Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 25.02.2011г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание, на двадесет и осми януари  през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                 Районен съдия : Милена Томова

При секретаря : Л.Д.

като разгледа докладваното от съдия Томова гражданско дело № 7388 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното :

            Иск с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК.

             В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от  „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от В. А. Г. против П.С.Г. с ЕГН **********,***, в която се твърди, че на 30.07.2008г. страните сключили Договор за потребителски кредит №4232812372, на основание на който ищеца предоставил на ответницата сума в размер на 342,97 лв. за закупуване на избран от потребителя продукт, като съгласно чл.9, раздел ІІІ от Договора, кредитодателя превел сумата, представляваща магазинната цена на избраната от кредитополучателя стока директно по сметка на продавача на основание фактура №2590007778. Твърди се още, че общото задължение на ответницата към ищеца на основание сключения договор за потребителски кредит възлизало на сумата от 432,02 лв., която съгласно погасителния план на договора следвало да се заплати на 12 месечни вноски, от които 11 вноски в размер на по 36 лв. и една изравнителна вноска в размер на 36,02 лв. Излага се, че ответницата не била заплатила нито една от дължимите вноски. Навежда се довод, че кредитора бил претендирал вземането си по реда на чл.410 от ГПК в производството по ч.гр.д.№4326/2010г. по описа на ПлРС и в негова полза била издадена заповед за изпълнение, срещу която постъпило възражение от длъжника в законоустановения двуседмичен срок.  Отправя се искане за постановяване на решение, с което да се признае за установено вземането на ищеца срещу ответницата за сумата от 432,02 лв., дължима по Договор за потребителски кредит №4232812372 от 30.07.2008г., какато и за сумата от 107,07 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 15.08.2008г. до датата на депозиране на заявлението в съда, за които е издадена заповед за изпълнение в производството по ч.гр.д.№4326/2010г. по описа на ПлРС, в това число и направените в същото производство деловодни разноски. Претендират се и направените в исковото производство разноски. В исковата молба  е направено искане за постановяване на неприсъствено решение при наличие на законовите предпоставки за това.

           Ответницата  П.С.Г. с ЕГН **********,*** е редовно уведомена, връчени са й преписи от исковата молба и доказателствата, не е подала в срок отговор до съда на исковата молба и доказателствата, не се явява и не изпраща представител в с.з., за което е редовно призована и не е направила искане делото да се разглежда в нейно отсъствие.

           Като взе предвид горното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК.

           Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и че предявеният иск, предмет на делото е вероятно основателен, поради което са налице и предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК.

           При този изход на производството и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените от него разноски за държавна такса в размер на 25 лв. и за юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв.

           Воден от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, ал.1, във вр. с чл.415, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, че П.С.Г. с ЕГН **********,*** ДЪЛЖИ на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от В.А.Г. сумата от 432,02 лв., дължима по Договор №4232812372 от 30.07.2008г. и сумата от 107,07 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 15.08.2008г. до 06.01.2010г., за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение №3252 от 06.07.2010г. по ч.гр.д.№4326/2010г. по описа на ПлРС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 25.06.2010г. до окончателното й изплащане, включително и направените в заповедното производство разноски в размер на 125 лв. за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

           ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК П.С.Г. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на „ТИ БИ АЙ КРЕДИТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от В. А.Г. сумата от 125 лв., представляваща направени в исковото производство разноски за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

                 Решението се постановява при наличие на предпоставките по чл.238 и чл.239 от ГПК.

           Решението е окончателно и не подлежи на  обжалване. 

районен съдия: