Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 28.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, ХІ граждански състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

при секретаря К.Т. като разгледа докладваното от съдията ШИРКОВА гр. д. № 6501 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Пред ПлРС е постъпила ИМ от “ПАУЕР-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 114673096 със седалище и адрес на управление гр.***********,  *********** представлявано от *********** с ЕГН ********** чрез процесуалния си представител адвокат М.А. *** против “СК-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД ЕИК 131340074 със седалище и адрес на управление ***********, ж.к. *******. *******13 представлявано от ******* с правно основание чл.327 ал.1 ТЗ и цена 2223,37 лева и с правно основание чл.86 ЗЗД с цена 203 лева мораторна лихва за периода  16.11.2009г. до 04.10.2010г. В молбата се твърди, че съгласно фактура 856/16.11.2009г. ищецът продал на ответника стоки на обща стойност 5186,14 лева с ДДС. Твърди, че ответникът му изплатил авансово сумата от 3333,33 лева и останало да дължи по фактурата сумата от 2223,37 лв. Ищецът твърди, че падежът за плащане бил на 16.11.2009, но до момента сумата все още не е платена. В заключение моли съда да постанови решение , с което да осъди ответното дружество да му заплати сумата от 2223,37 лева ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане както и лихва за забава върху главницата за периода от 16.11.2009г. до датата на подаване на исковата молба в размер на 203 лева.

В срока по чл.131 от ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника. В съдебно заседание не се явява и не изразява становище по иска. Видно от приложената призовка за съдебно заседание, същата е върната в цялост и е приложена по делото като редовно връчена. В призовката е отбелязано, че при неподаване на срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено искане за разглеждане на делото в отсъствие на страната ответник, насрещната страна може да иска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото.

На ответника е изпратено копие от исковата молба и доказателствата по делото със съобщение. Ответникът не е намерен на адреса и след направена справка в търговския регистър относно седалище и адрес на управление, на същия адрес е залепено уведомление. Тъй като съгласно чл.50 ГПК второ уведомление не се лепи, когато се изпраща съобщение или призовка на търговец, върнатата в цялост призовка е приложена към делото и съдът е счел същата за редовно връчена.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,  намира, че са налице предпоставките на чл. 238 и сл. от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно:

-въпреки че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването в съдебно заседание същият не е депозирал писмен отговор на исковата молба в определения от закона едномесечен преклузивен срок, нито се е явил в проведеното публично съдебно заседание.

-искът е вероятно основателен с оглед приложеното по делото писмено доказателство – фактура 856/16.11.2009г. на лист 4 от делото. Видно от същата, ищецът е извършил услуга на ответника направа на ел.табла – пречиствателна станция отпадни битово фекални води от АЕЦ Белене съгласно протокол от 16.11.2009г. Във фактурата ищецът е приспаднал и авансово платената сума в размер на 3333,33 лева и от фактурата е видно, че ответникът остава да му дължи сума в размер на 2223,37 лева. Във фактурата е вписано името на управителя на ответното дружество.  Представена е  сметка 411 клиенти, от която също се установява, че дължимата сума от ответника на ищеца е в размер на 2223,37 лева, по фактура № 856/16.11.2009г.

С доклада по делото, съдът е указал на страните, че размера на лихвата за забава върху претендираната главница 2223,37 лева за периода от 16.11.2009г. до 04.10.2010г. е в размер на 203 лева изчислена с електронен калкулатор. Докладът е приет в съдебно заседание с определение.

С оглед на гореизложеното съдът приема, че предявените от “ПАУЕР-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 114673096 със седалище и адрес на управление гр.***********, *********** представлявано от *********** с ЕГН ********** чрез процесуалния си представител адвокат М.А. *** против “СК-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД ЕИК 131340074 със седалище и адрес на управление ***********, ж.к. *******. *******13 представлявано от ******* с правно основание чл.327 ал.1 ТЗ и цена 2223,37 лева и с правно основание чл.86 ЗЗД с цена 203 лева мораторна лихва за периода  16.11.2009г. до 04.10.2010г. се явяват основателни и следва да бъдат уважени изцяло.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените деловодни разноски в размер на 398 лв. от които 98 лева държавна за образуване на делото и 300 лева адвокатски хонорар.  

По изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

 

ОСЪЖДА на основание чл.79 ЗЗД “СК-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД ЕИК 131340074 със седалище и адрес на управление ***********, ж.к. *******. *******13 представлявано от ******* да заплати на “ПАУЕР-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 114673096 със седалище и адрес на управление гр.***********, *********** представлявано от *********** с ЕГН ********** сумата от 2223,37 лева, представляваща неплатена сума по фактура № 856/16.11.2009г, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба (04.10.2010г.) до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл.86 ЗЗД “СК-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД ЕИК 131340074 със седалище и адрес на управление ***********, ж.к. *******. *******13 представлявано от ******* да заплати на “ПАУЕР-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 114673096 със седалище и адрес на управление гр.***********, *********** представлявано от *********** с ЕГН ********** сумата от 203 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на сумата от 2223,37 лева за периода от 16.11.2009г. до 04.10.2010г.

ОСЪЖДА на основание “СК-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД ЕИК 131340074 със седалище и адрес на управление ***********, ж.к. *******. *******13 представлявано от ******* да заплатят на “ПАУЕР-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК 114673096 със седалище и адрес на управление гр.***********, *********** представлявано от *********** с ЕГН ********** сумата от 397 лева, представляваща разноски по делото.

Решението не подлежи на обжалване.

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: