р е ш е н и е

гр. ****, 17.02.2011 г.

 

в името на народа

 

         пЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V гр. състав, гражданска колегия, в публичното заседание на 19.01.2011г., в състав:

        

                                               Председател: БИЛЯНА вИДОЛОВА,

при секретаря Г.Н., като разгледа докладваното от съдия Видолова гр.д.№ 6896 по описа за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Иск за делба - чл. 341 и сл. от ГПК, във вр. чл. 69 от ЗН.

          Ищците В.К.Г. и К.К.К. твърдят, че с ответника К.Г.В. са наследници на ****, бивш жител ***, починала на 19.06.2009 г. в ****. Твърдят, че след смъртта си, наследодателя е оставил в наследство Апартамент № 37, находящ се в ****, ****, със застроена площ от 59.66 кв.м., заедно с прилежащите му маза № 37 с площ от 6.66 кв.м., заедно с 0.87 % ид. части от общите части на сградата и съответното право на строеж. Твърдят, че ответника е бил в брак с наследодателката по време на закупуване на жилището, а ищците са техни деца. Молят съда да постанови решение, с което да допусне съдебна делба на посоченото жилище, като определи и частта на всеки един от съделителите както следва: 4/6 в дял на ответника и по 1/6 за ищците.

         Ответникът не дава становище по иска.

Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прецени ги поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Съгласно Нотариален акт № 74, т. ІІІ, от 21.09.2006г. на нотариус ****, **** и К.Г.В. са придобили описания в и.м. апартамент. Съгласно актуалната Схема на самостоятелен обект в сграда, приета по делото, жилището е с идентификатор 56722.656.6.13.1. Не се спори по делото, че жилището е придобито в режим на СИО – по време на брака между **** и К.Г.В.. Видно от удостоверение за наследници № 4624/04.08.2010г. на Община П., на 19.06.2009г., **** е починала и е оставила за наследници съпруга си К.Г.В. и децата си В.К.Г. и К.К.К..

Като цяло, се налага извода, че към момента, двамата ищци и ответника са единствените, призовани да наследяват, и притежават собствеността на посочения в исковата молба апратамент. След смъртта на наследодателката и прекратяването на съпружеската имуществена общност, съгласно чл. 24 ал. 1 и чл. 28 от СК, съпругът К.Г.В., притежава ½ ид.ч. от придобитото през време на брака имущество. Съгласно разпоредбата на чл. 9 ал. 1 и чл. 5 ал. 1 от ЗН,  тримата съделители наследяват по равни части от останалата в наследство ½ ид.ч. от посочения апартамент, или –по 1/6 ид.ч. от жилището.

Налице са основанията на чл. 69 от ЗН, и делбата на съсобствения недвижим имот следва да бъде допусната като се образуват шест равни дяла, от които четири дяла за ответника К.Г.В., един дял за  ищцата К.К.К. и един дял за ищеца В.К.Г..

         Воден от горното, съдът 

 

Р е ш и:

 

допуска на основание чл. 341 от ГПК и чл. 69 от ЗН, извършването на съдебна делба между В.К.Г. ЕГН **********,***, К.К.К., ЕГН **********,***, и К.Г.В. ЕГН ********** ***, върху следният съсобствен недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 37, находящ се в ****, ****, с идентификатор 56722.656.6.13.1, със застроена площ от 59.66 кв.м., състоящ се от СТАЯ, ДНЕВНА, КУХНЯ, КЛОЗЕТ, БАНЯ, ДРЕШНИК, при съседи: изток – ап. 21 от вх. Б, запад – апартамент 38, север – свободна площ, юг – свободна площ, отдолу – мази, отгоре – ап. 40, заедно с прилежащите му МАЗА № 37 с площ от 6.66 кв.м., заедно с 0.87 % ид. части от общите части на сградата и съответното право на строеж.

        От допуснаТИЯ до делба недвижим имот следва да се образуват шест равни дяла, от които ЧЕТИРИ дяла за К.Г.В., един дял за К.К.К., и  един дял  за В.К.Г..

        Допуска назначаване на комплексна съдебно - техническа и икономическа експертиза със задачи: да даде заключение каква е пазарната стойност на недвижимия имот, предмет на делбата и неговата поделяемост съобразно правата на съделителите, при възнаграждение в размер на 100 лв., вносими от ищците в едноседмичен срок от влизане на решението в сила.

        определя вещо лице П.В.В. за изготвяне на заключението по допуснатата комплексна експертиза.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                    районен съдия: