЕНОВА гр.дело № 8077 по описа за 2010 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Иск с правно основание чл.144 от СК

          Пред РС Плевен е депозирана искова молба от ***., ЕГН **********,***, против А.С.И., ЕГН **********,***, в която се твърди, че ответника е баща на ищцата. Ищцата твърди, че е навършила 18 години, но продължава да учи, поради което претендира баща й да й заплаща месечна издръжка в размер на 120.00 лева, тъй като е с бронхиална астма и има нужда от скъпоструващо лечение. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да й  заплаща месечна издръжка в размер на 120.00 лева, считано от м.септември 2010 г. В съдебно заседание ищцата се явява лично. Ангажира становище, че няма възможност да се издържа сама, затова претендира издръжка от баща си. Твърди, че до август месец 2010 г. ответника й заплащал месечна издръжка в размер на 80,00 лева. Представя удостоверение от Община Долна Митрополия, че не притежава движими и недвижими вещи.

В срока по чл.131 от ГПК няма постъпил отговор от ответника. Същият не се явява и не се представлява в съдебно заседание.

          Съдът, като прецени доказателствата по делото, намира за установено следното:

           Видно от представеното копие от удостоверение за раждане от *** г. е, че детето ***., ЕГН **********, е дете на *** и А.С.И., т.е двамата родители са субекти на задължението по чл.144 от СК.

Видно от представеното по делото удостоверение изх.№ 1373/02.11.2010 г. е, че детето е ученик в ХІІ клас в СОУ *** и посещава редовно учебните занятия.

          Видно от представеното удостоверение изх. № 127/20.01.2011 г. от Община долна Митрополия, ищцата няма декларирани недвижими имоти и движима собственост.

При така установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Съобразно императивните разпоредби на СК родителите са длъжни да издържат своите деца, като за ненавършилите пълнолетие деца, това задължение е безусловно и неотменимо, а за навършилите пълнолетие е поставено в зависимост от редица предпоставки. За да се присъди издръжка по реда на 144 от СК е необходимо да са налице всички предпоставки предвидени в посочения текст, а именно: ищецът да е лице, ненавършило двадесет годишна възраст, учащо в средно учебно заведение, да не може да се издържа от собствено имущество или доходи, а за ответника да не представлява особено затруднение предоставянето на издръжка. Издръжката, уредена в чл.144 от СК, защитава възможността на всяко едно дете да получи образование - средно и висше в случай, когато липсва имущество, което да му осигури издръжка по време на обучението и родителят не е особено затруднен при подпомагане на детето си.

От събраните по делото доказателства се установява, че към момента на предявяването на иска ищцата не е навършила двадесет годишна възраст и едновременно с това е ученичка в средно учебно заведение. От представеното удостоверение се установява, че ищцата няма доходи и имущество, от които да се издържа. Въпреки че ответника не ангажира доказателства за получавани доходи, съдът намира, че следва да бъде присъдена издръжка на ищцата. Издръжка обаче следва да се присъди в един по-нисък размер от претендирания, отчитайки, че издръжката на пълнолетно дете е така уредена от законодателя, че не следва да представлява някакво затруднение на задължения за издръжка. При определяне на размера на издръжката, съдът взе предвид нуждата на ответника от средства за собствената му издръжка, както и обстоятелството, че до м.август 2010 г. същия е заплащал издръжка в размер на 80,00 лева. Съдът взе предвид и обстоятелството, че се иска издръжка от вече пълнолетно дете, което поначало е длъжно само да се грижи за себе си. Следва да се отчете и обстоятелството, че ищцата независимо от ангажираността си като ученичка би могла да се подпомага и от собствен труд. Предвид изложеното и като съобрази и нуждите на ищцата, продиктувани от възрастта й, съдът намира, че в нейна полза следва да бъде определена издръжка в размер на 80,00 лева, които ответника следва да бъде осъден да заплаща.  Съдът намира, че при събраните в процеса доказателства, определянето на по-висок размер издръжка, би представлявало особено затруднение за ответника. Издръжката следва да бъде присъдена за периода от м.септември 2010 г. до приключване на средното образование на ищцата. В частта до пълният предявен размер от 120,00 лева месечно искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

          При този изход на процеса ответника следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху размера на издръжката в размер на 115,20 лева. 

          Воден от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

          ОСЪЖДА на основание чл.144 от СК А.С.И., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на навършилото пълнолетие дете ***., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 80,00 лева, считано от м.септември 2010 г. до завършване на средното образоване на детето, като за разликата до претендирания размер от 120,00 лева ОТХВЪРЛЯ предявеният иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

          ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК А.С.И., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС Плевен държавна такса върху  размера на издръжката в размер на 115,20 лв.

          Решението може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от обявяването му – 10.02.2011 г.

                                                              

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :