РЕШЕНИЕ

 

Р.№    .

 

гр.ПЛЕВЕН,23.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ Р.С.,VІІІ-ми граждански състав,в публично заседание на двадесет и четвърти януари двехиляди и единадесета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д.,като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА гражданско дело № 6703 по описа за 2010 и за да се произнесе,съобрази следното

ИСК на осн.чл.79 и чл.86 от ЗЗД.

         В ИМ ищецът-АВС ПАРТНЕР ЕООД,С ЕИК-114672639,гр.Плевен,представлявана от Управителя-***Д., чрез представителя си адв.Д. от ПлАК твърдят,че с отв.-БОГОЯ СЪРВИЗ-ООД,с ЕИК-110563884,гр.Тетевен,представляван от ***, че на 7.04.10г.са извършили услуга на отв.-демонтаж на съоръжения със специален кран,като на същата дата е съставен и протокол за извършената от ищеца работа и е оформена фактура № 822/14.0510г.за сумата от 4320,00лв.с ДДС,която е осчетоводена при ищеца.По същата отв.не е извършил плащане на ищеца.Така се е оформил правен интерес ищеца да иска на осн.чл.79 от ЗЗД да иска отв.да бъде осъден да плати сумата по ф-рата на стойност от 4320лв. и на осн.чл.86 от ЗЗД да плати лихви за същата главница от датата на завеждане на наст.дело-12.10.10г.до окончателното плащане,ведно с разноските по делото.

         Ответника,макар и редовно призован,не е представляван в наст.процес,не е представил становище по исковете,не е представил доказателства дали е извършил плащане.

         Съдът,след като събра необходимите по делото доказателства,намери за установено следното:

         От представените писмени доказателства е видно,че ищеца е извършил услуга на отв.като е изпратин специален кран за демонтаж на съоръжение собственост на същия,находящо се в района на гр.Тетевен на посочената дата,като за това е оформена протокол подписан от дл.лица към фирмата на отв.и е съставена фактура № 822/14.05.10г. представена по делото.Изготвена е фактура е осчетоводена при ищеца.Същата ф-ра е изпратена от ищеца и е осчетоводена и при отв.,което означава,че отв.е приел,че услугата е извършена редовно при него.Този факт се доказва и от показанията на свид.*** И ***-работниците,които са придвижили крана и са извършили работата по демонтажа на съоръжението.

Отв.не оспорва този факт,поради което съдът приема,че ищеца е извършил редовно услугата.Би следвало отв.да плати за извършената услуга,но не е извършил това плащане,не е представил доказателства в делото в тази насока,поради което съдът счита,че е налице основанието на чл.79 от ЗЗД.Следва отв.да бъде осъден да плати сумата от 4320,00лв.главница в полза на ищеца.

         При този зиход наделото съдът счита,че безспорно се доказва и задължението на отв.към ищеца по акцесорния иск по чл.86 от ЗЗД.Отв.дължи лихва за времето от 12.10.10г.до окончателното плащане на сумите.Също така отв.следва да бъде осъден да плати на ищеца направените от него разноски в р-р на 100,00лв.и 300,00лв.адв.хонорар за ***.

         Водим от горното,съдът

Р       Е       Ш      И:

         ОСЪЖДА на осн.чл.79 от ЗЗД БОГОЯ СЪРВИЗ-ООД,с ЕИК-110563884,***,представляван от *** да заплати в полза на АВС ПАРТНЕР ЕООД,С ЕИК-114672639,гр.Плевен,представлявана от Управителя-*** Д., чрез представителя си адв.Д. от ПлАК сумата от 4320,00лв.,представляваща неизплатена сума за извършена услуга.

         ОСЪЖДА на осн.чл.86 от ЗЗД БОГОЯ СЪРВИЗ-ООД,с ЕИК-110563884,***,представляван от *** да заплати в полза на АВС ПАРТНЕР ЕООД,С ЕИК-114672639,гр.Плевен,представлявана от Управителя-*** Д., чрез представителя си адв.Д. от ПлАК законната лихва върху главницата от 4320лв.считано от 12.10.2010г.до окончателното плащане на сумите, а така също и 173лв.разноски по делото в полза на ищеца,а така също и 400лв.платени от ищеца за адвокатски хонорар на адв.Д..

         Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от получаването му от страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: