Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Плевен, 14.02.2011 г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                ПЛЕВЕНСКИ  РАЙОНЕН СЪД,  VII граждански състав в  открито   заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и  единадесета година в състав :

                         Районен съдия : ЗОРНИЦА БАНКОВА

при секретаря П.Ц. като разгледа докладваното от съдия Банкова гражданско дело №6583  по описа на съда за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното :

                   

           Обективно съединени искове с правно основание чл.242, във вр. с чл.128 от КТ и чл.224, ал.1от КТ и чл.86 от ЗЗД.

           В Плевенският районен съд е постъпила искова молба от И.Г.С. против “Булатт”ЕАД-София, в която се твърди, че ищецът е работил в ответното дружество като “охранител” с трудово договор №22/24.04.2008г., с място на работа гр.Плевен, Източна индустриална зона.Твърди се, че със Заповед№15/01.04.2009г. трудовото правоотношение  е прекратено, считано от 01.04.2009г., на осн. чл.325, ал.1, т.1 от КТ- по взаимно съгласие.Твърди се, че месечното трудово възнаграждение е било 225лв., от 05.01.2009г., съгласно ДС-280лв. месечно.Посочва се, че ответникът за периода 01.01.2009г.-01.04.2009г. не е изплатил трудовото възнаграждение в пълен размер и неиздължената част е 500лв.Твърди се, че ответника дължи сумата 63,64лв. обезщетение за неизползван годишен отпуск- 5р. дни за 2009г., върху обезщетението ответникът дължи и законна лихва за периода 004.2009г.-06.10.2010г.Твърди се, че претендираните суми ответникът не ги е заплатил и до настоящия момент.Въз основа на изложеното моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати: на осн. чл.128 от КТ сумата 500лв.- представляваща остатък от неплатено трудово възнаграждение за периода 01.01.2009г.-01.04.2009г., ведно със законната лихва, от подаване на ИМ до окончателното изплащане на сумата,  на осн. чл.224, ал.1 от КТ- сумата 63,64лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 5 дни , ведно със законната лихва ,считано от ИМ до окончателното изплащане на сумата, като и лихва за забава върху обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ в размер на 10,76лв. за периода от прекратяване на трудовото правоотношение до датата на ИМ-01.04.2009г.-06.10.2010г.Претендират се и направени по делото разноски.С определение от 14.02.2011г. е допуснато на осн. чл.214 от ГПК изменение на исковите претенции по чл.224, ал.1 от КТ от 63,64лв. на 63,63лв. и по чл.86 от ЗЗД от 10,76лв. на 10,62лв.

           За ответника “Булатт”ЕАД-София, р. пр.при усл. на чл.50 от ГПК, представител не се явява и не взема становище.

           Съдът, след като се съобрази  със събраните по делото, прие за установено от фактическа и правна страна следното :

           Видно от приложените  доказателства- трудов договор№22/24.08.2008г. и  ДС към ТД№1/05.01.2009г. е че ищецът е работил при ответника с трудово възнаграждение 225лв. , а от 05.01.2009г.-280лв. месечно. От приложената Заповед№15/01.04.2009г. е видно, че е прекратено трудовото правоотношение, считано от 01.04.2009г., на осн. чл.325, т.1 от КТ – по взаимно съгласие.

             Ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

           Съдът констатира, че ответника е редовно уведомен, връчени са му преписи от исковата молба и доказателствата, не е подал в срок отговор до съда на исковата молба и доказателствата, не е заявил становище по разпореждането на съда от 04.01.2011г., не изпраща представител в с.з., за което е редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие.

           Като взе предвид горното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК.

           Съдът констатира, че на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им съдебно заседание. Намира също така, че предявените искове, предмет на делото е вероятно основателни, поради което са налице и предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК.

           При този изход на производството и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 150лв.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК ответника следва да заплати по сметка на ПлРС, д. т. върху уважените искове в размер на  150лв. и разноски за вещо лице в размер на 70лв.

           Воден от горното, Съдът

Р Е Ш И :

           ОСЪЖДА на основание чл. 242 от КТ във вр с. чл.128 от КТ  “БУЛАТТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул. ”Н.Й.Вапцаров”№35, ет.3, ЕИК 175003641, ДА ЗАПЛАТИ в полза на И.Г.С., ЕГН**********, сумата от общо в размер на 500лв., представляваща  остатък  от неизплатено трудово възнаграждение за периода 01.01.2009г.-01.04.2009г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 06.10.2010г. до окончателното й изплащане.

           ОСЪЖДА на основание чл. 224 ал.1 от КТ “БУЛАТТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул. ”Н.Й.Вапцаров”№35, ет.3, ЕИК 175003641, ДА ЗАПЛАТИ в полза на И.Г.С., ЕГН**********, сумата от 63,63лв., представляваща обезщетение за 5р. дни неизползуван платен годишен отпуск за 2009г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 06.10.2010г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл.86 от ЗЗД“БУЛАТТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул. ”Н.Й.Вапцаров”№35, ет.3, ЕИК 175003641, ДА ЗАПЛАТИ в полза на И.Г.С., ЕГН**********, сумата от 10,62лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното в срок обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ, за периода 01.04.2009г.-06.10.2010г.

           ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК “БУЛАТТ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул. ”Н.Й.Вапцаров”№35, ет.3, ЕИК 175003641, ДА ЗАПЛАТИ в полза на И.Г.С., ЕГН**********, сумата от 150лв., представляваща деловодни разноски  за адвокатско възнаграждение.

          ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.6 от ГПК “БУЛАТТ”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул. ”Н.Й.Вапцаров”№35, ет.3, ЕИК 175003641, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Плевенски районен съд държавна такса в размер на 150лв. и  разноски за вещо лице в размер на 70лв.

           Решението се постановява при наличие на предпоставките по чл.238 и чл.239 от ГПК.

           Решението е окончателно и не подлежи на  обжалване. 

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :