РЕШЕНИЕ

 

Р.№     .

 

гр.ПЛЕВЕН,02.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПЛЕВЕНСКИ Р.С.,VІІІ-ми граждански състав,в публично заседание на втори февруари двехиляди и единадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

при секретаря Л.Д.,като разгледа докладваното от съдията ЗАХАРИЕВА гражданско дело № 6585по описа за 2010 и за да се произнесе,съобрази следното

 

                   ИСК с правно основание чл.150 от СК.

         В Плевенския районен съд е постъпила искова молба от М.Р.П. ***,с ЕГН-********** като майка и законен представител на малолетното дете *** , род. на 31.08.06г., срещу Ц.В.С. С егн-********** от Плевен, в която се твърди, че с решение по гр.д.4129/2008г. на ПлРС, ответника е осъден да заплаща издръжка за детето в р-р на 60.00лв.Посочено е, че възрастта и потребностите на детето са се увеличили, което налага увеличение и на дължимата и от ответника издръжка.Твърди, че работи като клинична сестра с доходи месечно средно около 350лв.,отглежда детето в гр.Плевен, реализира минимални доходи.

Моли съда да увеличи присъдената издръжка,от 60лв. на 100 лв., считано от датата на подаване на исковата молба. Представя като доказателства удостоверение за раждане на детето,служ.бележка от ОДЗ-***,у-ни за доходите й за половин година назад.Направено е искане за прилагане на гр. д. № 4129/2008г. на ПлРС.

         Ответника се е явил,ред.призован и е взел становище,като признава искът по основание,но не и по размер-счита,че исковата сума е завишена неоснователно,моли съда да определи издръжка по справедливост,тъй като не е в състояние да плаща исковата сума поради ниските си доходи,а освен това навеждадовода,че боледува.

         Съдът,след като събра необходимите по делото доказателства,намери за установено следното:БЕЗСПОРНО доказано е обстоятелството, че детето *** е родено от съжителството на страните и че същите са се разделили,че с влязло в сила решение по гр.д 4129/2008г.упражняването на род.права е предоставено на майката-ищцата по наст.дело.Също така безспорно е доказан и фактът,че от определяне на предходната издръжка е изтекъл период от 2 години, и че през този период нуждите на детето са се увеличили. Съдът намира за доказано към настоящия момент обстоятелството какъв е дохода на ищцата за период – една година преди подаване на и.м и обстоятелството, че детето посещава детска градина.

         Настоящата инстанция счита,че е доказан и фактът,че бащата получава средно месечно тр.възнагр.от 290лв.-видно от представеното допълнително споразумение и у-ние № 201/16.11.10г.на работодател на отв.

На тази база съдът счита,че нуждите на детето са нараснали многократно.Исковата сума е в р-р на 100лв.която сума би било нормално да плаща бащата,но детето не е на максималната възраст за издръжката,която в този случай би могла да се определи до 80лв. Налице са основанията да се измени издръжката от 60 на 80лв.,считано от 7.10.10г.до настъпване на причини за изменяване,или прекратяване,ведно с законната лихва при просорчване на вноските,на осн.чл.150 от СК,като в чстта до 100лв.следва искът да бъде отхвърлен като неоснователно завишен.

При този изход на делото следва отв.да бъде осъден да заплати д.т.в р-р на 30лв.и 100лв.за хонорара на адв.Ц..

         Следва да се допусне и предварително изпълнение на решението,на осн.чл.242 от ГПК.

         Водим от горното,съдът

 

Р        Е        Ш       И:

 

         ИЗМЕНЯВА на осн.чл.150 от СК решението по гр.д.№ 4129/08г.на ПлРС,като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

         ОСЪЖДА бащата- Ц.В.С. С егн-********** *** да заплаща за непълнолетното си дете ***, род. на 31.08.06г.,чрез неговата майка и законна представителка- М.Р.П. ***,с ЕГН-********** ***, ежемесечна издръжка в р-р на 80лв.вместо по 60лв.считано от 7.10.10г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване,или прекратяване,ведно с законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на дължимостта й,до нейното изплащане,като в частта до 100лв.ОТХВЪРЛЯ искът като неоснователно завишен.

         ОСЪЖДА ответника да заплати д.т.в р-р на 30лв.както и 100лв.за хонорара на адв.Ц..

         ДОПУСКА на осн.чл.242 от ГПК предварително изпълнение на решението.

         Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: