Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен,19.01.2012 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, VІІІ-ми граждански състав, в публичното заседание на седемнадесети януари през двехиляди и дванадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

 

при секретаря Л.Д., като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА гр. д. № 7604 по описа за 2011 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 28 във връзка с чл. 26  от Закона за закрила на детето.

 

          В молбата си Дирекция ”Социално подпомагане”- гр. Плевен представлявана от Директора Т.Д. твърди, че детето Е.М. Г. роден на ***г., е било

изоставено майка си –В.А.С. с ЕГН-**********и баща си –М.М.Г. с ЕГН-********** в дома на неговата баба по майчина линия-Н.М.А. ***,и след работа по случая от СП –Плевен и с временна административна заповед  ЗД-04-25/ 26. 09. 2011 год.на Директора на ДСП-Плевен.Твърди се, че майката на малолетното дете се е дезинтересирала от детето-не е отговорна за неговото здраве,оставила е същото веднага след раждането му,не посещава детето си в дома,където е настанено.Бащата също  живее в чужбина,родителите дори не са участвували при съставянето на акт за раждане на детето,макар че са заявили за неговото раждане в посолството на РБългария в Р Испания.Детето е записано да учи в първи клас в пансионатно училище в с.Върбица,развива се добре в дома на бабата,които се грижат за него през времето,когато не е на училище.Твърди се още в молбата,бе бабата е мотивирана и занапред да полага грижи за детето Е..

Поради това молителят моли съда да постанови решение, с което да вземе мярка за закрила по отношение на детето Е.М. Г. роден на 01.06.2004г.,като настани същото за отглеждане и възпитание в дома на бабата по майчина линия- Н.М.А. ***,за срок от три години.

Майката и бащата на детето,нередовно призовани не се е явили в съдебното заседание по делото,не са взела становище по искането на ДСП-Плевен.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

О представеното по делото преведено от испански у-ние за семейно положение № 57752 на М-во на правосъдието на Испания е видно, че детето Е.М. Г. е родено на ***г.от майка- В.А.С. с ЕГН-**********и баща –М.М.Г. с ЕГН-**********.Двамата нямат брак.От представеното копие от Декларация подписана от майката е видно,че същата е дала своето съгласие детето да бъде предоставено за осиновяване.

От приложения по делото социален доклад се установява, че майката не е желала това дете, не е установена топла емоционална връзка с него.Новороденото дете е останало в дома на неговата баба-майка на В.А.С.,където се намира и до наст.момент.От социалният доклад се установява, че майката на детето, от неговото настаняване в дома на бабата до настоящият момент не го посещава и не участвува в неговата издръжка и отглеждане.Бабата единствено полага грижи за детето и е заявила пред социалните власти,че се ангажира пряко за неговото отглеждане и възпитание.Това бабата е заявила и пред съда по време на разпита й като свидетел по делото. Поради тези причини в Социалния доклад молителя отправя препоръка да се вземе мярка за закрила на детето чрез настаняване в дома на бабата,като единствена алтернатива за това дете.

При преценка на така събраните писмени доказателства съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 26 и 28 във връзка с чл. 25 т. 3 от ЗЗД за настаняване на детето в дома на неговата баба по майчина линия в с.Къртожабене,Плевенско за срок от три години.Бабата е отглеждала детето от раждането му,доказала е,че може да се грижи за същото.Освен това детето се отглежда и възпитава в пансион в с.Върбица,което е от полза за същото.В този смисъл депозираната молба се явява основателна и следва да бъде уважена.Съдът счита,че в изключителен интерес на това дете е да бъде отглеждано в домашна обстановка,обгрижвано от хората,с които е свикнало за следващите три години,или при настъпване на промени,или до неговото осиновяване.

По така изложените съображения и на основание чл.28 във връзка с чл. 26 от Закона за закрила на детето Плевенски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.28 във връзка с чл. 26 от Закона за закрила на детето МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА детето Е.М. Г. роден на ***г, ,като НАСТАНЯВА същото за отглеждане и възпитание в дома на неговата баба по майчина линия- Н.М.А. ***, Плевенско за срок от три години,или до неговото осиновяване.

Препис от наст.решение да се изпрати служебно на ДСП-Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в седемдневен срок от връчването му на молителя.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: