Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

гр.Плевен, 23.01.2012 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                        Плевенски районен съд в публично заседание на 13.01.2012 година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:Биляна Видолова 

при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 6271, по описа за 2011 год., за да се произнесе, взема предвид:

 

            Искове с правно основание чл. 422 във вр. с чл.124 ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 240, вр. с чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД.

            Ищецът “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС” ЕАД, ЕИК 130697606, гр. София, е предявил срещу В.Р.А. ***, иск за признаване на установено, че ответника му дължи сумата от 711.27лв. – главница по заем от 19.08.2007г., 213.38лв. – договорна лихва, 324.98лв. – обезщетение за забава за периода 30.10.2007г. до 24.06.2011г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение ч.гр.д. 4527/11г. на ПлРС до окончателното погасяване на сумата. Моли съда да осъди ответника да му заплати посочените суми и претендира направените по делото разноски.

Ответникът взема становище, че признава исковете.

В съдебно заседание на 13.01.2012г. е докладавана молба на ищеца с направил искане съдебното дирене да се прекрати и да бъде постановено решение при условията на чл. 237 от ГПК.

Съдът, като обсъди представените с и.м. доказателства, намери за установено следното: Страните по делото са били в договорни отношения, по договор за кредит за покупка на стоки или услуги № CREX-01566912/19.08.2007г., по силата на който ищеца /с предишно наименование Джет Файненс Интернешънъл АД/ е дал в заем на ответника сумата 711.27лв. за покупка на мобилен телефон Нокия N80. Уговорено е, че общата сума на кредита, включваща главница и договорна лихва, представляваща печалба на заемодателя, е  следвало да бъде изплатена на 9 месечни вноски. Представени са доказателства за сключения между страните договор и за изплащане на сумата по кредита на търговеца, който е продал мобилния телефон. По сключения договор за заем ответника не е заплатил нито една погасителна вноска, и след изтичане падежа на втората погасителна вноска – 30.10.2007г., заемът е станал предсрочно изискуем в пълен размер. На 11.07.2011г. кредиторът е подал заявление до ПлРС, по което е образувано ч.гр.д. 4527/11г. на ПлРС и по което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение на осн. чл. 410 от ГПК № 3213/11.07.2011г. С тази заповед ответника е осъден да заплати на ищеца сумите 711.27лв. – главница по заем от 19.08.2007г., 213.38лв. – договорна лихва, 324.98лв. – обезщетение за забава за периода 30.10.2007г. до 24.06.2011г. По тази заповед, в законоустановения срок ответника е възразил. В с.з. и с отговора на и.м. обаче ответника е направил признание на иска.

Съгласно чл. 237 от ГПК, когато ответника признае иска, по искане на ищеца, съдът прекратява съдебното дирене и се произнася с решение съобразно признанието, като в мотивите на решението е достатъчно да се укаже, че то се основава на признанието на иска. Такава е и настоящата хипотеза, като поради представените по делото договор, уведомително писмо, декларации, касов бон, извлечения и заповед, установявяваща основанието за дължимостта на процесните суми, съдът намира, че признатите права не противоречат на закона и на добрите нрави. С оглед на направеното признание на предявените искове от страна на ответника, следва да бъде постановено положително установително решение относно дължимостта на вземането по  ч.гр.д. 4527/11г. на ПлРС.

На основание на чл. 78 от ГПК на ищеца трябва да бъдат присъдени направените разноски по делото в размер на 25.00лева, за ДТ, липсва основание за заплащане на юрисконсултско възнаграждение, т.к. по делото ищецът е представляван само от адвокат, за когото доказателства за изплатено възнаграждение липсват.

            Воден от горното, и на осн. чл. 237 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл. 422 във вр. с чл. 124 ал. 1 от ГПК, по отношение на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Младост”, ж.к.”Младост” 4, Бизнес Парк София, сг.14, законен представител Луик Льо Пишу, че ответника В.Р.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Плевен, му дължи сумата от 711.27лв. – главница по заем от 19.08.2007г., 213.38лв. – договорна лихва, 324.98лв. – обезщетение за забава за периода 30.10.2007г. до 24.06.2011г., ведно със законната лихва върху дължимите суми по договора, от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното им изплащане, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 3213/11.07.2011г. по ч.гр.дело № 4527/2011г. на ПлРС.

 ОСЪЖДА В.Р.А., ЕГН **********,***, понастоящем в Затвора гр. Плевен, да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК 130697606, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Младост”, ж.к.”Младост” 4, Бизнес Парк София, сг.14, законен представител Луик Льо Пишу, разноски по настоящото производство в размер на 25.00лв.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ПлевенскиОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: