Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 31.01.2012год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, VІI граждански състав, в публичното заседание на  тридесети януари през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията БАНКОВА гр. д. № 6104 по описа за 2011 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба от В.Т.В., ЕГН********** и М.К.Ц., ЕГН********** против Р.В.А., ЕГН**********, в която се твърди, че е  сключен  договор за банков кредит между Банка ДСК ЕАД- ФЦ-Плевени ответника, който кредит  е обезпечен с поръчителството на двамата ищци.Твърди се, че  поради неплащане от страна на кредитополучателя Р.А., на кредитора, В.В. е внесъл сумата 2745лв., а М.Ц.-2744,67лв. Въз основа на изложеното моли съда да осъди ответника да заплати: на В.В. сумата 2745лв., представляваща погасено задължение от поръчителя по договор за банков кредит, ведно със законната лихва върху главницата, от датата на завеждане на делото до окончателното и изплащане, сумата 100лв. лихва за забава, считано от плащането на всяка отделна вноска до подаване на ИМ /24.01.2005г.-07.10.2011г./,  на М.Ц. сумата 2744,67лв., представляваща погасено задължение от поръчителя по договор за банков кредит, ведно със законната лихва върху главницата, от датата на завеждане на делото до окончателното и изплащане, сумата 100лв. лихва за забава, считано от плащането на всяка отделна вноска до подаване на ИМ /10.02.2005г.-07.10.2011г./, както и всички платени разноски по делото .С определение от 30.01.2012г. е допуснато увеличение на исковете претенции за мораторната лихва от 100лв. на 1679,08лв. за В.В. и от 100лв. на 1673,86лв. за М.Ц.

       Ответницата Р.А., р. пр., не се явява и не взема становище.

 Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, и становищата на страните, намира за установено следното:

          Видно от приложеното удостоверение №2139/26.09.2011г./ заверено ксерокопие/, изд. от “БАНКА ДСК” ЕАД- ФЦ-Плевен, е че В.Т.В. в качеството си на поръчител по кредит 11/3922443,сключен между банката и ответницата, е внесъл сумата 2745лв. за периода 24.01.2005г.-23.09.2008г.

 Видно от приложеното удостоверение №2297/04.10.2011г./ заверено ксерокопие/, изд. от “БАНКА ДСК” ЕАД- ФЦ-Плевен, е че М.  К.  Ц., в качеството си на поръчител по кредит 11/3922443, сключен между банката и ответницата, е внесъл сумата 2744,67лв. за периода 10.02.2005г.-25.09.2008г.

Приложените доказателства не са оспорени по надлежния ред от ответницата, поради и което съдът ги приема като годно доказателство за отразените в тях обстоятелства.

            При това положение съдът приема, че  за поръчителя с изпълнението на задължението на длъжника  по договора за банков кредит, възникват регресни права срещу длъжника за платените суми. Въз основа на изложеното съдът намира, че искът с правно основание чл.143 ЗЗД следва да бъде уважен, като ответницата следва да бъде осъдена да заплати: на В.Т.В., сумата общо в размер на 2745лв. , представляваща  задължение по договор за кредит 11/3922443, платено от поръчителя вместо длъжника за периода 24.01.2005г.-23.09.2008г., ведно със законната лихва  върху главницата, считано от датата на ИМ до окончателното изплащане на сумата и на М.Ц. сумата 2744,67лв. , изплатена за периода 10.02.2005г.-25.09.2008г., ведно със законната лихва  върху главницата, считано от датата на ИМ до окончателното изплащане на сумата

С ИМ е претендирана и лихва за забава върху главницата от 2745лв., в размер на 1679,08лв., считано от 24.01.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ / за ищеца В. и лихва за забава върху главницата от 2744,67лв., в размер на 1673,86лв., считано от 10.02.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ / за ищеца Ц..

Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1, предл.2 от ЗЗД поръчителят има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането. Както се установява от  заключението на ВЛ,  е че размера на лихвата  за забава , е както следва: 1679,08лв. върху главница от 2745лв., за периода 24.01.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ / за ищеца В. и 1673,86лв. върху главница от 2744,67лв., за периода 10.02.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ / за ищеца Ц. Заключението е прието като обективно, компетентно и неоспорено от страните. Направено е увеличение на исковете претенции, съобразно заключението на ВЛ.При това положение следва да се уважи изцяло предявения иск, като се осъди ответницата да заплати посочените суми: лихва 1679,08лв. върху главница от 2745лв., за периода 24.01.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ / за ищеца В. и лихва 1673,86лв. върху главница от 2744,67лв., за периода 10.02.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ / за ищеца Ц.

При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищците направените деловодни разноски в размер общо на 2322,80лв. или  1161,50лв. за В.В. и 1161,30лв. на М.Ц.

По така изложените съображения, Плевенският районен съд

                                                  Р      Е      Ш      И:

 ОСЪЖДА на основание чл. 143, ал.1 от ЗЗД Р.В.А., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на В.Т.В., ЕГН**********, сумата общо в размер 2745лв., представляваща  задължение по договор за кредит 11/3922443, сключен между Р.В.А., ЕГН********** и Банка ДСК ЕАД- ФЦ-Плевен, платено от поръчителя В.Т.В., ЕГН********** вместо длъжника Р.В.А., ЕГН********** за периода 24.01.2005г.-23.09.2008г., ведно със законната лихва  върху главницата, считано от датата на ИМ-07.10.2011г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на основание чл. 143, ал.1 от ЗЗД Р.В.А., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на М.К.Ц., ЕГН**********, сумата общо в размер 2744,67лв., представляваща  задължение по договор за кредит 11/3922443, сключен между Р.В.А., ЕГН********** и Банка ДСК ЕАД- ФЦ-Плевен, платено от поръчителя М.К.Ц., ЕГН********** вместо длъжника Р.В.А., ЕГН********** за периода 10.02.2005г.-23.09.2008г., ведно със законната лихва  върху главницата, считано от датата на ИМ-07.10.2011г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА- на основание чл.143, ал.1 изр. 2 вр. с чл.86 от ЗЗД Р.В.А., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на В.Т.В., ЕГН**********, сумата 1679,08лв., лихва за забава върху главница от 2745лв., за периода 24.01.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ /.

ОСЪЖДА- на основание чл.143, ал.1 изр. 2 вр. с чл.86 от ЗЗД Р.В.А., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на М.К.Ц., ЕГН**********, сумата 1673,86лв., лихва за забава върху главница от 2744,67лв., за периода 10.02.2005г. до 07.10.2011г. /от заплащането на всяка вноска до подаване на ИМ /.

ОСЪЖДА- на основание чл.78, ал.1 от Р.В.А., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на В.Т.В., ЕГН********** и М.К.Ц., ЕГН**********, сумата  общо 2322,80лв., представляваща направени по делото разноски,  от които 1161,50лв. за В.В. и 1161,30лв. на М.Ц..

          Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: