Р Е Ш Е Н И Е

 07.02. 2011 год.

 

 

         ***СКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІ граждански състав, в открито съдебно заседание на тридесет и първи януари през двехиляди и единадесета година, в състав :

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : АСЯ ШИРКОВА

при секретаря К.Т. като разгледа докладваното от съдия ШИРКОВА гр.д.№ 6915 по описа на съда за   2010 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         В ПлРС е постъпила искова молба от С.А.Д. с ЕГН **********, чрез процесуалния му представител адвокат Д.Д. от ПлАК със съдебен адрес за призоваване ******* против “МОНОЛИТ 3” ООД , със седалище и адрес на управление *******, с БУЛСТАТ 831583060  представлявано от ******* и против П.З.С. с ЕГН ********** ***, с правно основание чл.45  вр. чл.49 ЗЗД и цена 2611 лв. В молбата ищецът твърди, притежава л.а. Мерцедес Е 200, с ******* с рама WDB2100351А129410. Твърди, че на 16.06.2010г. паркирал автомобила си на паркинга на “Неви текс България” ЕООД, граничещ с новоизграждащ се магазин на *******. След 16 часа на строителния обект, товарен автомобил Мерцедес 3241 Астрос с ДКН С 9808 ХВ, собственост на ответното дружество управляван от втория ответник наливал бетон в основи и подпорни стени, граничещи с паркинга, където бил паркиран автомобила на ищеца. Вследствие на авария на бетон-помпата, върху лекия автомобил на ищеца и още два автомобила се изсипало значително количество бетон, което нанесло материални щети върху автомобилите, в размер на 2611 лева. В заключение моли съда да осъди ответниците да му заплатят сумата от 2611 лева, представляваща обезщетение за нанесени материални щети ведно със законната лихва от датата на увреждането му до окончателното изплащане на сумата.

         В законовия едномесечен срок двамата ответници представят отговор, в който изразяват становище че искът е неоснователен, тъй като настъпилата имуществена вреда представлява производствена авария, за която е осигурено застрахователно покритие по силата на договор за застраховка “професионална отговороност”, сключен със застрахователното дружество ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”. Молят на основание чл.219 ГПК в съдебното производство да бъде привлечено като трето лице помагач на ответниците ЗАД “Алианц България” АД с ЕИК *******, рег. по ф.д. на СГС № *******. гр.София, район Оборище, *******”, № 59, представлявано от ******* ******* и *******.

         Третото лице помагач изразява становище, че искът е неоснователен.

         Съдът приема за установено следното от фактическа страна :

         Не се спори между страните, че ищецът по делото е собственик на лек автомобил Мерцедес Е 200 с *******. От представения трудов договор на лист 27 от делото се установява, че втория ответник П.С. работи в “Монолит 3” ООД София от 28.03.2007г. като оператор на бетон помпа. От длъжностната характеристика за длъжността му се установява, че съгласно т.3 преди започване на работа има задължение да провери изправността на машината и инструментите, а по време на работна да следи състоянието им. От представената характеристика е видно, че същият е запознат с нея, което е удостоверено с негов подпис. Не се спори и се доказа от свидетелските показания на *******, събрани в хода на съдебното производство, че на 16.06.2010г. ищецът бил паркирал автомобила с в двора на “НЕВИТЕКС” ЕООД, който граничел с новоизграждащ се строителен обект магазин КАУФЛАНД в гр.***, находящ се в гр.***, на *******. Установи се от свидетелските показания, че около 16 часа на строителния обект товарен автомобил *****, собственост на МОНОЛИТ 3 София, управляван от втория ответник по делото П.З.С., наливал бетон в основи и подпорни стени на строителния обект. Вследствие на авария на бетон помпата, се изсипало значително количество бетон върху автомобила на ищеца. От свидетелските показания и от приложения по делото констативен протокол на лист 6 се установи, че щетите от автомобила са възникнали от авария в бетон помпата, изразяваща се в спукване на коляно на тръбата на бетон помпата. От показанията на ***** се установи, че щетите по автомобила на ищеца били големи, лаковото покритие на автомобила било начукано като от градушка, предното стъкло и шибидаха били счупени. В показанията си ***** заяви, че са извикали полиция, дошли двама полицаи, но не съставили протокол за ПТП, тъй като бетон помпата не била в движение. Свидетелят заяви, че с полицаите съставили протокол, който констатирал, че автомобила на ищеца бил един от трите автомобила, залети от бетон от работещата бетон помпа, Мерцедес 3241 поради спукано коляно на тръбата на бетон помпата. В показанията свидетелят ***** заяви, че автомобила на ищеца бил със счупено предно стъкло и шибидаха покрита с бетон, а преден капак, таван и стени били очукани от камъчета.

         От правна страна, съдът приема следното :

         За да се ангажира деликтна отговорност по чл.49 вр. чл.45 ЗЗД, следва да са налице следните предпоставки: Трябва да е извършено определено деяние, което може да бъде действие или бездействие, да е противоправно и виновно, да е причинило вреда и да е налице причинно следствена връзка между деянието и вредата.  

         На първо място следва да се установи налице ли е деяние. С оглед събраните по делото доказателства  съдът прие за установено, че бетон помпата е изсипала бетон върху автомобила на ищеца.

На следващо място следва да се установи пративоправност и виновност Противоправността е свързана с нарушаването на определени правни норми. В длъжностната характеристика на втория ответник е посочено като задължение преди започване на работа да провери изправността на машината и инструментите, а по време на работна да следи състоянието им. Видно от представената по делото длъжностна характеристика, вторият ответник като водач на бетон помпата е имал задължение, което не е изпълнил. Следвало е преди започване на работа да установи изправността на машините и инструментите, а по време на работа да следи състоянието им. По отношение на наличието на вина, съдът счита, че в хода на съдебното производство ответниците не опровергаха законовата презумпция за липса на вина. Чл.45 ал.2 ЗЗД регламентира, че вината се предполага до доказване на противното. Причинителят на увреждането има възможност да докаже, че не е действувал виновно и това да го освободи от отговорност, но ответниците не представиха доказателства в тази насока.

         На следващо място друга предпоставка на непозволеното увреждане е вредата, която може да бъде имуществена и неимуществена. В случая е налице имуществена вреда, размера на която не е оспорен от ответниците. В хода на ч.гр. дело 4068/2010г. е назначена съдебно техническа експертиза, заключението на която е прието от съда. От заключението се установява, че причинена на автомобила вреда е в размер на 2611 лева. Ч.гр.дело № 4068/2010г. е прието като доказателство в настоящето производство.

На следващо място за да подлежи на възстановяване вредата, тя трябва да е в причинна - следствена връзка с противоправното и виновно деяние на дееца. Установи се, че причина за настъпване на събитието е аварията в бетон помпата на товарния автомобил, собственост на първия ответник и управляван от втория ответник по делото, което доказва причинно следствената връзка между противоправното деяние и настъпилата вреда. Съдът счита, че аварията на бетон-помпата не е в кръга на случайните събития, които биха освободили ответниците от отговорност.

         При така изложеното, съдът счита, че предявеният иск е доказан по основание и размер и следва да бъде уважен изцяло до размера, в който е предявен. Ответниците “МОНОЛИТ 3” ООД, със седалище и адрес на управление *******, с БУЛСТАТ 831583060  представлявано от ******* и П.З.С. с ЕГН ********** *** следва да бъдат осъдени солидарно да заплатят на ищеца С.А.Д. с ЕГН ********** сумата от 2611 лева представляваща обезщетение за вреди от непозволено увреждане ведно със законната лихва от датата на увреждането 16.06.2010г. до окончателното изплащане на сумата. Ответниците следва да заплатят на ищеца и направените по делото разноски в размер на 105,05 лева държавна такса, 22 лева държавна такса за образуване на ч.гр.дело 4068/2010г. по описа на ПлРс, 122 лева възнаграждение за вещо лице, 8 лева такса в търг. регистър, 300 лева за адвокатско възнаграждение за гр.дело 6915 и ч.гр. 4068/2010г по описа на ПлРС -0 общо в размер на 557,05 лева

По изложените съображения, съдът                     

 

Р    Е    Ш   И:

 

         ОСЪЖДА “МОНОЛИТ 3” ООД , със седалище и адрес на управление *******, с БУЛСТАТ 831583060  представлявано от ******* и П.З.С. с ЕГН ********** *** СОЛИДАРНО да заплатят на ищеца С.А.Д. с ЕГН ********** сумата от 2611 лева представляваща обезщетение за вреди от непозволено увреждане ведно със законната лихва от датата на увреждането 16.06.2010г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК “МОНОЛИТ 3” ООД , със седалище и адрес на управление *******, с БУЛСТАТ 831583060  представлявано от ******* и П.З.С. с ЕГН ********** *** СОЛИДАРНО да заплатят на ищеца С.А.Д. с ЕГН ********** сумата от 557,05 лева, представляваща разноски по делото.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ***ския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Чл. 2. (1) Лицата, задължени да имат застраховка при условията и по реда на наредбата, са:

1. проектантът - за изработване на инвестиционни проекти;

2. консултантът - за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор;

3. строителят - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;

4. лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;

5. лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант.

(2) Предмет на задължително застраховане по наредбата е професионалната отговорност на лицата по ал. 1 за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

(3) Застраховката покрива професионалната отговорност на лицата по ал. 1 по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски. Застрахователят покрива отговорността на застрахованите в границите на определените в договорите застрахователни суми, но не по-малко от сумите по чл. 5 .