Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 27.02.2011г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД, V граждански състав в открито заседание, на 01.02.2011г., в състав:

Районен съдия : Биляна Видолова

При секретаря М.Ц., като разгледа докладваното от съдия Видолова гражданско дело № 6647  по описа на съда за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното :

           Иск с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД.

           Постъпила е искова молба от , срещу ***, за  заплащане на сумата от 5 780.00лв. – наем за помещение – гаражна клетка за автосервиз, находящ се в учебно-производствен корпус на ПГ по транспорт *** с площ 288 кв.м. за месеците юли и август 2009година, 650.91лв. – лихва за забава върху наемите, считано от 15 число на следващия месец до 08.10.2010г. и 27.07лв. – незаплатени консумативи за месеците юли и август 2009година, както и законната лихва върху сумите от 08.10.10г. до окончателното изплащане на сумите. След представяне на доказателства и изявление на ищеца в с.з. от 01.02.2011г. исковете по чл. 232 ал. 2 от ЗЗД – за неплатени наемни вноски  и консумативи за м. 07.08.2009г., са оттеглени и делото е прекратено в тази му част. Моли се съда да издаде решение, с което да осъди ответника да му заплати 650.91лв. – лихва за забава върху наемите, считано от 15 число на следващия месец до 08.10.2010г. и законната лихва върху сумите от 08.10.10г. до окончателното изплащане на сумите. Претендират се и направените по делото разноски.

           Ответникът не оспорва исковете, не взема становище по производството.

           Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна: От представеният по делото договор за наем от 01.12.2008г. се установява, че между ищеца от една страна като наемодател и ответника от друга страна, като наемател, е било постигнато съгласие за предоставяне за временно и възмездно ползуване на гаражна клетка за автосервиз, находящ се в учебно-производствен корпус на ПГ по транспорт *** с площ 288 кв.м. Страните са уговорили наемна цена за помещението в размер на 2 890.00 лева месечно, платима до 15 число от месеца, следващ месеца, за който е дължим. Съгласно писмата, разменени между страните /л.11-14 от делото/и представените три броя фактури, се установява, че към датата на подаване на исковата молба – 08.10.2010г., ответника е дължал на ищеца изцяло незаплатени наеми за м. юли и август 2009година в общ размер на 5 870.00лв. и остатък от 27.07лв. – незаплатени консумативи за месеците юли и август 2009година. Ищецът твърди и представя доказателства – извлечения по сметка, от които е видно, че на 17.11.2010г. ответникът му е заплатил сума в размер на 2890лв., а на 05.01.2011г. му е заплатил сума в размер на 2 917.07лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното: Установи се наличие на наемно правоотношение между страните по сключените договори, за периодите, твърдяни в исковата молба и признати от ответника чрез плащането в хода на производството. От самия договор за наем се установява и размера на наемната цена за месец – 2 890лв., както и падежа - 15 число от месеца, следващ месеца, за който е дължим. Установи се и датата на плащане на наема в размер на 2 890.00лв. за м. юли 2009г., който като по-старо задължение се е погасил с първото плащане, като периода за забава за този месечен наем е 15.08.2009г. – 17.11.2010г., разделен като претенции от датата на подаване на и.м. – 08.10.2010г. Размерите на лихвата за забава на това задължение, изчислени по начина, указан на страните в с.з. са: за периода 15.08.2009г.- 08.10.2010г. – сумата 354.42лв.  и за периода 09.10.2010г. – 17.11.2010г.- сумата 32.66лв. По делото също така се установи и датата на плащане на наем в размер на 2 890.00лв. за м. август 2009г., като периода за забава за този месечен наем е 15.09.2009г. – 05.01.2011г., разделен като претенции от датата на подаване на и.м. – 08.10.2010г. Размерите на лихвата за забава на това задължение, изчислени по начина, указан на страните в с.з. са: за периода 15.09.2009г.-08.10.2010г. – сумата 325.44лв. и за периода 09.10.2010г.–05.01.2011г.- сумата 72.69лв. Претенцията на ищеца е била общо лихва върху неплатените наеми за периода от дължимостта до датата на подаване на исковата молба в размер на 650.91лв., която сума е по-малка от изчислената от съда, и като основателна и доказана следва да бъде уважена, като се присъди в полза на ищеца. Следва да се присъди и поисканата лихва върху неплатените наемни вноски от подаване на исковата молба до окончателното плащане, в общ размер на 105.35лв. Следва да се присъди и поисканата лихва върху сумата на неплатените консумативи от 27.07лв., от датата на подаване на исковата молба до датата на тяхното окончателно плащане – 05.01.2011г., която съдът изчислява в размер на 0.69лв.

             При този изход на производството,  ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 683.20лв.

             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА на основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД***, с адрес за призоваване гр***, представлявано от ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ***, представляван от директора Н.Н., чрез адв. А.Д. ***, ***, сумата от 650.91лв. – лихва върху неплатени наемни вноски в общ размер от 5 780лв. по договор за наем от 01.12.2008г. за месеците юли и август 2009г. за периодите 15.08.2009г.- 08.10.2010г. и 15.09.2009г.- 08.10.2010г., законната лихва върху тази сума от 09.10.2010г. до окончателното и заплащане на 17.11.2010г. и 05.01.2011г. в размер на 105.35лв. , както и сумата от 0.69лв. – лихва върху неплатените консумативи от 27.07лв. за месеците юли и август 2009г., за периода 08.10.2010г.-– 05.01.2011г.

           ОСЪЖДА ***, с адрес за призоваване гр***, представлявано от ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ***, представляван от директора Н.Н., чрез адв. А.Д. ***, ***, направени по делото разноски в размер на 683.20лв.

             Решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

Районен съдия :