Р Е Ш Е Н И Е

гр.Плевен, 26.02.2011г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, V гр.състав в публично съдебно заседание на първи февруари две хиляди и единадесета  година, в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ВИДОЛОВА

при секретаря М.Ц., като разгледа докладваното от съдия Видолова гр.дело № 7050 по описа за 2010г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Искове с правно основание чл.240, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба в Плевенски районен съд от ***, представлявана от ***, против П.П.Т. ***, и Н.В.Б. *** която твърди, че между страните по делото е сключен договор за заем, по силата на който ищецът, като заемател е предоставил  на П.П.Т., като заемополучател, сумата от 3000лв., а ответника Н.В.Б. е поръчител по по договора за заем. Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответниците на осн. чл.240 от ЗЗД във вр. с чл.79, ал.1  от ЗЗД да му заплатят сумата от 3633.35лв. - главница по договор за заем от 15.10.2008г. и наказателна лихва за забава, съгл. чл. 9 от договора за кредит за периода 15.10.2009г.-20.10.2010г., и на осн. чл.86 от ЗЗД -лихва за забава върху главницата и наказателната лихва  в размер на 475.09лв. за периода 20.10.2009г. - 25.10.2010г. и направените по делото разноски.

Съдът е констатирал, че ответника П.П.Т. е починал преди предявяване на иска, поради което с определение № 24 от 04.01.2011г., влязло в сила на 20.01.2011г. е прекратил производството по делото срещу този ответник.

          Ответникът Н.В.Б., не е взел становище по основателността на иска, в писмения си отговор е заявил, че делото следва да се прекрати с оглед смъртта на първия ответник.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

          Видно от представения по делото договор от 15.10.2008г.,  ищецът, като заемодател е предоставил на П.П.Т. ***, като заемополучател, сумата от 3000лв., като същият се е задължил да върне кредита до 20.10.2009г. Поръчител по договора е ответника  Н.В.Б. ***. Същият е подписал договора в качеството му на поръчител, както и е подписал разписката, съгласно която кредита е усвоен на 15.10.2008г. В т. 5 от договора  е уговорено, че заемополучателят дължи годишна лихва в размер  на 16%, а в т. 9 е уговорено, че се дължи наказателна лихва в размер на 21% върху просрочената сума при просрочване на погасителните  вноски, предсрочна изискуемост на кредита и неизпълнение на което и да е задължение по договора.

          С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното: По делото се установи от представения договор от 15.10.2008г., че между страните е бил сключен  договор за заем за сумата от 3000.00лв., които ищеца, като заемодател е предоставил на П.П.Т., като заемополучател, а ответника - Н.В.Б. се е задължил като поръчител. Предаването на сумата и получаването и от заемополучателя се установява от представената разписка, подписана от всички страни, с дата 15.10.2008г. По делото не се представиха доказателства от ответника - поръчител, че сумата по сключения договор за заем е върната изцяло или отчасти на ищеца по делото, като твърдението, че не е върната сумата представлява отрицателен факт, за който тежестта на доказване е на ответника по делото. Доказа се по делото, че падежа на главното задължение е бил на 20.10.2009г. Съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 1 ЗЗД обаче, поръчителят не остава задължен към кредитора за изплащане на главния дълг безусловно и неограничено във времето, а само при условие, че кредиторът е предявил иск против длъжника в срок от шест месеца от падежа на главното задължение, като в случая този шестмесечен срок е изтекъл на 21.04.2010г., а настоящия иск е предявен на 25.10.2010г. След като кредиторът не е предявил иск в този срок против длъжника, се погасява не само правото му на иск против поръчителя, т. е. правото му да търси защита чрез съд, но се погасява и самото му субективно право. Това е така, защото според закона условие да остане да съществува задължението на поръчителя е предявяване на иск срещу длъжника в посочения срок. Ако искът срещу длъжника не бъде предявен в шестмесечен срок от падежа на главното задължение, отпада условието за съществуване на отговорността на поръчителя спрямо кредитора. Това показва, че срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД е преклузивен. От факта, че се касае до преклузивен, а не давностен срок, следва още, че няма място за приложение на чл. 120 ЗЗД за срока по чл. 147, ал. 1 33Д. Това означава, че съдът и без искане на поръчителя трябва да провери дали кредиторът е предявил иск против длъжника в шестмесечен срок от падежа на главното задължение и ако констатира, че това условие не е налице, искът следва да се отхвърли, защото отговорността на поръчителя е отпаднала /в този смисъл е съдебната практика -Решение № 1646 от 16.VI.1978 г. по гр. д. № 465/78 г., I г. о., Решение № 58 от 15.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 584/2008 г., II т. о., ТК/. В настоящият случай кредитора е предявил иска след изтичане на шестмесечния срок от падежа на главното задължение, поради което отговорността на поръчителя е отпаднала и исковите претенции за главница, лихва и разноски по договор за заем от 15.10.2008г. с падеж на главното задължение 20.10.2009г., следва да се отхвърлят като неоснователни и недоказани.

Воден от гореизложеното, съдът

Р Е Ш И:

          ОТХВЪРЛЯ предявените от ***, със седалище и адрес на управление ***, ***, представлявана от председателя на ***, чрез адв. Я.Д. от ПлАК, искове на осн. чл.240, ал.1 от ЗЗД във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД за сумите от 3 000лв.- главница, 633.35лв.- наказателна лихва и 475.09лв.- лихва за просрочие, съгласно Договор за заем от 15.10.2008г., срещу ответника – поръчител Н.В.Б., ЕГН **********,***, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН..

          Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: