Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 26.01.2012 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание, на девети януари през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                 Районен съдия : Милена Томова

При секретаря : В.А.

като разгледа докладваното от съдия Томова гражданско дело № 7804 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

            В Плевенският районен съд е постъпила молба от Дирекция “Социално подпомагане” гр.Долна Митрополия, представлявана от Директора Поля В. Цоновска, в която се твърди, че детето ***** с ЕГН ********** е останало без родителска грижа  и е настанено спешно за отглеждане в семейна среда  на своята ***по майчина линия. Излага се, че родители на детето са Х.Б.  К. с ЕГН ********** и **** с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес ***, а бащата е с настоящ адрес във ****. Твърди се още, че родителите на детето са го изоставили и трайно са се дезинтересирали от него, като изцяло грижите били поети от Д. Х* К. с ЕГН ********** – * по майчина линия на детето, с постоянен адрес с.***, която се грижи и към момента за него. Отправя се искане за постановяване на решение, с което да бъде предприета мярка за закрила по отношение на малолетното дете К* – настаняване в семейна среда на негов  близък - Д.Х.К..

            Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна и прие за установено следното :

           От приложеното удостоверение за раждане на детето ****,  с ЕГН **********  е видно, че негова майка е Х.Б.  К. с ЕГН ********** , а негов баща  *** с ЕГН ********** - ***. 

           От изготвения по делото социален доклад се установява, че законните родители на детето * имат сключен граждански брак, от които брак имат родени още  четири деца. Установява се също, че при посещение от страна на представител на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Д.Митрополия  в жилище в с.*, малолетния  * е бил намерен изоставен от родителите си, с неподходящо за възрастта и сезона облекло, без обувки, с незадоволителна лична хигиена и драскотини по лицето.  Според изложеното в доклада, към момента на посещението грижи за отглеждането на детето полагали неговите по-големи братя *,  * и  *. Условията в жилището били незадоволителни, с крайно лоша хигиена, влага и  ниска стайна температура според сезона. Местонахождението на майката Х.К. – * не е установено при извършеното социално проучване, а бащата * е с адрес във *, където се е установил трайно с едно от децата си. При извършеното социално проучване е установено, че детето, намиращо се в риск, има близък – неговата * по майчина линия - *, която има здравословни проблеми, но е заявила желание и мотивация да поеме грижите за него в семейна среда, която е най-подходяща за нормалното му физическо и психическо развитие.

От приложената към делото заповед № ДСП СП11-388/03.11.2011 г. на Дирекция “Социално подпомагане” отдел “Закрила на детето” гр.Д.Митрополия , обл.Плевен е видно, че по отношение на детето * е постановено временно спешно настаняване по административен ред в семейството на неговата ** по майчина линия  Д.Х.К..***.  социален работник ** потвърждава  констатациите изложени в социалния доклад. От показанията на разпитаната като свидетел ******* се установява, че  през времето, когато живеела в с.*, майката не е полагала необходимите грижи за децата си, карала ги е да събират желязо, а детето *,  въпреки ниската си възраст е бил оставян сам в обитаваното жилище, като в последствие ги е изоставила и е с неустановено местонахождение.  Установява се също така от свидетелските показания, че грижите за отглеждане на всички деца  са били поети * Д.Х.К., която разчитала и на помощта на разпитаната свидетелка, която е нейна дъщеря.

           При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

           Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като в изключителни случаи, то може да бъде настанено извън семейството, ако важни причини налагат това и такива причини закона изрично е уредил в хипотезата на чл. 25 от същия.

           Съгласно нормата на чл. 25, т. 2 от Закона за закрила на детето, може да бъде настанено извън семейството дете, чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето.

           Установи се от доказателствата по делото, че майката на детето * го е изоставила и  не се е интересувала от него. Законният баща също не е проявявал никаква грижа към детето и към момента  не се намира на територията на *, с посочен настоящ адрес *.  В тази връзка съдът намира, че е налице хипотезата на чл. 25, т. 2 от Закона за закрила на детето, поради което и спрямо детето *, следва да бъде приложена мярка за закрила.

           Мерките за закрила са визирани в чл. 4 от Закона, като съдът при определяне на адекватната мярка, следва да отчете нуждите и интереса на детето. В правомощията на съда е да определи мярка "настаняване в семейство на роднини или близки", "приемно семейство" или "настаняване в специализирана институция". От събраните в настоящето производство доказателствата се установява, че по отношение на детето е налице възможност да бъде настанено при негов близък – ***, поради което следва да се приложи мярката "настаняване в семейството на близки и роднини", която е адекватна на търсената закрила. Поради това, съдът намира, че молбата е изцяло основателна и доказана и следва да се уважи като такава. Относно периода, за който следва да се извърши настаняването съдът счита, че следва да се определи за три години, след изтичането на който отново да се извърши преценка на обстоятелствата, обуславящи продължаване на мярката за закрила и адекватността й.

           Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

           НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, т.2 от Закона за закрила на  детето, *****,  с ЕГН **********, в семейството на *** с ЕГН **********,***, за период от три години, считано от 03.11.2011г.

           Решението подлежи на изпълнение незабавно.

           Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от връчването му на страните по делото.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :