Р Е Ш Е Н И Е 

 гр. Плевен, 7.02.2011г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

        

         Плевенският районен съд, VІ-ти гр.състав, в публичното заседание на четиринадесети януари през две хиляди и единадесета  година  в състав:

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАМЕЛИЯ  ПЪРВАНОВА

 

при секретаря Г.Н. като разгледа докладваното от съдията Първанова гр.дело №6692 по описа за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството по гр.д.№6692/2008г. по описа на Плевенски районен съд е образувано по искова молба на Г.Б.П. с ЕГН ********** ***, чрез адв.В.П. ***, с адрес на управление-Източна индустриална зона №128, по иск с правно основание чл.124 от ГПК за недължимост на сумите, за които е издаден изп.лист по ч.гр.д.№1195/2008г. на ПлРС, с който е осъден да заплати на дружеството сумата от 2 419.93лв. за незаплатена топлинна енергия за периода 1.08.1999г до 31.01.2008г, лихва за забава върху сумата за периода 1.10.1999г до 26.02.2008г. в размер на 1 385.07лв., и законната лихва върху главницата за времето от завеждане на молбата за издаване на изп.лист-28.02.2008г. до окончателното й изплащане, както и 409.10лв. за разноски.Твърди се, че е образувано изп.дело №20087550400435/08г. по описа на частен съдебен изпълнител П.Д..Излага доводи, че част от вземанията са погасени по давност-за главницата за периода 1.08.1999г до 26.02.2005г и за лихвата за забава за периода 1.10.1999г до 26.02.2005г.В писмената защита на процесуалния представител на ищеца се поддържат доводите, изложени в исковата молба.Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

         Ответникът по делото-“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” ЕАД-гр.Плевен, представлявано от изп.директор ****, чрез адв.**** от ПлАК, заявява, че исковата претенция е неоснователна.Сочи се, че ищецът е потребител на топлинна енергия съгл. пар.42 от ДР на Закона за енергетиката.Ответното дружество ангажира становище, че е неоснователно възражението за погасяване по давност, тъй като е изпратил на ищеца покана за доброволно плащане, връчена на 10.05.2006г., че задължението на ищеца не е за периодично плащане, тъй като се касае за множество различни по стойност отделни главници, че задължението не е еднородно, че същото се определя от издадена до абоната фактура.В писмената защита на процесуалния представител на ответника се поддържат доводите, изложени в писмения отговор и се претендират направените по делото разноски.

         Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

         Видно от представения по делото изп.лист по ч.гр.д.№1195/2008г. по описа на ПлРС е, че е осъден Г.Б.П. да заплати на “Топлофикация Плевен” АД сумата от сумата от 2 419.93лв. за незаплатена топлинна енергия за периода 1.08.1999г до 31.01.2008г, лихва за забава върху сумата за периода 1.10.1999г до 26.02.2008г. в размер на 1 385.07лв., и законната лихва върху главницата за времето от завеждане на молбата за издаване на изп.лист-28.02.2008г. до окончателното й изплащане, както и 409.10лв. за разноски.

         Не се спори между страните, че ищецът е абонат на ответното дружество и  че е ползвал топлинна енергия за процесния период 1.08.1999г до 31.01.2008г.

Спори се между страните по делото дали се е погасило вземането на „Топлофикация-ПлевенЕАД-гр.Плевен за част от дължимите суми поради изтекла погасителна давност.

         С оглед на обсъдените доказателства съдът намира от правна страна следното:

Съдът счита, че правната квалификация на предявената искова претенция е по чл.124 от ГПК отрицателен установителен иск за приемане за установено, че не се дължат частично суми, за които е издаден изп.лист по ч.гр.д.1195/2008г.Ищецът по делото сочи, че е изтекла погасителна давност към 26.02.2005г. за главницата за периода 1.08.1999г до 26.02.2005г и за лихвата за забава за периода 1.10.1999г до 26.02.2005г.Съдът счита за основателно твърдението, че е изтекла погасителна давност за главницата и за лихвата, като срокът е тригодишен.Съгласно актуалната практика на ВКС-Решение от 22.12.2009г, постановено по търговско дело №408/2009г, задълженията за плащане на ползвана топлоенергия са задължения за периодично плащане по смисъла на чл.111 б.”в” от ЗЗД и давността е три години.Срокът на  погасителна давност е тригодишен и за лихвата за забава, поради което следва да се уважи възражението на ищеца за изтекла погасителна давност.Възражението на процесуалния представител на ответника, че  изпратил покана за изпълнение на 10.05.2006г.  е  неоснователно, тъй като същата е изпратена след датата на изтичане на давностния срок.От заключението на вещото лице по делото се установява, за периода 1.08.1999г до 26.02.2005г размерът на главницата е 1556.12лв., а  размерът на лихвата върху тази сума за периода 1.10.1999г до 26.02.2005 при използване на счетоводна програма за изчисляване на лихвите съдът определя на 1154.79лв.По тези съображения съдът счита, че исковата претенция се явява основателна и следва да се признае за установено, че не се дължат частично суми поради изтекла погасителна давност, за които е издаден изп.лист по ч.гр.д.№1195/2008г. по описа на ПлРС, а именно сумата от 1556.12лв. за главница за периода 1.08.1999г до 26.02.2005г, като се отхвърли исковата претенция за разликата до 2000лв.Установи се по делото, че не се дължи сумата от 1154.79лв. за лихва за забава за периода 1.10.1999г до 26.02.2005г.Доколкото обаче ищецът претендира да се приеме за установено, че не дължи само сумата от 100.00лв. за лихва за забава за периода 1.10.1999г до 26.02.2005г., то съдът следва да се произнесе до този размер.

Следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените по делото разноски по компенсация в размер на 378.36лв.

По изложените съображения съдът

Р        Е       Ш        И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.124 от ГПК   по отношение “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” ЕАД-гр.Плевен, с адрес на управление-Източна индустриална зона №128, представлявано от Л.А.Л., че Г.Б.П. с ЕГН ********** ***, не дължи частично суми, за които е издаден изп.лист по ч.гр.д.№1195/2008г. по описа на ПлРС, сумата от 1556.12лв. за главница за периода 1.08.1999г до 26.02.2005г. и не се дължи сумата от 100лв. за лихва за забава за периода 1.10.1999г до 26.02.2005г., КАТО ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА исковата претенция за разликата от 1556.12лв. до 2000лв. за главницата.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” ЕАД-гр.Плевен, с адрес на управление-Източна индустриална зона  №128, представлявано от Л.А.Л. ДА ЗАПЛАТИ на Г.Б.П. с ЕГН ********** *** сумата от 378.36лв. за разноски по компенсация.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: