Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Плевен, 21.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ - ри гр. състав в публично съдебно  заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета  година  

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

 

при секретаря  Р.К. като разгледа докладваното от съдия  Дилова гр.дело  № 7386 по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.19, ал.1 от ЗГР.

Пред Плевенски районен съд е депозирана молба от  М.А.Ч. ***, в която се твърди, че молителката е сключила граждански брак с *** на 27.04.2004г. Твърди се, че при сключването на гражданския брак молителката не е приела фамилното име на съпруга си *.Твърди се, че през 2005г. са спечелили “зелена карта“ и са заминали за САЩ. Твърди, че са кандидатствали за американско гражданство и са го получили и по време на процедурата молителката е записана с имената * *. Твърди се, че с тези имена са издадени много документи на молителката. Счита, че са налице важни обстоятелства, поради което моли съда да допусне промяна в имената  от М.А.Ч. на * *, като бащиното име А. *** редовно призована не се явява представител, Изразява становище да се уважи молбата.

За Районна Прокуратура –гр.Плевен, представител не се явява и не ангажира становище по молбата.

          Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна:

От представеното по делото удостоверение за раждане е видно, че молителката е записана с имената М.А.Ч.. Видно от представеното свидетелство за съдимост, удостоверение от ОП Плевен за липса на досъдебни производства и лична карта е видно, че молителката е записана с имената М.А.Ч..

По делото е представена нотариално заверена декларация от молителката, от която е видно че е гражданин на РБългария и САЩ, и че в САЩ документите и са издадени с имената * *.Видно от представеното удостоверение от технически колеж, свидетелство за правоуправление, личен паспорт е, че молителката е записана с имената * *.

По делото е представена молба за промяна на име от М.А.Ч., с която е поискала съда да промени имената и на * *.Представено е и удостоверение , от което е видно че молбата е уважена от съда на 07.05.2010г. и че удостоверението за натурализация на молителката ще бъде променено съгласно заповед на съда.

Съдът на*,че макар в акта за раждане молителят да е бил записан с имената М.Ч., то от представените писмени доказателства  се установява, че в САЩ където молителката живее в обществото е известна със собствено име * и с фамилното си име *, което съдът на*, че представлява важно обстоятелство по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, което налага да бъде допусната промяна във собственото и фамилното име на молителката от  М.Ч.  на * *.

Що се касае до искането за отпадане на бащиното име, съдът на* че молбата  в тази и част е неоснователна.Съгласно чл. 9 от ЗГР имената на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.Промяна на имената на българските граждани е допустима единствено в хипотезата на чл. 19 от ЗГР, като за важни обстоятелства могат да се приемат единствено такива обстоятелства, при наличието на които изискването за стабилитет на правната индивидуализация на физическите лица следва да отстъпи пред интереса на отделния член на обществото, като съществено обаче е, че задължително преценката на съда следва да бъде съобразена и е ограничена от нормите на Закона за гражданската регистрация относно образуването името на лицето.В чл.13 от ЗГР е изрично посочен начинът на образуване и съдържанието на бащиното име и законът не е предвидил възможност за премахване на бащиното име на лицето, което е индиция за родство и произход./ Р № 200 от 14.04.2010 г. на ВКС по гр. д. № 25/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията **/. С оглед изложеното съдът на*, че молбата за допускане промяна на бащиното име на молителката, чрез отпадането му е неоснователна и следва да бъде отхвърлена..

           Следва да бъде разпоредено на длъжностното лице по гражданското       състояние при общ.Плевен да отрази промяната в съответните актове за гражданско състояние, както и да бъде изпратен препис от решението на Бюро съдимост при районен съд Плевен.

        

         Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ДОПУСКА на основание  чл.19, ал.1 от ЗГР промяна в собственото и фамилното име на М.А.Ч. *** ЕГН ********** както следва : собствено име от М. на * и фамилно име от Ч. на *.

         ОТХВЪРЛЯ молбата на М.А.Ч. *** ЕГН ********** за допускане промяна в бащиното име на молителката като НЕОСНОВАТЕЛНА.

         РАЗПОРЕЖДА на длъжностното лице по гражданското състояние  при Общ.Плевен да отрази промяната в съответните актове за гражданско състояние и регистъра на населението.

         Да се изпрати препис от решението на Бюро съдимост при РС  Плевен.

         Решението може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

  

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: