П Р О Т О К О Л

 

Година 2012                                                         Град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                 ХІІ граждански състав

На тридесети  януари                                         2012 година                

В публично заседание в следния състав:

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: РАЛИЦА МАРИНСКА

 

Секретар П.И.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МАРИНСКА

Гражданско дело 7596 по описа за  2011 година.

На първо четене  в 10.05 часа се явиха:

ИЩЕЦ: Д.П.П. – р.пр., явява се лично.

ОТВЕТНИК: И.Г.Н. – р.пр., явява се лично.

            ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ИЩЕЦ П. – Да се даде ход на делото.

ОТВ. Н. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуални предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба. Иск с пр.осн.по реда на чл.55, ал.1 от ЗЗД за сумата от 4000 лева, съставляваща заплатена част от цена на недвижим имот по сключен предварителен договор между страните, от дата 10.06.2007г. и иск с пр.осн. по реда на чл.86 от ЗЗД за заплащане сумата – 182,00 лв., представляваща законната лихва върху сумата от 4000 лв., за периода 20.062011 г. – 28.11.2011 г.  Твърди се, че на дата 10.06.2007 г. ищецът е сключил с ответницата и покойния й брат ***, на който същата е единствен законен наследник, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот - дворно място, находящо се в с. *** с площ 830 кв.м. /подробно описан в ИМ/.Твърди се, че договорната цена на имота е в размер на 19 558,00 лв., от който същият е зплатил сумата от 4000 лв. Твърди се, че продавачите са се задължили да уредят  регулационните сметки, съгласно изискването на ЗУТ, както и да се снабдят с нотариален акт за собственост, след което да се сключи и окончателният договор.Твърди се, че ищецът е отправил до ответницата на 26.10.2011 г. нотариална покана, с която е уведомил същата, че разваля сключения помежду им предварителен договор от дата 10.06.2007 г., като я поканил в 7-мо дн.срок от връчването на нотариалната покана същата да му върне платеното капаро в р-р на 4 000 лв. Твърди се, че нотариалната покана е връчена на ответницата на дата 20.06.2011 г., при отказ.

УКАЗВА на ищеца, че е в неговата тежест да докаже съществуването на договорни отношения при сключването на предварителен договор, както и заплатената от него сума, съобразно твърдения размер в исковата молба, както и размерът на определената от него лихва по реда на чл.86 от ЗЗД.

УКАЗВА на ответницата, че е в нейна тежест да докаже, че е върнала дължимата сума.

ИЩЕЦ П. – Заявявам, че предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот от дата 10.06.2007 г. е развален.

Съдът намира, че следва да бъде постановено за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че сключения между страните предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от дата 10.06.2007 г. е прекратен.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЗНАВА за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че сключения между страните предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от дата 10.06.2007 г. е прекратен.

ИЩЕЦ П. – Госпожо съдия, в резултат на проведени преговори с ответника през м. декември 2011 г.постигнахме спогодба по настоящето дело, с която спогодба сме уредили спорните въпроси. Спогодбата бе в следния смисъл: Ответницата се задължи в срок до 10 януари 2012 г. да заплати сумата от 4000 лева, представляващо заплатеното от мен на 10.06.2007 г. - капаро по предварителния договор, сумата от 182,00 лв., представляваща законна лихва за периода 20.06.2011 г. до 28.11.2011 г. на осн. чл. 86 от ЗЗД, както и сумата от 105,00 лв., представляваща половината от заплатената ДТ за предявяване на настоящия иск. В изпълнение на тази спогодба на 5.01.2012г. ответницата заплати по банковата ми сметка сумата от 4287 лв. общо, представляващи сбора на посочените преди това суми, с което изпълни задължението си по сключената помежду ни спогодба. В този смисъл ви моля тази спогодба да бъде одобрена от вас и бъде оформена като съдебна. Моля да ми бъде възстановена половината ДТ,  на осн. чл.78, ал.9 ГПК. Представям ви удостоверение за наследници №3 от 9.01.2012 г. и платежно нареждане от 5.01.2012 г.

ОТВ. Н. – Съгласна съм с постигната спогодба Изплатила съм сумата, която дължа.

Съдът намира, че следва да бъдат приети и вложени към делото представените в дн с з писмени доказателства от ищеца, а именно удостоверение за наследници №3 от 9.01.2012 г. и платежно нареждане от 5.01.2012 г., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към дело представените в дн.с.з. писмени доказателства от ищеца, а именно удостоверение за наследници №3 от 9.01.2012 г. и платежно нареждане от 5.01.2012 г

Следва да бъде одобрена постигнатата между страните спогодба със следното съдържание:

 

 

 

СПОГОДБА

 

1/ Д.П.П. , с ЕГН**********,***

2/ И.Г.Н., с |ЕГН**********,*** *** №40

 

Страните се споразумяха за следното:

И.Г.Н., с |ЕГН**********,*** *** №40 се задължава да ЗАПЛАТИ на Д.П.П. , с ЕГН**********,***, сумата от 4287 лв., от която сумата от 4000 лв., дължима по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от дата 10.06.2007 г., развален на дата 20.06.2011 г.; сумата от 182 лв., съставляваща лихва за забава върху сумата от 4000 лв. за периода от 20.06.2011 г.-28.11.2011 г. /датата на завеждане на ИМ/ и сумата от 105.00 лв., съставляваща половината от заплатената от мен ДТ.

Дължимата сума е заплатена от И.Г.Н., с |ЕГН**********, на Д.П.П. , с ЕГН********** на дата 5.01.2012 г. с платежно нареждане от дата 5.01.2012 г. на банка „ДСК” – гр.Плевен.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

_________________                                           __________________

/ищец Д.П./                                       /отв. И.Н./

 

Съдът намира че следва да бъде одобрена така постигната спогодба между страните и производстото по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА на осн.чл.234 ал 1 от ГПК постигнатата между И.Г.Н., с |ЕГН**********, на Д.П.П. , с ЕГН********** спогодба.

ПРЕКРЯТВА производството по гр.д. 7596/2011 г. по описа на ПлРС.

НА ОСН. чл.78, ал. 9 от ГПК половината от внесената ДТ общо в р-р на 210 лв. да бъде върната на ищеца Д.П.П. ЕГН**********

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРОТОКОЛЪТ е написан в с.з., което приключи в  10.40 часа.

          СЕКРЕТАР:                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: