Р Е Ш Е Н И Е

гр.Плевен, 03.02.2011 год.

 

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІ граждански състав, в ОТКРИТО съдебно заседание на ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИ ЯНУАРИ през две хиляди и единадесета година, в състав :

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ : АСЯ ШИРКОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия ШИРКОВА гр.д.№ 7686 по описа на съда за 2010 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

           

         В ПлРС е постъпила искова молба от Д.В.Б. с ЕГН ********** ***, *** против Спортно училище ******* гр.Плевен, представлявано от Директора *******, в която твърди, че е работила на трудов договор при ответника на длъжност управител на ученически стол. Твърди, че с допълнително споразумение длъжността била променена от “управител” на “домакин” на ученически стол и до 14.09.2010г. е изпълнявала длъжността домакин на ученически стол, когато и била връчена заповед № РД 16 54 / 14.09.2010г. на директора на училището, с която трудовото и правоотношение било прекратено считано от 15.09.2010г. на основание чл.328 ал.1 т.2 КТ поради съкращаване в щата “управител на ученически стол”. Твърди, че към момента в училището съществува длъжността “домакин на ученически стол”, която е идентична със заеманата от нея длъжност. Твърди, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е незаконосъобразна, тъй като работодателят не бил извършил подбор между нея и лицето, което впоследствие било назначено на длъжността “домакин на ученически стол” К. *******. Твърди, че двете длъжностни характеристики са идентични. Навежда доводи, че правото на подбор на работодателя е част от правото му да прекрати трудовото правоотношение в този случай и същото не може да бъде законно, ако не е извършен подбор. В заключение моли съда да постанови решение, с което да отмени заповедта, с която е прекратено трудовото и правоотношение като незаконосъобразна, да я възстанови на заеманата преди уволнението длъжност “управител на ученически стол” и да осъди ответника да и заплати обезщетение в размер на 2652 лева за времето през което е останала без работа поради незаконно уволнение.

         Ответникът, чрез процесуалния си представител адвокат *******, оспорва исковете, твърди, че заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е законосъобразна, че преди прекратяване на трудовото правоотношение бил извършен подбор между ищцата и заемащата длъжност “калкулант” К. *******. Моли съда да остави исковата молба без уважение и да отхвърли предявените искове.

         Видно от представената по делото заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, същата е издадена на 14.09.2010г. Искът е предявен на 12.11.2010г, с оглед на което съдът счита, че е допустим.

         От фактическа страна, съдът приема следното :

Не се спори по делото, а и се установява от приложената на лист 2 заповед  № РД 16 54 / 14.09.2010г., че със същата заповед трудовото правоотношение между ищцата Д.В.Б. – в качеството й на “управител на ученически стол” и ответника Спортно училище Г.Бенковски” Плевен, като работодател е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ поради съкращаване на щата.

Не се спори и се установява от приложеното по делото писмо от 29.04.2009г. – лист 30 - до директора на Спортно училище ******* Плевен, че на основание чл.34 ЗУДБ, в изпълнение на чл.6 ПМС 27 / 2009г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2009г., бюджета на училището е намален. По делото е приложено и писмо от Община Плевен до Директора на Спортно училище лист 31, от което е видно, че е намален и бюджета за 2010г. В съответствие с намаления бюджет е изготвено ново щатно разписание в сила от 01.09.2010г. –  лист 35.  По делото е приложено и щатно разписание от предходната година – лист 31. При съпоставка между двете щатни разписания е видно, че броя на учителите и възпитателите е намален от 63 на 57 броя и на помощния персонал от 23 на 22 служители. В щатното разписание за 2010г. липсва длъжността “домакин/управител на ученически стол”. По делото е приложено и сведение за организиране дейността на училището, приложено съответно на лист 58 и 59 за 2009/2010г. и на лист 60 и 61 за 2010/2011 година. При съпоставка между двете сведения се установява, че броя на учениците за учебната 2010/2011г.е намален от 450 на 384 и съответно броя на паралелките съответно от 18 на 17. Видно от сведенията, същите са съгласувани с Началник на Инспектората по образованието Плевен.

В съответствие с намаления бюджет на спортното училище и съответно с намаления прием на ученици, на 25.08.2010г. е издадена заповед № 578, с която се определят длъжностите, които предстои да бъдат съкратени и със Заповед № 579 от същата дата е назначена комисия за подбор  в състав Д. *******, - помощник директор, ******* – главен счетоводител и ******* ЗАТС, като в заповедта са изброени длъжностите, които следва да бъдат съкратени. Изпратено е и уведомително писмо до Инспекторат по образованието , приложено на лист 41 от делото и на 10.09.2010 е извършен подбор по реда на чл.329 КТ. По делото е приложено извлечение от протокола за подбор, като в т.8 на същия е посочено съкращаване на длъжността “управител на стол”. Извършен е подбор със сходната длъжност “калкулант”, заемана от К. *******. Между страните не се спори, че двете длъжности са сходни, което се установява и от приложените длъжности характеристики, което е наложило подбора да бъде извършен между заемащите тези длъжности лица. Подбора е извършен по 7 критерия, описани в протокола.

 От правна страна следва да се изясни : законосъобразно ли е уволнението на ищцата, във връзка с това налице ли са предпоставките по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ за прекратяване на трудовия договор на ищцата от ответника, дали работодателят е спазил процедурата на чл. 329 от КТ, следва ли ищцата да бъде възстановена на длъжността, заемана от нея преди уволнението и да бъде осъден работодателя- да заплати обезщетение по чл. 225 от КТ на ищцата.

Съдът прецени следните обстоятелства във връзка с отговора на тези спорни въпроси.

Относно иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ.

Първият спорен въпрос при преценката на законността на уволнението е дали към датата на уволнението на ищцата 14.09.2010 г., считано от 15.09.2010 г. в училището действително е било извършено съкращение на щата. Според практиката на ВС и ВКС уволнението поради съкращаване в щата е законосъобразно, когато съкращението в щата е налице към момента на уволнението, фактическото премахване на трудовата функция трябва да съвпада с датата на уволнението или уволнението да следва съкращението на щата (Решение № 1291 от 01.02.1995 г. по гр.д. № 1010 от 1994 г., ІІІ г.о. на ВС). По делото, както бе посочено по-горе, не се спори, че към датата на уволнението на ищцата 14.09.2010 г., считано от 15.09.2010 г. е било налице действително съкращение в щата, видно от съпоставката на двете щатни разписания – съответно 01.09.2009г. и 01.09.2010г.

При това положение във връзка със законосъобразността на уволнението следва да се разгледа въпроса дали при извършването на уволнението на ищцата поради съкращение на щата работодателят е спазил процедурата за това.

Второто обстоятелство, което следва да се прецени – налага ли се извършване на подбор в случая между ищцата и заемащата длъжността “калкулант”. При съпоставка между, двете длъжностни характеристики се установява, че същите са близки, което налага извода, че преди прекратяване на трудовото правоотношение следва да се извърши  подбор между заемащите тези длъжности. В процесния случай извършването на подбор е задължително и при перценка на законосъобразността на уволнението на ищцата следва да се изследва и законосъобразността на извършения подбор по чл. 329 от КТ. Съдът посочи, че от фактическа страна се установи, че подбор между двете лица е извършен, назначена е комисия за извършване на подбора, изготвен е протокол извършения подбор. В хода на съдебното производство ищцата чрез процесуалния си представител  не оспори автентичността на протокола за подбор по реда на чл.193 ГПК, а оспори неговото съдържание. Във връзка с напрпавеното оспорване в съдържанието на  протокола за пдбор съдът допусна до разпит и изслуша свидетелите Д. *******, ******* и *******. От показанията и на ******* се установи, че ищцата трудно работи в екип. В показанията си заяви, че нееднократно е контактувала с ищцата и си е изградила мнение за същата, че не може да работи в екип и се конфронтира с колегите. Заяви, че колегите и работят в страх от нея и че създава напрежение в колектива. Заяви,у че в периода, в който е извършван ремонт на стола и ищцата е била в отпуск, работата е вървяла спокойно и нормално. В този смисъл са и показанията на свидетелката *******, която заяви, че ищцата не се е справяла със задълженията си.Многократно се е налагало свидетелката да и помага при работа с компютърните програми; заяви също, че ищцата не може да работи в екип и “тормози” колегите си. Твърди, че времето, през което са работили заедно непрекъснато е искала някой да и помага. Заяви, че през времето в което е работила К. *******, а ищцата е била в отпуск, обстановката е спокойна и работата вървяла по – добре.  В този смисъл са и показанията на свидетеля ***, който заяви, че седем години работи с ищцата и има преки впечатления от работата и. Завия, че многократно са допускани грешки в отчетите, ищцата отказвала да отиде при счетоводителката да отстранят грешките. Твърди, че ищцата няма способност да работи в екип и е конфликтна. Заяви, че в продължение на 4 години отчетите на ищцата ги е правила предишна служителка , която е заемала длъжността “калкулант” – ***. Заяви също, че когато К. ******* е замествала ищцата се усещало, че в колектива няма напрежение. От всички тези свидетелски показания, съдът счита, че се доказа безспорно описаното съдържание в протокола за подбор. Както ищцата, така и К. ******* са със средно образование, няма данни за завършени курсове за компютърна грамотност. Допълнителна квалификация икономика - профил промишленост притежава ищцата, която има и значително по голям трудов стаж. Съдът счита, че по важно за работата в случая са критериите посочени  като ниво на изпълнение на възложената работа и умения за работа в екип. Тези критерии обуславят успешното изпълнение на трудовите задължения, както на самия работник, така и на останалите служители. От показанията на свидетелите се установи, че в работата си ищцата е конфликтна, няма способност да работи в екип, което като цяло създава напрежение в колектива и пречи на работата. Установи се че не умее да създава добра организация на работното място, не проявява инициатива и стремеж към усъвършенстване при изпълнение на служебните си задължения, което затруднява работата не само по отношение изпълнение на нейните преки задължения, но и по отношение на работата в стола на училището. При така изложеното от правна страна, съдът счита, че подборът е извършен законосъобразно, спазени са изискванията на закона, което прави обжалваната заповед за прекратяване на трудовото правоотношение правилна и законосъобразна.

При това положение не е нарушена нормата на чл. 329, ал. 1 от КТ, т.к. всеки от критериите в чл. 329, ал. 1 от КТ: квалификация и ниво на изпълнение на работата има еднаква важност и те трябва да бъдат кумулативно съобразени, за да бъде подбора законосъобразен. Дори само критерият квалификация, съдът счита, че включва в себе си, освен образователния ценз, и знанията, уменията и сръчностите, които в процесния случай са установени по време на извършения подбор. При това положение подборът, извършен от работодателя е законосъобразен и самото уволнение на ищцата, извършено правилно и законосъобразно. По горните съображения съдът счита, че искът с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Относно иска по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ.

         С оглед на акцесорния характер на иска за възстановяване на ищцата, на предишната работа и поради отхвърлянето на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, следва, че и искът по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

Относно иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ.

Поради отхвърляне на иска за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна, акцесорния характер на иска за заплащане на обезщетение за времето на оставане без работа в размер на брутното трудово възнаграждение за шест месеца, съдът счита, че искът по чл. 344, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 225 от КТ е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

При този изход на делото ищцата следва да бъде осъдена да заплати на ответника направените деловодни разноски на 350 лв. както и по сметка на ПлРС 70 лева за изготвеното заключение на вещо лице.

По така изложените съображения съдът

 

Р       Е       Ш       И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от Д.В.Б. с ЕГН ********** ***, *** против Спортно училище ******* гр.Плевен, представлявано от Директора ******* обективно съединени искове по чл. 344 ал. 1 т. 1- 3 от КТ: за отмяна на заповеди № РД- 16- 54/ 14.09.2010 год., издадена от директора на Спортно училище “Г.Бенковски гр.Плевен, и признаване на уволнението за незаконно, за възстановяване на ищцата на предишната работа и за присъждане на обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ в размер на сумата от 2652 лв.

ОСЪЖДА Д.В.Б. с ЕГН ********** ***, *** да заплати на Спортно училище ******* гр.Плевен, представлявано от Директора ******* направените деловодни разноски в размер на 350 лв. както и по сметка на ПлРС разноски в размер на 70 лева за вещо лице.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ПлОс считано от 11.02.2011г.

                                                                                                               

 

                                                                                                               

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: