Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 24.01.2012 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  ІV граждански състав в  открито   заседание, на девети януари през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                                 Районен съдия : Милена Томова

При секретаря : В.А.

като разгледа докладваното от съдия Томова гражданско дело № 6742 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Обективно съединени искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, т.2 и т.3, във вр. с чл.225 ал.1 от КТ.

                В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от В.И.Н. ***, с ЕГН **********,   чрез адв.М.М. против Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник, представлявано от директора Татяна Начкова Митева, в която се твърди, че страните се намирали в трудово правоотношение, по което ищеца заемал длъжността “*” до *г., когато със Заповед №61 от същата дата трудовия му договор бил прекратен, на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, поради съкращаване на щата. Твърди се още, че не е налице соченото в атакуваната заповед основание, т.к. не е имало фактическо премахване на трудовите задължения, които е включвала съкратената длъжност. Излага се, че от 2006г. ищеца изпълнявал длъжността “*”, а след съкращаването му тези функции се изпълнявали от останалите на работа учители, по изготвен график, което навеждало на извод, че нямало реално съкращаване на длъжността му. Излага се също, че работодателят не е извършил и законосъобразен подбор в съответствие с разпоредбата на чл.329 от КТ, т.к. при ответното училище имало 15 начални учители и възпитатели със сходни длъжности, а ответника извършил подбор само между лицата, които били предвидени за съкращаване. Като следствие от изложеното се отправя искане за постановяване на решение, с което да се признае за незаконосъобразна и отмени атакуваната заповед №61/24.10.2011г. на Директора на ответното училище, да бъде възстановен ищеца на работа на длъжността, заемана от него преди уволнението и да бъде осъден ответника да му заплати обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение за период от 25.10.2011г. до 25.04.2011г., в размер на 4777,68 лв.

           В с.з. на 09.01.2012г. е допуснато изменение на предявеният иск по чл.344, ал.1, т.3, във вр. с чл.225, ал.1 от КТ, който се счита предявен за периода от  25.10.2011г. до 09.01.2012г. и с цена 1933,84лв.

          Ответникът Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, в който ангажира становище за неоснователност на исковите претенции. Твърди, че соченото в заповедта за уволнение основание за уволнение е налице, както и че е бил извършен законосъобразен подбор.

          Съдът след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа страна и прие за установено следното :

          Безспорно е между страните, че ищецът е работил при ответника на длъжност  ***” до ****г., когато трудовото правоотношение между страните било прекратено със Заповед № 61 от 24.10.2011г. на директора на ответното училище, на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ, поради съкращаване на щата. 

          Спорни по делото се явяват въпросите – законосъобразна ли е атакуваната заповед за уволнение, налице ли е съкращаване на щата по смисъла на чл.328, ал.1, т.2 от КТ, извършил ли е работодателят законосъобразен подбор по чл.329 от КТ.

           От представеното по делото поименно разписание на длъжностите при ответното Помощно училище – интернат „Асен Кисилинчев”, гр.Долни Дъбник, в сила от 01.09.2011г. /на л.42 – л.45/ е видно, че за длъжността „******”, заемана от ищеца е имало 9 щатни бройки и една щатна бройка за длъжността „******”. От приложения препис на Заповед №458/07.09.2011г. на Директора на ответното училище /на л.46/ се установява, че със същата е било утвърдено  ново щатно разписание на длъжностите в учебното заведение, според което са внесени следните промени по отношение на длъжността „старши възпитател НЕО”: 6 щатни бройки са били съкратени, а 1 щатна бройка  за длъжността „*” е била трансформирана в такава за длъжността „***”. На основание тези промени, директорът е утвърдил Разписание на длъжностите при ответното училище и Списък – Образец №1 – на 29.09.2011г. /на л.47 –л.55/, като в последния не е посочена за ищеца разпределена му трудова заетост. От приложените преписи на Уведомително писмо, изходящо от ответника и входящо при РИО-гр.Плевен на 08.11.2011г. и Поименно разписание на длъжностите и работните заплати, в сила от 01.12.2011г. е видно, че внесената от директора на ответното училище промяна в щатното разписание и списък – образец №1 са били съгласувани с началника на Регионалния инспекторат по образование на 09.11.2011г.

           Въз основа на обсъдените писмени доказателства съдът приема, че при ответното училище е налице намаляване на щатните бройки за длъжността „*” от 9 на 3 бройки, а длъжността  *” е била трансформирана в друга. Относно момента, в който е извършено съкращаването на щата, съдът счита, че следва да се приеме този, в който е бил утвърдено промененото щатно разписание от директора на училището. Както приема ВКС в Тълкувателно решение №4 от 12.12.2011г. по т.д.№4/2011г. на ОСГК, в правомощията на директора на училище е да определя самостоятелно числеността на персонала и съответно да утвърди ново/променено щатно разписание съобразно утвърдения бюджет. Новото или променено щатно разписание влиза в сила след утвърждаването му от директора на учебното заведение, като за настъпването на тази промяна не е необходимо съгласуване с началника на Регионалния инспекторат по образование. Въведеното с подзаконови нормативни актове /Наредба № 4 от 16.04.03 г. за документите в системата на народната просвета на МОМН и Наредба № 3 от 18.02.08 г. на МОН/ изискване за съгласуване на списък-образец № 1, част от който е щатното разписание на училището, с началника на Регионалния инспекторат по образование, няма значението на елемент от фактическия състав по утвърждаване на щата на учебното заведение. Поради това съдът приема, че е налице реално съкращаване на щата при ответника, извършено от лицето, имало правомощието да стори това, преди датата на прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца, което е и първото условие за законосъобразност на уволнението.

           Установява се от представения препис на Заповед №42 от 06.10.2011г. на директора на ответното училище /на л.10-л.11/, че е била назначена комисия в състав председател и трима членове, която да извърши подбор на служителите на длъжностите, които се съкращават със заповед №458/07.09.2011г., съобразно критериите „квалификация” и „ниво на изпълнение на възложената работа” с подкритерии, включващи количество, качество и срочност на изпълнение, подробно изброени в заповедта и с посочен максимален брой точки за оценяване. От приложения препис на Протокол на назначената комисия от 07.10.2011г. /на л.12 – л.34/, както и от показанията на разпитаните в качеството на свидетели лица, участвали в комисията – Ц*М*, Н* О*, Р* Н* и Ю* И* се установява, че подбора е бил извършен между учителите заемащи длъжностите „*” и  *”. Съдът намира за неоснователен довода на ищеца, че подбора е следвало да се извърши и с участието на началните учители, както и възпитателите „*”. Длъжностите „*” и „*” са различни според националната класификация на професиите и длъжностите, а и с оглед наименованието им може да се направи извод за разлика в трудовите функции. По отношение на длъжностите възпитател в НЕО и ПЕО следва да се посочи, че т.к. се касае за различни етапи в осъществяване на основното образование, съгласно Закона за народната просвета /чл. 23, ал.1/ - начален - от I до IV клас включително, и прогимназиален - от V до VIII клас включително, също не може да се приеме, че това са сходни длъжности. Поради това съдът приема, че законосъобразно са били включени в подбора само възпитателите в начален етап на обучение.  За всеки от тях е дадена цифрова оценка по всеки един от показателите, изложено е обосноваване за това и съответно е поставена обща оценка, като сбор от отделните точки. Ищецът В.Н. е получил при това оценяване общо 24 точки, като осем от останалите оценявани са получили по-високи точки, поради което и същия е бил предложен за прекратяване на трудовото правоотношение. При тези доказателства, съдът намира, че работодателят законосъобразно е извършил подбор преди уволнението на ищеца. При прекратяване на трудовото правоотношение по чл.328, ал.1, т.2 от КТ е достатъчно работодателят да е изпълнил задължението си да извърши подбор, при съобразяване на критериите, визирани в чл.329 от КТ. В настоящият случай ответника се е съобразил с тези критерии, които са притежавана от служителя квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа. За поставянето на оценка по критерия „квалификация”, не е била необходима субективна преценка, т.к. показателите са обективни, а относно критерия  „ниво на изпълнение на възложената работа” и съответните му подкритерии, при поставяне на оценка на които е била необходима преценка индивидуалната работа на всеки възпитател, съдът може да се произнесе само дали законосъобразно са били включени тези критерии, но не и да проверява качеството на работата и изпълнението на поставяните задачи. А както се посочи по-горе, съдът счита, че всички критерии, по които е бил извършен подбора от работодателя са законосъобразно определени, в съответствие със сочените в чл.329 от КТ. Предвид на това, съдът намира, че са неоснователни наведените доводи за незаконосъобразност на извършения преди уволнението на ищеца подбор.

           От приложения препис на писмо, изходящо от ответника с №571/12.10.2011г. /на л.39/, за което е удостоверено с подпис на двама свидетели от същата дата, че ищеца е отказал да го получи е видно, че работодателя е поискал данни за  обстоятелствата, предоставящи закрила по чл.333 от КТ. Видно е също така от представения препис на писмо, изходящо от ответника с №584/12.10.2011г. и становище, изходящо от ОКС на НУС-КНСБ, гр.Долни Дъбник с №05/24.10.2011г. /на л.40 и л.41/, че работодателя е поискал и получил предварително съгласие на съответния синдикален орган в предприятието, за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца. Относно тези факти не е налице и спор между страните по делото.

           С оглед изложеното, съдът счита, че към момента на издаване на атакувана заповед са били налице предпоставките на чл.328, ал.1, т.2 от КТ за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца, поради съкращаване на щата. Работодателят е извършил законосъобразен подбор, съобразно критериите на чл.329 от КТ. Поискал е и получил съгласие от съответната синдикална организация за съкращаване на ищеца. Поради това съдът приема, че издадената от работодателя заповед №61/24.10.2011г. е законосъобразна, поради което и предявеният иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ за нейната отмяна е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

           Неоснователен се явява и втория от обективно съединените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност, който има акцесорен характер спрямо иска за незаконно уволнение. Предвид приетото, че уволнението е законно, ответника като работодател не дължи на ищеца обезщетение за оставане без работа и искът с правно основание чл.344, ал.1, т.3, във вр. с чл.225, ал.1 от КТ за присъждане на обезщетение в размер на 1933,84лв. за периода от 25.10.2011г. до 09.01.2012г. също се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

           Ответникът е заявил искане за присъждане на направените по делото разноски по реда на чл.78, ал.3 от ГПК. Видно от приложения договор за правна защита и съдействие серия Б № 55659 по същия е договорено адвокатско възнаграждение в размер на 600лв., като не е отразено извършено плащане. Както приема ВКС в Определение № 46 от 8.02.2011 г. по гр. д. № 37/2011 г., II г. о., ГК, достатъчно е съществуването на съгласие между договарящите страни относно размера на договореното адвокатско възнаграждение, без да е необходимо същото действително да е внесено. Договореното адвокатско възнаграждение представлява разноски по смисъла на чл. 78 ГПК, дори заплащането му да е отложено, или поставено под условие. Поради това съдът приема, че ищеца дължи на ответника направените от него деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600 лв.

           Воден от горното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.И.Н. ***, с ЕГН ********** против Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник, представлявано от директора Татяна Начкова Митева ИСК с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ за отмяна на Заповед №61/24.10.2011г. на директора на Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник, с която е прекратено трудовото правоотношение с ищеца, на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН  и НЕДОКАЗАН.

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.И.Н. ***, с ЕГН ********** против Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник, представлявано от директора Татяна Начкова Митева ИСК с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на длъжността “****”, заемана от ищеца преди уволнението, като НЕОСНОВАТЕЛЕН  и НЕДОКАЗАН.

           ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.И.Н. ***, с ЕГН ********** против Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник, представлявано от директора Татяна Начкова Митева ИСК с правно основание чл.344, ал.1, т.3, във вр. с чл.225, ал.1 и ал.2 от КТ за сумата от 1933,84лв., представляваща обезщетение за оставане на ищеца без работа поради незаконно уволнение, за периода от 25.10.2011г. до 09.01.2012г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН  и НЕДОКАЗАН.

           Осъжда на основание чл.78 ал.3 от ГПК  В.И.Н. ***, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Помощно училище – интернет “Асен  Киселинчев”, гр.Долни Дъбник, представлявано от директора Татяна Начкова Митева сумата от 600 лв., представляваща разноски по производството за адвокатско възнаграждение.            

           Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен  съд в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 24.01.2012г.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :