Р Е Ш Е Н И Е

гр. Плевен, 25.02.2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

           ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                 Председател: МИЛЕНА ТОМОВА

при секретаря Л.Д. ...................................................................

при прокурора ..................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията Томова гражданско дело N 7893 по описа на съда за 2010 г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

         

          Делба - І фаза.

          Производството е по чл. 341 и сл. от ГПК.

          Иск с правно основание чл. 69 от ЗН.

          В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от В.В.Д. с ЕГН **********,***.****, ****, против Г.В.Д. с ЕГН **********,*** и Е.В.И. с ЕГН **********,***, в която се твърди, че страните са законни наследници на Г. Ц. Д., починала на ***. Твърди се още, че наследодателят им е бил собственик на следния недвижим имот, находящ се в землището на гр.*, общ.* : нива с площ от 9.694 дка, трета категория, местност “Равнището”, съставляваща имот №026040 по плана за земеразделяне. Излага се, че между съсобствениците не може да се постигне съгласие за извършване на доброволна делба на процесния имот и се отправя искане да бъде извършена съдебна делба.

           Ответниците Г.Д. и Е.И. не оспорват исковата претенция.

          Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

          Установява се от приложеното удостоверение за наследници ****., изд. от км-во гр.**, че Г. Ц. Д. е починала на *., като е оставила за свои наследници по закон децата си Г.В.Д., Е.В.И. и В.В.Д., които са страни в настоящето производство.

           Безспорно е по делото, а това е видно и от представения препис на Договор за доброволна делба от 30.10.2000г., с нотариална заверка на подписите на страните по него и вписан в СВ при ПлРС №8078, на 30.10.2000г., том ХХVІ, №70, че при извършена доброволна делба на недвижими имоти, останали в наследство от Ф.М. Г., б.ж. на гр.*, Г.Ц. Д. е получила в дял процесния недвижим имот, представляващ нива с площ от 9.694 дка, трета категория, местност “Равнището”, в землището на гр.Тръстеник, съставляваща имот №026040 по плана за земеразделяне.

          Съдът, като съобрази, че писмените доказателства не се оспориха от страните по реда на чл. 193 от ГПК, намира, че същите съставляват годни доказателства за установените с тях обстоятелства. След обсъждането им в тяхната съвкупност, съдът достигна до правния извод, че предявения иск за делба на описания в исковата молба недвижим имот, находящ се в землището на гр.Тръстеник, останал в наследство от Г. Ц.Д., б.ж. на с.гр. е основателен и доказан и следва да бъде уважен. Налице са основанията на чл. 69 от ЗН и делбата на наследствения недвижим имот следва да бъде допусната, като от същия, съобразно правата на наследниците следва да се образуват три равни дяла, по един за всеки от съделителите

          Водим от горното, Съдът

р е ш и:

          допуска на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.69, ал.1 от ЗН да се извърши съдебна делба между В.В.Д. с ЕГН **********, Г.В.Д. с ЕГН ********** и Е.В.И. с ЕГН **********, на следния недвижим имот, находящ се в землището на гр.****, останал в наследство от Г. Ц. Д.,  б.ж. на гр.*, починала * НИВА от 9.649 дка, трета категория, находяща се в местността "РАВНИЩЕТО", съставляваща имот №026040 по плана за земеразделяне на гр.*, при граници : имоти №026039-нива на З. Г. М., №000026-Полски път на Община Долна Митрополия, №026041-нива на В. А.Г., №026042-нива на Г. П. . и №026026 – нива на насл.на П. и Д.М. Д..

            От допуснатия до делба недвижим имот да се образуват ТРИ РАВНИ ДЯЛА, от които: ЕДИН ДЯЛ за ищцата В.В.Д., ЕДИН ДЯЛ за ответника Г.В.Д. и ЕДИН ДЯЛ за ответницата Е.В.И..

           Допуска изслушване на съдебно - техническа експертиза по следните задачи: 1. да даде заключение за пазарната стойност на процесния недвижим имот, предмет на делбата и неговата поделяемост, 2. да състави проект за делбата му съобразно правата на страните, при възнаграждение в размер на 90 лв., вносим от страните по равно /по 30 лв. от всеки от тях/, в едноседмичен срок от влизане на решението в сила. Определя вещо лице инж. М. Ч. да изготви заключението.     

           Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, с въззивна жалба.

       

РАЙОНЕН СЪДИЯ