О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Плевен, 17.02.2011г.

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VIIгр. състав  в закрито заседание на  седемнадесети февруари две хиляди и единадесета година в състав:                                         

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

 като разгледа докладваното от съдия БАНКОВА гр.дело  №7365  по описа за 2009г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Пред ПлРС е депозирана искова молба от ЕТ ”Развитие-И.М.”***.Дъбник против ЕООД”Паур плюс”-София, в която се твърди, че е собственик на земеделска земя : имот№027015 и №027016 и двата в м.“Милин камък”, в землището на с.Ясен. Моли съда да установи , че ищецът е собственик на процесните имоти.

Съдът, като взе предвид събраните доказателства, констатира следното:

Предявени са два иска – установителни за собственост на земеделска земя, които съдът е приел за разглеждане с определение от четвърти януари 2011г.Страните не са възразили срещу приетия доклад.

Видно от петитима на ИМ и от писмените защити е че се претендира установяване правота на собственост и върху крайпътен комплекс. Видно от приложените данъчни оценки на л.6 44 е че е представена такава, но само за земята, като земеделска, без да е посочен отделно обекта – крайпътен комплекс.От приложеното гр. д.№142/2006г. на ПОС  е видно, че е бил поставян въпроса за цената на иска и родовата подсъдност, като е налице произнасяне на ВКС по т.д.№393/2006г. относно стойността на земята и построения обект - над 100000лв.От приложените:  Преписка по изп.д.№2111269/2002г. на РД АДВ-гр.Русе е видно, че оценката на имота е над 50000лв.

По искане на ищеца е била назначена СТЕ относно вложените СМР в обект - крайпътен комплекс, построен в единия от двата имота-№027015, като ВЛ е посочило, че стойността на СМР е 210000лв.Заключението е прието в последното с. з. на 28.01.2011г.

При това положение съдът констатира, че цената на предявения иск е над 50000лв., поради което и на осн. чл.118, вр. с чл.104, т.3 от ГПК производството по гр.д.№7365/2009г. на ПлРС, следва да бъде прекратено и делото изпратено по подсъдност на Плевенски окръжен съд.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№7365/09г. по описа на ПлРС и ИЗПРАЩА делото по подсъдност на ПОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва  пред Плевенски окръжен съд с частна  жалба  в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: