Р Е Ш Е Н И Е

25.01.2012г. гр. Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ДВАНАДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в открито съдебно заседание на двадесети януари и две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЛИЦА МАРИНСКА

 

          При секретаря П.И. и прокурора ***, като разгледа докладваното от председателя гр.д.№7667/2011г. по описа на ПлРС, за да се произнесе, намери за установено следното:

         Производството е по реда на чл.542 и сл. от ГПК.

         Пред ПлРС е депозирана молба от В.Р.Л. чрез адв. В. К., с която се твърди, че молителката е дъщеря на ***, ЕГН **********,***, и с постоянен адрес гр. Плевен. Твърди се, че лицето е починало на 10.06.1984г., в УМБАЛ”Царица Йоана-ИСУЛ”, гр. София и е погребано на 11.06.1984г. в с. Джурово, като до там е транспортирана от лечебното заведение. Твърди се, че след смъртта на лицето, е пропуснат законоустановеният срок за съставяне на акт за смърт, вероятно поради непредставяне на съответният медицински документ, констатиращ смъртта в общината. Моли съдът, да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на Община Плевен, че лицето ***, ЕГН **********,***, е починало на 10.06.1984г и да разпореди Община Плевен да състави акт за смърт от дата 10.06.1984г.

         Заинтересованата страна Община Плевен, в с.з., не изпраща представител и не изразява становище.

         Заинтересованата страна Районна прокуратура, чрез прокурор ***, изразява становище, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.

         Съдът, като обсъди становищата на страните, и на основа събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         Видно от приетото по делото писмо от дата 25.08.2011г. от Община Плевен, до молителката В.Л., се установява, че в регистрите на общината няма данни за смъртта на лицето ***, ЕГН **********. Липсата на съставен акт за смърт се установява и от представеното удостоверение №3779/10.11.2011г. на Столична община, район Оборище.Установява се също, от писмо изх.№ 974/17.11.2011 от УМБАЛ”Царица Йоана-ИСУЛ”, гр. София, че историята на заболяването на пациентите се съхранява 25години и поради изтичането на този срок, считано от 1984г., при извършена проверка, за лицето ***, ЕГН **********, не е установена медицинска документация. От показанията на разпитаните по делото свидетели Л.Т.Н. и В.В.Т., се установява, че  и двамата са присъствали на погребението на лицето ***, извършено в с.  Джурово, обл. София, като посочват подробности относно местонахождението на гроба и външното му оформление. От показанията им се установява се също, че *** е била на лечение в УМБАЛ”Царица Йоана”, гр. София, където е починала.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира за безспорно установен факта на смъртта на лицето ***, както и липсата на съставен акт за смърт. С оглед разпоредбата на чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗГР, актът на гражданско състояние следва да бъде издаден от общината или кметството, на територията на която е станало, респ. установено събитието. В случая това е Столична община-район Оборище, доколкото по делото бяха събрани доказателства, че лицето *** е починала в УМБАЛ”Царица Йоана-ИСУЛ”, гр. София. В случая производството по реда на чл.542 и сл. от ГПК е охранително, от страна на заинтересованата страна Община Плевен няма постъпило възражение в тази насока, поради което съдът счита, че факта на смъртта на лицето *** следва да бъде признат за установен по отношение на Столична община, която е компетентна да състави акт за смърт.

         Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Столична община- район Оборище  и РП Плевен, че лицето ***, с ЕГН **********, е починала на 10.06.1984г.,  в УМБАЛ”Царица Йоана-ИСУЛ”, гр. София, и за смъртта и НЕ Е съставен надлежен акт за смърт.

         ПОСТАНОВЯВА да се състави акт за смърт на лицето ***, с ЕГН **********, починала на 10.06.1984г., в УМБАЛ”Царица Йоана-ИСУЛ” , гр. София.

         След влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на Столична община-район Оборище, за съставяне на акт за смърт от длъжностното лице по гражданско състояние.

           Решението  подлежи на обжалване в двуседмичен срок от датата на съобщението до страните пред ПлОС. Препис от решението да се изпрати и на Столична община-район Оборище.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: