Р  Е Ш Е Н И Е №

 

гр.Плевен, 25.02.2011г.

        

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенски районен съд, ІІ граждански състав, в публичното заседание на  двадесет и първия януари през две хиляди и единадесета година, в съ*ав

                                               Председател: ДАНИЕЛА ДИЛОВА

при секретаря Р.К., като разгледа докладваното от съдията Дилова гр.д.№ 7360 по описа за 2009г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Иск за делба І-ва фаза.

         Постъпила е искова молба от А.С.С. ***.**** против Н.П.С., в която се твърди че с решение постановено по гр.д.№ 4278/2009г. по описа на ПлРС бракът и с ответника е бил прекратен. Твърди се, че семейното жилище придобито по време на брака е било предоставено за ползване на ответника, че имотът е придобит по време на брака и е в съсобственост между ищцата и ответника. Моли съда да допусне делба на имота, при два равни дяла, по един за всяка от страните.

         Ответникът в срокът по чл. 131 от ГПК е представил писмен отговор, в който е направил възражение относно квотите при които следва да бъде извършена делбата.

В съдебно  заседание са допуснати до делба МПС “Алфа ромео” 145 с ДКН ****, цветен телевизор “Санг”, автоматична пералня  “Уърпул”, микровълнова печка “Мулинекс”, 1 бр. холна маса със стъклен плот, 1 бр. шезлонг, 1 бр. ютия м.”Таурис”, 1 бр. отоплителна електрическа печка м. “Елит” тип конвектор.

 Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите на страните, намира за установено следното:

Видно от представеното по делото решение на ПлРС постановено по гр.д.№ 4278/2009г. е, че гражданския брак между страните е прекратен с развод.

Видно от приложеното гр.д.№ 377/2010г. е, че предявения от Н.С. против А.С. с правно основание чл. 21 ал.1 от СК, че за 3 500/9700 ид.ч. от недвижим имот представляващ апартамент № 92, находящ се в гр. ***** придобит през време на брака не е налице съвместен принос от страна на ответницата и е лично имущество на ищеца като неоснователно и недоказан.

Видно от приложения по делото нотариален акт за продажба № 115 том V, дело № 523/2004г. е, че А.С. и Н.С. са придобили право на собственост върху недвижим имот- апартамент № 92 находящ се в ж.к. “**** Състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 60,06 кв.м., ведно с таванско помещение № 30.

Видно от представеното  по делото свидетелство за регистрация на МПС е, че Н.С. е придобил лек автомобил “Алфа ромео” 145 на 24.03.2000г.По отношение останалите движими вещи съдът е допуснал свидетели, от показанията на които се установява  че страните през 2006г. са закупили пералня “Уърпуул”, микровълнова печка и ютия, кожен шезлонг голям за релакс, холна маса със стъклени плотове, отоплителна печка “Елит”, телевизор “Санг”. Свидетелите твърдят, че движимите вещи се намират в държане на ищцата, в дома на родителите и в *. ****.Свидетелката **** е не е виждала вещите от 2007г., а свидетеля *** е виждал последно вещите в дома на ищцата през 2008г. Свидетелката *** твърди, че е виждала последно вещите в София преди да ги откарат, и че съпругът и е помагал за превоза им до *.****, а св. *** е виждал посочените движими вещи при родителите на ищцата в *.**** през 2008г. С оглед на изложеното съдът намира, че по отношение на движимите вещи по делото не се доказа, че същите съществуват към настоящия момент и се намират в държане на ищцата.                                                                                                                      

Съгласно чл.19 от СК вещите и правата върху вещи, както и паричните влогове придобити по време на брака принадлежат общо на двамата съпрузи  когато са придобити по време на брака в резултат на съвместен принос. Условията при  които възниква съпружеската имуществена общност са  точно определени в семейния кодекс и трябва да бъдат налице едновременно- придобилия имуществото да има качеството съпруг, което качество са имали ищцата и ответникът по време на  придобиването на посочените по-горе недвижим  имот и лек автомобил и съгл. чл. 21 от СК са съсобствени между страните при два равни дяла. 

Представените доказателства не са оспорени и не са представени доказателства че е извършвана делба между страните, поради което съдът приема, че предявеният иск е основателен и доказан. Ето защо, следва да се допусне делба на процесния имот  и лек автомобил при  два равни дяла, от които един за ищцата и един за ответникът.

Делбата следва да се извърши с помощта на вещо лице, което да даде заключение за действителната пазарна цена на процесния недвижим имот и неговата поделяемост при депозит 80лв., вносим от ищцата в 7дмо-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, както и ВЛ, което да даде заключетие за пазарната стойност на лекия автомобил при депозит в размер на 80 лв вносим от ответника в 7-мо дневен срок от влизане в сила на решението.

Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ДОПУСКА на основание  чл.34 от ЗС да се извърши делба между  А. * С. ЕГН ********** и Н. * С. ЕГН ********** *** върху следния недвижим имот и лек автомобил :

АПАРТАМЕНТ № 92 находящ се в ж.к. “**** Състоящ се от две стаи, кухня и сервиз , представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.647.3.92 представляващ жилище, апартамент с идентификатор 56722.667.647.3.87 със застроена площ 60,06 кв.м., ведно с принадлежащото таванско помещение № 30 от 3,98 кв.м.

 И лек автомобил марка „Алфа ромео” с ДКН ****, рама **** двигател ****

ОТХВЪРЛЯ предявения от  А. * С. ЕГН ********** против  Н. * С. ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 34 от ЗС за делба на  пералня “Уърпуул”, микровълнова печка “Мулинекс”, ютия “Таурис”, кожен шезлонг голям за релакс, холна маса със стъклени плотове, отоплителна печка “Елит” тип конвектор, телевизор “Санг” като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОТ ДОПУСНАТИТЕ до делба недвижим имот и лек автомобил  да се образуват ДВА равни дяла, от които един за ищцата и един за ответникът.

НАЗНАЧАВА вещо лице, което да даде заключение за действителната пазарна цена на недвижимия имот и неговата поделяемост при депозит 80лв., вносим  от  ищцата в 7-дмодневен срок от влизане в сила на решението.

НАЗНАЧАНВА вещо лице, което да даде заключетие за пазарната стойност на лекия автомобил при депозит в размер на 80 лв вносим от  ответника в 7-мо дневен срок от влизане в сила на решението.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от  връчването му на страните.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: