РЕШЕНИЕ

№.......

гр. Плевен, 16.02.2011год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ граждански състав, в публичното заседание на  четиринадесети февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОРНИЦА БАНКОВА

 

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдията БАНКОВА гр.дело №6670 по описа за 2010 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Искове с правно основание  чл.149, вр. с чл.143, ал.2, вр. с чл.139 от СК.

         Постъпила е молба от М.В.К., ЕГН**********, като майка и законен представител на малолетното дете В.С.Д., ЕГН**********, против  С.Е.Д., ЕГН**********. В молбата се твърди, че с ответника са живели на съпружески начала, като са се разделили м. октомври 2005г., откогато ищцата с детето живее при родителите си в с.Победа.Посочва се, че майката се грижи и за друго дете,род. на ***г.-*** К. от друг мъж, с когото също не живее заедно.Твърди се, че за второто дете е получавала социална помощ 100лв, която към настоящия момент е спряна.Твърди се, че детето В. е в предучилищна група и пътува всеки ден до гр.Тръстеник, като и че се заплаща месечна такса 33лв. Твърди се, че бащата не дава издръжка на детето си.Посочва се, че майката няма странични доходи и не притежава недвижими имоти, от които да се издържа. Твърди се, че доходите й са недостатъчни да задоволи потребностите на детето за храна, облекло и т. н.Ето защо моли съда да постанови решение с което да осъди ответника да заплаща месечна издръжка: по 60лв. месечно,  за периода 10.10.2009г.-10.10.2010г. и по 80лв., считано от 11.10.2010г., до настъпването на причини за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.Претендират се разноски.

Ответникът  С.Е.Д., р. пр. при  усл. на чл.41, ал.2 от ГПК не се явява и не взема становище. Назначеният особен представител е взел становище, че признава исковете по основание, но ги оспорва по размер.

         Съдът като прецени събраните по делото доказателства и съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:

           Безспорно по делото е,  а и  видно от представеното удостоверение за раждане от ***г., изд. въз основа на акт за раждане №0781/25.05.2004г. издадено  от Община гр.Плевен, е че детето В.С.Д., ЕГН**********, е родено на ***г. и като родители са В.С.Д., ЕГН**********, против  С.Е.Д., ЕГН**********.

         Спорен по делото е въпроса относно фактическата раздяла и размера на дължимата издръжка.

На първо място съдът отчете обстоятелството, че ответника на е намерен на посочения НА и ПА и адресите на страните са в различни населени места.Допусната е до разпит свид.В.К., баща на ищцата, който е заявил от 2005г. не е виждал ответника, не е заплащал издръжка и майката и детето живеят при него в с.Победа.При това положение съдът приема за доказано, че страните са във фактическа раздяла от 2005г.

За да отговори на спорния въпрос относно размера на дължимата издръжка, съдът съобрази разпоредбата на чл.143 от СК,съгласно която родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Съгласно разпоредбата на чл.142 от СК според нуждите на търсещия издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.Съгласно чл.142, ал.2 от СК минималния размер на издръжката е ¼ от минималната работна заплата за страна, която от 01.01.2009г. е 240лв. или минималния размер на дължимата издръжка е 60лв.Издръжката на ненавършилото пълнолетие дете е безусловна. 

При определяне на дължимата издръжка, съдът се е съобразил с нуждите на децата и възможностите на родителите.

Относно доходите на бащата не са представени доказателства. Съдът приема, че с оглед възрастта и здравословното състояние  му състояние може  да полага труд по трудово или гражданско правоотношение, което да  гарантира получаването на минималната работна заплата, установена за страната, която от 01.01.2009г.-240лв.Не са представени доказателства да се грижи за други низходящи.

 Относно доходите на майката е приложена декларация за семейно и имотно състояние, в която е посочено, че е неомъжена, не притежава недвижими имоти.Представено е удостоверение за раждане на детето *** К.        род.на ***г., като е посочена майката М.К., и баща- неизвестен.Представена е квитанция№703/към РКО от 17.09.10г. от която е видно, че за детето В. се заплаща месечна такса 33лв.В тази връзка е и  служебна бележка от ОДЗ”Щастливо детство”- гр.Тръстеник.От приложеното удостоверение от ДСП-гр.Долна Митрополия изх.№94ММ-60/11.10.2010г. се установява, че майката е получавала  социални помощи за гледане на дете за период от едно година, считано от 01.01.2010г. и е обект на подпомагане с целеви помощи за отопление. Съдът приема, че с оглед възрастта и здравословното състояние  му състояние може  да полага труд по трудово или гражданско правоотношение, което да  гарантира получаването на минималната работна заплата.

 Съдът счита, че при определяне размера на издръжката следва да се разграничат два периода предвид исковата претенция за присъждане на издръжка, възрастта на детето, предвид обстоятелството че с възрастта на детето се увеличават и нуждите му от  храна, облекло и учебни пособия, възможностите на родителите, измененията през процесния период на стандарта в страната, обстоятелството, че майката се грижи за друго дете, като са й спрени социалните помощи за него и т. н., както следва:

 -от 11.10.2009г. до 10.10.2010г.- по 60лв.,

 -от 11.10.2010г. по 80лв. месечно, до настъпването на причини и условия за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната  лихва върху всяка просрочена вноска.

При този изход на процеса и на осн.чл.69, ал.1, т.7, вр. чл.78, ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Плевенски районен съд ДТ в размер на 115,20лв.върху присъдената издръжка. Следва на осн. чл.78, ал.1 от ГПК ответникът да заплати на ищцата и сумата 40лв.,направени разноски по делото, тъй като видно от приложеното пълномощно, е отбелязано че тази сума реална е заплатена от ищцата на процесуалния представител.

 Воден от горното съдът,

                            Р   Е   Ш   И:

ОСЪЖДА на основание чл.149 вр. с чл.143, ал.2, вр. с чл.139 от СК С.Е.Д., ЕГН********** , ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете В.С.Д., чрез неговата майка и законен представител М.В.К., ЕГН********** , месечна издръжка, както следва:

  -от 11.10.2009г. до 10.10.2010г.- по 60лв.,

 -от 11.10.2010г. по 80лв. месечно, до настъпването на причини и условия за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната  лихва върху всяка просрочена вноска.

                   ДОПУСКА на осн. чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението, в частта относно  присъдената издръжка.

ОСЪЖДА на осн.чл.69, ал.1, т.7 във вр. с чл.78, т.6 от ГПК С.Е.Д., ЕГН**********, да заплати по сметка на ПРС, върху присъдения размер издръжка, д.т. –115,20лв.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК С.Е.Д., ЕГН**********, ДА ЗАПЛАТИ на М.В.К., ЕГН**********, сумата 40лв., направени деловодни разноски за адвокатско възнаграждение.

         Решението може да се обжалва пред ПОС в двуседмичен срок,считано от 16.02.2011г.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: