РЕШЕНИЕ №

 

гр. Плевен, 25.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               ПЛЕВЕНСКИЯТ    РАЙОНЕН   СЪД, ІІ гр.с-ав   в    открито заседание на  двадесет и втори февруари през две хиляди и  единадесета година в състав :

                                                          Председател : Даниела Дилова

 

При секретаря : Р.К. , като разгледа докладваното от съдия Николова   гражданско дело  № 7317 по описа на съда за 2010г., за да се произнесе съобрази следното :

            Производството е по иск с правно основание чл.422вр. чл. 124 от ГПК.

           В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от “Ти Би АЙ кредит” ЕАД представлявано от Валентин Гълъбов – изп. директор чрез пълномощника си Илиян Толев, против М.Н.М., в която се твърди че по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответника е образувано ч гр.д.№ 4703/2010г. по описа на ПлРС. Твърди се, че в законоустановения срок срещу заповедта за изпълнение е постъпило възражение, поради което ищецът е предявил установителен иск с правно основание чл. 422 вр. чл. 124 от ГПК.Твърди се, че на 18.11.2008г. между страните е бил сключен дговор за потребителски кредит, съгласно който на ответника е предоставен заем в размер на 1000 лв.Твърди се, че общото задължение на ответника възлиза на

1089 лв., сумата 106,01 лв представляваща лихва за забава за периода 21.11.2008г.- 22.03.2010г., сумата 18,17 лв представляваща обезщетение за забава  за периода 21.11.20089г.- 22.03.2010г . Твърди се, че ответникът не е изпълнил задължението си за заплащане на сумата поради кредитът е бил обявен за предстрочно изискуем.  Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено че ответникът дължи на ищеца сумата за която е издадена заповед за изпълнение, както и да заплати на ищеца направените по делото разноски.

        Ответникът в дадения от съда срок не е депозирал писмен отговор, в съдебно заседание  се явява и не оспорва предявения иск.

            Съдът, след като се съобрази със становищата на страните и събраните по делото доказателства и прие за установено от фактическа и правна страна следното :

           Видно от приложеното ч.гр.д.№ 4703/ 2010г. по описа на ПлРС, че ищеца е депозирал на  г. заявление по реда на чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение срещу ответника за процесната сума, като в срока по чл.414 от ГПК длъжника е депозирал писмено възражение.

          Видно от представения по делото договор № 3099814283/18.11.2008г.,е  че между “Ти Би Ай кредит” и ответникът М.Н.М. е сключен договор за заем за сумата 1000 лв.

         Предявената искова претенция намира правното си основание в разпоредбата на чл.124, ал.1 от ГПК, В настоящето производство, ищеца трябва да докаже факта, от който произтича вземането.

           Фактът, от който произтича вземането на ищеца е сключването на договор за потребителски паричен кредит от 18.11.2008г. с ответника М.Н.М.. Установи се от обсъдените доказателства, а този факт не се и оспорва от ответницата, че ищеца е изпълнил своето задължение да предостави в заем уговорената сума от 1000 лв. Не се установи, а и не се твърди от ответникът, че в качеството на заемополучател е изпълнила своето задължение за връщане на уговорените месечни вноски, включващи главница и възнаграждение. Поради това дължи връщане на процесните суми за които е издадена заповед за изпълнение по ч. гр.д.№4703/2010г. по описа на ПлРС.

           С оглед изхода на производството и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати в полза на ищеца направените по делото разноски в настоящето производство  в размер на 25 лв. за държавна такса. По делото не са представени доказателства, че ищеца е направил разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение, поради което такива не следва да се присъждат. Направените в заповедното производство разноски са присъдени с издадената заповед за изпълнение и за същите ще бъде издаден изпълнителен лист въз основа на тази заповед, след влизане в сила на настоящето решение, с което се установява претендираното от ищеца вземане.

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.124, ал.1 от ГПК вр. чл. 422 ал.1 от ГПК, че М.Н.М. *** ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА кредитора „Ти Би Ай кредит”ЕАД-гр.СОФИЯ, с адрес на управление ул.”Димитър Хаджикоцев” № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов -изп.директор, чрез юрисконсулт Димитър Георгиев сумата от  1089 лв., сумата 106,01 лв представляваща лихва за забава за периода 21.11.2008г.- 22.03.2010г., сумата 18,17 лв представляваща обезщетение за забава  за периода 21.11.20089г.- 22.03.2010г ведно със законната лихва върху главницата, считано от 05.07.2010г. до окончателното й изплащане, и сумата от 25лв.-разноски по делото, както и сумата 100  лв. за юрисконсултско възнаграждение, за които е издадена заповед за изпълнение по ч гр.д.№ 4703/2010г. по описа на ПлРС.

           ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК М.Н.М. *** ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ в полза на “Ти Би АЙ кредит” ЕАД представлявано от Валентин Гълъбов – изп. директор чрез пълномощника си Илиян Толев сумата от 25 лв. за държавна такса и 100 лв за юрисконсултско възнаграждение.

           решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

              

 

                                                            районен съдия: