Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                        

        гр.Плевен, 04.02.2011 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІ граждански състав, в открито заседание на втори февруари през две хиляди и  единадесета  година, в състав:

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:  А.ШИРКОВА

          

при секретаря Кл.Т.

като разгледа докладваното от съдията ШИРКОВА гр. дело № 7213 по описа на съда за 2010 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

         Предявени са искове с правно основание чл.128 ал.1, чл.220 КТ, чл.222 КТ, чл.224 КТ и чл.86 ЗЗД

 

Производството по делото е образувано по искова молба от М.С.И. с ЕГН ********** *** против “АДИСТРОЙ-08”ЕООД-гр.Кърджали, с адрес на управление-*******, представлявано от *******, в която ищъцът твърди, че е работил на длъжността “арматурист” и, че със Заповед №132/13.05.2010г на основание чл.327, т.2 от КТ е прекратено трудовото му правоотношение, считано от 14.05.2010г. Ищецът е предявил иск по чл.224 от КТ за заплащане на сумата от 420 лева обезщетение за неизползван платен годишен отпуск 20 дни за 2009г и сумата от 180 лева обезщетение за неизползван платен годишен отпуск 8 дни за 2010г. ведно със законната лихва върху сумите до окончателното изплащане.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства по опис. Направено е искане за допускане до изслушване съдебно-икономическа експертиза, която да даде заключение след като извърши справка в счетоводството на ответника за размера на  обезщетението по чл.224 от КТ.

С протоколно определение на съда от 02.02.2011 год. по искането на ищцовата страна, съдът е допуснал изменение на предявения иск по чл.224 КТ в размер на 832,85 лева вместо за 600 лева.

Предявеният иск се поддържа в съдебно заседание от пълномощника на ищеца – адвокат ****, която  изразява становище по съществото и прави искане за постановяване на неприсъствено решение. 

Ответното дружество, редовно призовано, не изпраща свои представител в съдебно заседание и не взема становище по основателността на предявения иск. Видно от делото, на ответника е изпратено копие от исковата молба и приложенията, като по делото е приложен отрязък от призовка  в който е отбелязано, че на посочения адрес няма такова юридическо лице и няма упълномощено лице, което да ги получи. С разпореждане от 10.11.2010г. съдията – докладчик е разпоредил книжата да се връчат с уведомление. Уведомлението е залепено на адреса на 01.12.2010г. (лист 19) и в 14 – дневния срок в канцеларията на съда не се е явил представил на ответника за получаване на книжата.Съдът се е произнесъл с определение на 11.01.2011г. с което е насрочил делото. Съгласно чл.50 ал.4 ГПК второ уведомление не се залепва, книжата се прилагат в делото и се считат за редовно връчени. В съдебно заседание не се е явил представител на ответника и не е подадена молба от ответника за разглеждане на делото в негово отсъствие..

С оглед изложеното, съдът счита направеното искане от пълномощника на ищеца за постановяване на неприсъствено решение по делото за основателно, по следните съображения: В конкретния случай, ответникът не е представил в срока по чл.131 от ГПК писмен отговор по подадената искова молба, не е изпратил свой представител в първото по делото заседание, а така също не направил и искане за разглеждането му в негово отсъствие. Съдът приема, че са налице предпоставките на чл.239 ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, тъй като на ответника с изпратените му съобщения по делото изрично са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. От друга страна предявения иск с правно основание чл.224 КТ  е основателен. Тези изводи съдът прави с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства, представените доказателства и заключението на вещото лице.

При тези данни и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, във връзка с чл.238 ал.1 от ГПК и чл.239 ал.1, т.1 и т.2 от ГПК, съдът посочва на страните, че решението му се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

         Предявения иск с основание чл.224 КТ следва да бъде уважен, съобразно заключението на вещото лице, като ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца неизплатено обезщетение по чл.224 КТ в размер на 832,85 лева.

         Основателно се явява и искането за присъждане на законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждането на исковата молба в съда – 15.08.2010 година до окончателното им изплащане.

         Предвид изхода на делото, в тежест на ответника следва да се възложи заплащането на направените разноски за вещо лице в размер на 40,00 лева, както и дължимата се държавна такса, с оглед размера на уважения иск и на основание чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК в размер на 50,00 лева.

         По изложените съображения и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът                     

 

Р    Е    Ш   И:

 

ОСЪЖДА “АДИСТРОЙ-08” ЕООД - гр.Кърджали, с адрес на управление - *******, представлявано от ******* да заплати на М.С.И. с ЕГН ********** *** неизплатено обезщетение по чл.224 КТ в размер на 832,85 лева ведно със законната лихва от 15.08.2010г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА “АДИСТРОЙ-08” ЕООД - гр.Кърджали, с адрес на управление - *******, представлявано от ******* да заплати по сметка на ПлРС сумата от 50 лева държавна такса и 40 лева за вещо лице.

 На основание чл.239 ал.4 от ГПК, неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

                                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: