Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 27.02.2011г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд, в публично заседание на 01.02.2011г., в състав:                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Биляна Видолова

при секретаря М.Ц., като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 6529/2010г., по описа на съда, за да се произнесе, взема предвид :

 

Молба на основание чл.19 от ЗГР.

 

            Молителката Б.В.А. твърди, че с решение на РС Атина, ***, е прекратен бракът и с К.Е. А., като фамилното и име е не било променено. Счита, че занапред нищо не я свързва с фамилно име А., поради което желае за в бъдеще да носи предбрачното си фамилно име Г.. Счита, че са налице важни обстоятелства по смисъла на чл.19 ал.1 от ЗГР, поради което моли съда да издаде решение, с което да допусне промяна на фамилното и име в регистрите на населението, от А. на Г.. 

            Заинтересованите страни - Община Плевен, и Районна прокуратура Плевен, редовно призовани, не вземат становище по молбата.

Заинтересованата страна Община Свищов дава писмено становище, че не се противопоставя молбата да бъде уважена от съда.

            Съдът, като разгледа събраните по делото доказателства, намери за установено следното: При раждането си, молителката е именована като Б.В. Г., видно от удостоверението и по акт за раждане № 2 от *** г. на Кметство с. ***. След брака си с К.Е. А., сключен на ***г., същата е приела фамилията на съпруга си – А., като при развода с него по гр. д. 3204/2003г. на РС-Атина, ***, съгласно влязлото в сила решение на 30.05.2003г., въпросът за фамилното име на молителката не е бил разглеждан. От мотивите на решението е видно, че съпрузите преди прекратяване на брака са били във фактическа раздяла от 21.08.1997г. – т.е. живели са като съпрузи само една година. Това се установява и от разпита на св. С.К. в с.з., която посочи, че след сключване на брака и раждане на детето им, съпрузите са се разделили, мъжът е получил заболяване, и двамата са спрели да контактуват. Тази свидетелка твърди, че молителката дори не е знаела за допуснатия развод /това се потвърждава и от мотивите на брачното решение/, не е присъствала на делото и не е могла да поиска смяна на фамилното си име. Твърди, че част от документите на молителката са с фамилно име Г., а част – с името А.. Показанията на тази свидетелка бяха потвърдени и от св. М.К.. Видно от приложеното актуално свидетелство за съдимост на молителката, същата е неосъждана, което сочи, че молбата и за промяна на името не е с цел избягване на наказателна отговорност.

 

            Предвид на така събраните доказателства, съдът намира, че е налице основание, а именно – важни обстоятелства по смисъла на закона, които налагат промяна на фамилното име на молителката. От доказателствата е видно, че фамилното име А. е било придобито от молителката при сключването и на граждански брак с гръцки гражданин, като брачното съжителство е продължило само една година. Действително от 1997г. до настоящия момент – повече от 13 години, молителката не се е идентифицирала като съпруга на К.Е. А., поради което твърдението и, че нищо не я свързва това фамилно име, се явява доказано. Същевременно са налице и доказателства, че бракът е прекратен през 2003г., като молителката не е могла в задочното производство да поиска промяна на фамилното си име. Съдът намира, че с горното са доказани ”важни обстоятелства”, посочени в чл.19 ал.1 от ЗГР, поради които молбата за промяна в името на молителката, следва да се уважи, и да се допусне промяна в регистрите на населението на фамилното име на молителката, от А. на Г.. След влизане в сила на решението, препис от него следва да се изпрати на Община гр.Плевен, Община Свищов и на Бюро Съдимост при Свищовски РС за отбелязване на промяната.

Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            На основание чл.19 ал.1 от ЗГР,  ДОПУСКА ПРОМЯНА в регистрите на населението, на фамилното име на Б.В.А. с ЕГН ********** *** оф. 20, адв. Д.С. от ПлАК, като и фамилното и име се променя от  А. на Г..           

 

            Препис от решението да се изпрати на  Община гр.Плевен Община Свищов и на Бюро Съдимост при Свищовски РС, за отбелязване на промяната.

 

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ПлОС, от връчването му на страните.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :