Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                      №…………………….

                                     гр.Плевен, 17.01.2012г.

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, VI-ти граждански състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдията Първанова гр.д.№6651 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.28 във вр. с чл.26 от Закона за закрила на детето.

В молбата си Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Л.  твърди, че детето Г.Т.Т. с ЕГН ********** е  било настанено с решение на РС Плевен №492/17.03.2010г., в ДМСГД за срок от 1година и шест месеца, който срок е изтекъл.Излагат се твърдения, че родителите на детето не полагат грижи за него.Поради тези обстоятелства се сочи, че е издадена административна заповед №ЗД-06-0900/7.06.2010г на ДСП-Л. за настаняване на детето в ДОВДЛРГ „Мл.Антонов”-с.Т. до произнасяне на съда.Моли се съда да постанови решение, с което да постанови мярка за закрила на детето Г.Т.Т.  за настаняване за отглеждане в ДОВДЛРГ „Мл.Антонов”-с.Т. до промяна на обстоятелствата.

Майката на детето–Б.Г.Т. с ЕГН ********** ангажира становище, че няма възможност да се грижи за детето и че има намерение след една година да вземе детето.

Бащата на детето-Т.Й.Т. с ЕГН ********** не ангажира становище по делото.

ДОВДЛРГ „Мл.Антонов”-с.Т., представляван от директора му-Н.Н.,  ангажира становище по делото, че молбата е основателна.

 Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на молителя, намира за установено следното:

От представеното по делото удостоверение за раждане от ***г., на Г.Т.Т. се установява, че детето Г.Т.Т. е родено на ***г. като родители са посочени-Б.Г.Т. и Т.Й.Т..

По делото е представено решение №442/17.03.2010г, постановено по гр.д.№851/2010г по описа на ПлРС, с което е настанено детето Г.Т.Т. за срок от 1година и шест месеца в ДДЛРГ”Мл.Антонов”-с.Т..

Видно от Заповед №ЗД-04-273/14.10.2011г. на Директора на „Социално подпомагане”-Плевен е, че детето Г.Т.Т. е настанено в ДОВДЛРГ „Мл.Антонов”-с.Т. до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето.

От представения социален доклад, се установява, че е дадено заключение, че са изчерпани възможностите за отглеждане на детето в семейна среда, че майката на детето няма възможност да го отглежда, а бащата се е дезинтересирал от детето, че няма близки и роднини, които да желаят да отглеждат детето в семейна среда, поради което се предлага да се настани детето в ДОВДЛРГ „Мл.Антонов”-с.Т..

Като съобрази представените доказателства, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена.Налице се основанията на чл.25, т.2 за настаняване на детето извън семейството, а именно в специализирана институция, тъй като се установи, че майката на детето трайно не полага грижи за него.Липсата на роднини и близки на детето, които да желаят да го отглеждат, обуславя извода, че са налице условията на чл.35 от ЗЗДет и детето следва да бъде настанено в ДОВДЛРГ-с.Т. до промяна на обстоятелствата, поради изчерпване на възможността за оставането му в семейна среда.

Водим от горното, съдът

Р      Е      Ш      И:

ВЗЕМА на осн. чл.4, ал.1, т.5 от Закон за закрила на детето, мярка за закрила на детето Г.Т.Т. с ЕГН **********-НАСТАНЯВАНЕ в ДОВДЛРГ”Мл.Антонов”-с.Т., за срок от една година.

         Препис от решението да се изпрати на ДОВДЛРГ”Мл.Антонов”-с.Т. и  Дирекция СП-гр.Плевен.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: