Р Е Ш Е Н И Е

№..............................

гр. П., 27.01.2012г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                П.СКИ  РАЙОНЕН СЪД,  VІ-ти граждански състав в  открито заседание, на шестнадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав :

                                           Районен съдия : КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

при секретаря : Г.Н., като разгледа докладваното от съдия Първанова гражданско дело №6681 по описа на съда за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното :

Пред ПлРС е депозирана искова молба от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕС НА ТЦ “МАКСИ”–П. с адрес на управление гр.П., ул.”Цар Борис ІІІ” №12, представлявано от законния си представител М.П.А., чрез адв.М.К. *** против “НИЯ ИНВЕСТ” ООД - П. с булстат 114675172 с адрес на управление гр.П., ул.”Коста Хаджипакев” № 4, в която се твърди, че по ч.гр.д.№5996/2011г. е издадена заповед за изпълнение в полза на ищеца против ответника за дължими суми, като е осъден ответникът да заплати сумата от 3 125.25лв., представляваща неизплатен остатък от задължение за заплащане на месечни такси за управление и поддръжка на общи части за месеците април 2011 г., месец юни 2011 г. и месец юли 2011 г. за магазин № 8 в сградата на ТЦ “Макси” с площ от 694.50 кв.м., ведно със законната лихва върху сумата, както и деловодни разноски в размер на 63.00 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 250.00 лв.Моли съда да приеме за установено, че ответникът дължи сумите, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№5996/2011г.

 Ответникът по делото-“НИЯ ИНВЕСТ” ООД - П. с булстат 114675172 с адрес на управление гр.П., ул.”Коста Хаджипакев” №4, представлявано от В.Н.Р. и И.Н.П.-управители, представлявани и от адв.Е.П. от АК-П. ангажира становище, че исковата претенция е неоснователн и недоказана.Сочи доводи, че с Решение от 30.09.2009г е прито всеки собственик да заплаща разходи и поддръжща и управление на търговски комплекс «Макси» в размер на 6лв., а за магазин №8 е решено да са 3лв./кв.м.

           Съдът като прецени събраните в хода на производството доказателства и обсъди доводите на страните намира за установено следното от фактическа страна :

 От приложеното ч.гр.д.№5996/2011г. по описа на ПлРС се установява, че е издадена заповед за изпълнение №4287/4.10.2011г., с която длъжникът “НИЯ ИНВЕСТ” ООД - П. с булстат 114675172 с адрес на управление гр.П., ул.”Коста Хаджипакев” №4, представлявано от законните си представители Ц.Н.Р. и В.Н.Р.–управители, е разпоредено да заплати на кредитора ОС НА ЕС НА ТЦ “МАКСИ”– П. с адрес на управление гр.П., ул.”Цар Борис ІІІ” № 12, представлявано от законния си представител М.П.А.–председател на Управителния съвет на ОС, чрез пълномощника си адв.М.Г.К. сумата от 3 125.25лв., представляваща неизплатен остатък от задължение за заплащане на месечни такси за управление и поддръжка на общи части за месеците април 2011г., месец юни 2011 г. и месец юли 2011 г. за магазин № 8 в сградата на ТЦ “Макси” с площ от 694.50кв.м., ведно със законната лихва върху сумата, както и деловодни разноски в размер на 63.00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 250.00 лв.

         От представеният по делото Протокол от 10.03.2011г. на ОС на собствениците на обекти Търговски център „Макси”, гр.П., се установява, че общото събрание на етажната собственост е взело решение, в съответствие с правомощията му по чл.11, ал.5 от ЗУЕС, какъв да бъде размерът на вноските, които всеки собственик следва да заплаща като месечна такса за управление и поддръжка с оглед диференциацията на търговските обекти.За магазин №8 е прието, че ще се заплаща 4.50лв./кв.м. на месец.

         По делото е изпратена Нотариална покана до “Ния Инвест” ООД с която дружеството е поканено да заплати дължимите суми в общ размер 3 125.25лв., като с разписка №81 се установява, че нотариалната покана е връчена на ответника.

         Съгласно чл. 41 от ЗС всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участвува в разноските, необходими за поддържането или за възстановяването им, и в полезните разноски, за извършване на които е взето решение от общото събрание. Съгл. чл. 51а1 от ЗУЕС  консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите. Тъй като обектите в ЕС при ТК “Макси” са изцяло нежилищни, то определянето на размера на дължимите от собствениците разноски за управление и поддържане на общите части не може да бъде определено по реда на чл.51 от ЗС.Съдът намира, че решението на ОС относно определяне размера на консумативите от 10.03.2011г. следва да се съобрази, той като същото е последващо решенията, на които се позовава представителят на ответника и които са предходни и не следва да се прилагат.По делото липсват данни това  решение да е атакувано пред П.ски районен съд в установения от закона преклузивен срок, което изключва възможността да се преценява неговата законосъобразност в настоящото производство. Съгласно решението на ОС, дължимата от ответника месечна вноска за управление и поддръжка за един месец, съобразно застроената площ на притежавания от тях търговски обект-магазин №8 е 4.50лв. на кв.м., като при съотнасяне към общата площ-694.50св.м., месечно дължимата сума е 3 125.25лв.Не се спори между страните, че част от сумата за процесния период е изплатена от ответника.Предвид изложеното и установено, че вземането на ищеца съществува, поради което  следва да се признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата от 3 125.25лв., представляваща неизплатен остатък от задължение за заплащане на месечни такси за управление и поддръжка на общи части за месеците април 2011 г., месец юни 2011 г. и месец юли 2011г. за магазин № 8 в сградата на ТЦ “Макси” с площ от 694.50 кв.м., за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№5996/2011г. по описа на ПлРС.

             С оглед изхода на производството и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на ищеца направените в исковото производство разноски в размер на 63лв. за държавна такса и сумата от 450.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

             Воден от горното, съдът

Р Е Ш И :

 ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, ал.1, във вр. с чл.415, ал.2 от ГПК, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, че  -“НИЯ ИНВЕСТ” ООД - П. с булстат 114675172 с адрес на управление гр.П., ул.”Коста Хаджипакев” №4, представлявано от В.Н.Р. и И.Н.П.-управители ДЪЛЖИ на ЕС на Търговски комплекс «Макси», находящ се в гр.П., ул.»Цар Борис III”№12 представлявана от М.П.А., в качеството му на председател на УС, сумата от 3 125.25лв., представляваща неизплатен остатък от задължение за заплащане на месечни такси за управление и поддръжка на общи части за месеците април 2011г., месец юни 2011 г. и месец юли 2011 г. за магазин № 8 в сградата на ТЦ “Макси” с площ от 694.50кв.м., ведно със законната лихва върху сумата, както и деловодни разноски в размер на 63.00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 250.00 лв., за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение от 4.10.2011г. по ч.гр.д.№5996/2011г. по описа на ПлРС.

           ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК -“НИЯ ИНВЕСТ” ООД - П. с булстат 114675172 с адрес на управление гр.П., ул.”Коста Хаджипакев” №4, представлявано от В.Н.Р. и И.Н.П.-управители  ДА ЗАПЛАТИ на ЕС на Търговски комплекс «Макси», находящ се в гр.П., ул.»Цар Борис III”№12 представлявана от М.П.А., в качеството му на председател на УС  разноски в размер на 63лв. за държавна такса  и сумата от 450.00лв. за разноски за адвокатско възнаграждение.

          решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

                          районен съдия: