Р Е Ш Е Н И Е

№………………….

гр.Плевен, 17.01.2012г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІ-ти гр.състав в публично съдебно заседание на шестнадесети януари две хиляди и дванадесета година в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдия Първанова гр.дело №6660 по описа за 2011г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД.

Производството по делото е образувано по искова молба на Б.С.П. с ЕГН ********** и Б.И.П. с ЕГН ********** *** чрез пълномощника им –адв.П.Е. ***, съдебен адрес-*****  против К.К.Р. с ЕГН ********** ***, в която ищците твърдят, че с ответника са сключили  предварителен договор  за покупко-продажба на МПС-“Ланчия–Капа” с рег.№**** като  ответникът е следвало да заплати сумата от 1850лв. до 30.10.2010, но е заплатил само част от цената.Сочи се, че ответникът дължи сумата от 400лв., като след нейното изплащане е следвало да се сключи окончателен договор до 31.10.2010г.Моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД сумата от 400.00лв., представляваща частично неизпълнено задължение  по  предварителен договор от 22.07.2010г., ведно със законната лихва върху главницата считано от 28.10.2011г. до окончателното изплащане на сумата.

Ответникът по делото-К.К.Р. с ЕГН ********** *** не е ангажирал становище по исковата претенция.

         Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

         От представения по делото предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 22.07.2010г, сключен между страните по делото се установява, че Б.П. и Б.П., като продавачи и К.Р., като купувач, са постигнали съгласие продавачите да прехвърлят собствеността върху лек автомобил –марка “Ланчия”, модел КАПА, с ДКН ЕН **** цвят зелен металик за сумата от 1850лв., от която сума е посочено, че купувачът е заплатил сумата от 400лв., а останалата ще заплати до 30.10.2001г.Уговорено е още, че ще се прехвърли собствеността върху МПС до 30.10.2010г.В т.8 е посочено, че при закъснение на купувача с която и да е вноска с повече от 5дни същият е длъжен да върне автомобилът на продавача.

         От ангажираните по делото свидетелски показания чрез разпит на свидетеля П.К.Л. се установява, че същият дава показания, че ищецът е търсил  ответника  да му заплати останалата част от продажната цена на МПС-то.

         С оглед на обсъдените доказателства, съдът намира от правна страна следното: 

         Ищецът по делото претендира заплащане на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД на сумата от 400.00лв., част от уговорената в предварителния договор от 22.07.2010г цена на лек автомобил- марка “Ланчия”, модел КАПА, с ДКН ЕН **** цвят зелен металик.В  предварителният договор е уговорено, че срокът за  изплащане на цялата цена е 30.10.2010г., която дата е посочена и като крайна дата за сключване на окончателен договор.По настоящето дело не е предявен иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителният договор за окончателен, а е предявен само иск за заплащане на цената на автомобила, т.е. иска се изпълнение на задължение по предварителен договор, без да се упражни правото по чл.19, ал.3 от ЗЗД.Предварителният договор съдържа уговорки за съществените условия на окончателният договор и подготвя неговото сключване.В случая ищците претендират изпълнение на задължение на ответника-купувач, но без да са упражнили правото си по чл.19, ал.3 от ЗЗД за обявяване на предварителният договор за окончателен, в който случай те биха могли да претендират и плащане на цялата цена по договора, като условие за уважаване на искът по чл.19, ал.3 от ЗЗД.Само при сключване на окончателен договор между страните ищците биха имали право да им бъде заплатена изцяло продажната цена на МПС-то.По изложените съображения съдът счита, че исковата претенция е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

          Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

         ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД за заплащане на  сумата от 400.00лв.-частично неизплатена цена на лек автомобил по предварителен договор от 22.07.2010г.,  предявен от Б.С.П. с ЕГН ********** и Б.И.П. с ЕГН ********** *** чрез пълномощника им –адв.П.Е. ***, съдебен адрес-*****  против К.К.Р. с ЕГН ********** ***.

         Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че същото е  обявено.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: