Р Е Ш Е Н И Е

гр.П., 18.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

П.СКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти гр.състав в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и единадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

 

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдия Първанова гр.дело №7194/2010г. по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по иск с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД.

Производството по делото е образувано по искова молба на “ОПАЛ ЗИ”–ООД, представлявано от Управителя З.П.Т., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към агенцията по вписванията, ЕИК 115580663 чрез пълномощника си В.Т.И. – Адвокат от Адвокатска колегия–П., служебен адрес–**** против ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, представляван от Е.В.Д., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 114061360.Твърди се, че на 06.01.2010г. в гр.П. между “ОПАЛ  ЗИ” ООД, в качеството на продавач и ответника -ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, в качеството на купувач, е сключен договор за продажба, по силата на чл.1 от който, продавачът е  продал на купувача сортови семена срещу заплащане на цена, която купувачът се задължава да изплати в размери и в срокове и при условията, договорени в договора.Твърди се още, че съгласно разпоредбата на чл.2 от договора, сортовите семена се предават на от продавача на купувача по вид, сорт, количества и цени описани в ценова листа /Приложение 1/, след предварителна заявка от страна на купувача, като страните подписват приемно-предавателен протокол или стокова разписка при предаването на стоката.Сочи се, че в съответствие с тази разпоредба на чл.2 от сключения договор на 07.01.2010 г. е съставен протокол към договора за продажба от 06.01.2010г. за предаване и приемане на сортови семена от продавача– “ОПАЛ ЗИ” ООД – Пловдив на купувача ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”–гр.П., в който подробно са описани вида на предаваните стоки, тяхното количество, единична цена и обща стойност., в който протокол е посочено, че ищецът е предал на ответника сортови семена на обща стойност 19 999.56 лв. с ДДС, като е издадена данъчна фактура № 336/07.01.2010 г.Твърди се още, че на 31.03.2010г. ответникът ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ” е извършил частично плащане на сумата от 1 300лв, поради което към фактура № 336/07.01.2010г. е издадено кредитно известие № 451/31.03.2010г. за остатъка от дължимата сума в размер на 18 700.00лв.  с ДДС и е издадена данъчна фактура № 453/01.04.2010г. за неразплатения остатък от задължението в размер на сумата от 18 700.00лв. с ДДС.Сочи се, че съгласно разпоредбата на чл.6.3. от сключения на 06.01.2010г. договор за продажба, сумите по договора се гарантират от купувача с подписване на запис на заповед, като такъв е издаден от купувача на 07.01.2010 г. и е предявен за плащане на 15.07.2010г., с което ищецът е демонстрирал искането си за заплащане на стойността на предадената по договора стока.         Моли съда да постанови решение, по силата на което да приеме за установено по отношение на  ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, представляван от Е.В.Д., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 114061360, че съществува вземане на “ОПАЛ ЗИ” – ООД, представлявано от Управителя З.П.Т., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към агенцията по вписванията, ЕИК 115580663 в размер на 18 700.00лв, представляващо пълният размер на вземането по заповед № 3848/06.08.2010 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 5323/2010 г. на ПлРС – VІ гр.с., въз основа на запис на заповед от 07.01.2010 г., издаден от ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, в това число за направените в заповедното производство разноски в размер на 674.00 лв.Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по делото-ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, представляван от Е.В.Д., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 114061360, ангажира становище, че исковата претенция е неоснователна, тъй като доставената стока от ищеца не отговаря на изискванията за гарантиран произход и качества.

Съдът, като обсъди представените от страните доказателства  намира за установено следното:

От приложеното ч.гр.д.№5323/2010г. по описа на ПлРС се установява, че е издадена заповед за изпълнение в полза на «Опал Зи»ООД-Пловдив против ЕТ»Столетов-Емилиян Дамянов»-П., с което е разпоредено едноличният търговец да заплати на заявителя  сумата 18 700.00лв въз основа на запис на заповед от 07.01.2010 г., издаден от ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, сумата от 374.00лв. за разноски по делото и сумата от 300лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

         Видно от договор  от 06.01.2010г. в гр.П., сключен между “ОПАЛ ЗИ” ООД в качеството на продавач и ответника -ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, в качеството на купувач, е, че страните са се договорили, че продавачът ще продава на купувача сортови семена срещу заплащане на цена, която купувачът се задължава да изплати в размери и в срокове и при условията, договорени в договора.В чл.2 от договора е посочено, че  сортовите семена се предават от продавача на купувача по вид, сорт, количества и цени описани в ценова листа /Приложение 1/, след предварителна заявка от страна на купувача, като страните подписват приемно-предавателен протокол или стокова разписка при предаването на стоката. В  чл.6.3. от договора за продажба е посочено, че сумите по договора се гарантират от купувача с подписване на запис на заповед, като такъв е издаден от купувача на 07.01.2010 г. и е предявен за плащане на 15.07.2010 г.

         Видно от представен по делото протокол към договора за продажба от 06.01.2010г. за предаване и приемане на сортови семена от продавача–“ОПАЛ ЗИ” ООД – Пловдив на купувача ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”–гр.П., е, че в него  подробно са описани вида на предаваните стоки, тяхното количество, единична цена и обща стойност, посочено е, че ищецът е предал на ответника сортови семена на обща стойност 19 999.56лв. с ДДС, като е издадена данъчна фактура № 336/07.01.2010 г., подписана от представител на ответника.

         От представена по делото данъчна фактура № 453/01.04.2010г., /също подписана от представител на ответника/,  се установява, че след частично плащане на задължението е издадена същата за неразплатения остатък от задължението в размер на сумата от 18 700.00лв.

         От заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза, което съдът приема като вярно, обективно и компетентно дадено, се установява, че процесните  фактури, са счетоводно заведени от двете страни по делото, както и, че няма отразено плащане за сумата от 18 700лв.

         С оглед на обсъдените доказателства, съдът намира от правна страна следното:

         От обсъдените по горе доказателства се установи, че между страните по делото е сключен договор за покупко-продажба на сортови семена, като стоката е получена от купувача, което същият не оспорва, поради което съдът приема, че продавачът е изпълнил задължението си по договора.Ответната страна възразява, че получената стока не е имала необходимите качествени показатели, но за твърдението си същата не е ангажирала доказателства.Освен това представител на купувача се е подписал, че е приел стоката, счетоводно е завел фактурите, извършил е частично плащане на цената, поради което следва да се приеме, че се дължи и останалата неизплатена част от стойността на стоката.Твърдението, че не е заплатена сумата е отрицателен  факт, като тежестта на доказване е на ответника по делото.Същият не  представи доказателства, че е заплатил претендираната частично неизплатена сума от 18 700лв., поради което следва да се приеме, че дължи същата и следва да се уважи предявеният установителен иск.

При този изход на процеса и на основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца сумата от  1328.00лв. за направени разноски по делото.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД, че ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”, представляван от Е.В.Д., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 114061360 дължи на “ОПАЛ ЗИ” – ООД, представлявано от Управителя З.П.Т., със седалище и адрес на управление на дейността – ****, вписано в търговския регистър към агенцията по вписванията, ЕИК 115580663 сумата от 18 700лв., представляваща частично  неизплатена цена на сортови семена по договор от 6.01.2010г. и издаден въз основа на него запис на заповед от 7.01.2010г., за което вземане е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№5323/2010г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК, разноски по ч.гр.д.-сумата от 374лв. и сумата от 300.00лв. за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК  ЕТ “СТОЛЕТОВ-ЕМИЛИЯН ДАМЯНОВ”-П. /с горепосочен адрес/ ДА ЗАПЛАТИ на “ОПАЛ ЗИ” – ООД  / с горепосочен адрес/  сумата от 1328.00лв. за направени разноски по делото.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред П.ски окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщенията до страните, че същото е обявено.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: