Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 23.02.2011 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание, на седми февруари през две хиляди и единадесета година в състав :

                                                 Районен съдия : Милена Томова

При секретаря : Д.М.

като разгледа докладваното от съдия Томова гражданско дело № 7207  по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Иск с правно основание чл.240 ал.1 от ЗЗД.

В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от В.П.Х. ***, с ЕГН ********** против Х.В.Н. ***.*****, с ЕГН **********, в която се твърди, че на 04.12.2008г. между страните бил сключен договор за заем, по силата на който ищцата предоставила на ответника сума в размер на 2190 лв. срещу задължение на заемополучателя да я върне на месечни вноски до 05.02.2009г.  Твърди се още, че ответника не изпълнил задължението си по процесния договор за връщане на заетата сума въпреки отправените устни покани от ищцата. Като следствие от изложеното се отправя искане за постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати в полза на ищеца 2190 лв., дължима по процесния договор за заем, ведно със законната лихва.  Претендират се и направените по делото разноски.

Ответникът не е депозирал писмен отговор в предоставения му по реда на чл.131 от ГПК срок, но се явява лично в с.з. и ангажира становище, според което не оспорва исковата претенция. Твърди, че не е върнал заетата му сума поради финансови затруднения.

Съдът като обсъди доводите на страните и доказателствата по делото намира за установено следното:

От представеният препис на Договор за заем на парични средства от 04.12.2008г. се установява, че по силата на същия между страните е било постигнато съгласие ищцата, в качеството на заемодател да предостави на ответника, в качеството на заемател, безлихвен заем в размер на 2190 лв. Постигнато е било съгласие също така връщането на заетата сума да стане на разсрочено месечно плащане, с краен падеж на окончателно изплащане на сумата 05.02.2009г. Ответникът не оспорва факта, че е получил сумата, предмет на заемното правоотношение.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

Отношенията между страните са се развили по сключен между тях договор за заем на сума. Установи се от представеното писмено доказателство, както е и безспорно между страните, че ищцата, в качеството на заемодател е предоставила на ответника в качеството на заемополучател сума в размер на 2190 лв. Не се ангажираха доказателства от ответника, върху когото лежи доказателствената тежест за установяване факта на изпълнение на неговото задължение по договора, че е върнал заетата сума на датата на уговорения падеж, а също и до момента на приключване на съдебното дирене.

Предвид изложеното, съдът счита, че исковата претенция по чл.240 ал.1 от ЗЗД е основателна и доказана и следва да бъде уважена като такава, респективно осъден ответника да заплати на ищцата сумата от 2190 лв., представляваща задължение по договор за заем от 04.12.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на иска – 02.11.2010г. до окончателното й изплащане.

Предвид изхода на процеса и на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата сумата от 87,60 лв., представляваща деловодни разноски за държавна такса.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ОСЪЖДА на основание чл.240 ал.1 от ЗЗД Х.В.Н. ***.*****, с ЕГН ********** да заплати в полза на В.П.Х. ***, с ЕГН ********** сумата от 2 190 лева, дължима по Договор за заем от 04.12.2008г., ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на иска – 02.11.2010г. до окончателното й изплащане.

           ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Х.В.Н. ***.****, ****, с ЕГН ********** да заплати в полза на В.П.Х. ***, с ЕГН ********** сумата от 87,60 лв., представляваща деловодни разноски.

           РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :