Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Плевен, 04. 02. 2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенският районен съд, I граждански състав, в публичното заседание на осемнадесети януари през двехиляди и единадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ТОМОВ

 

при секретаря Р.К. като разгледа докладваното от съдията ТОМОВ гр. д. № 6399 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Иск с правно основание чл. **2 ал. 2  във вр. с чл. 79 от ЗЗД.

Постъпила е искова молба от П.М.М. и В.Н.М.,***, в която се твърди, че на 17. 09. 2009 год. в качеството на наемодатели ищците са сключили договор за наем с ответника Д.И.С. *** за временно и възмездно ползуване на следния недвижим имот: апартамент № ***, находящ се в гр. Плевен, бул. „***” № **, вх. ***, състоящ се от три стаи, кухня, баня с тоалетна, със застроена площ от 84, 66 кв. м., заедно с принадлежащото му избено помещение № 14. Твърди се, че договорът е бил сключен за срок от седем месеца, считано от  17. 09. 2009 год. до 31. 03. 2010 год. Твърди се, че наемателят Д.И.С. се е задължил да заплаща месечен наем в размер на 250 лв., платим на 30- то число на месеца, както и да заплаща консумативите при ползуване на апартамента като  ел. енергия, студена и топла вода, за срока на договора. Твърди се, че поради неспазване на клаузите на договора от страна на наемателя договорът е бил прекратен през м. декември 2009 год. Твърди се, че при прекратяването на договора са останали неплатени от наемателя суми както следва: сумата от 278, 05 лв., представляваща разноски за парно отопление, сумата от 366 лв., представляваща неплатен наем, сумата от 58, 27 лв., представляваща разноски за консумирана вода, сумата от                  119, 52 лв., представляваща разноски за консумирана ел. енергия, и сумата от 12 лв., представляваща такса за общите части на входа. В заключение ищците молят съда да осъди ответника да им заплати сумата от общо 833, 84 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, както и направените деловодни разноски.

Ответникът Д.И.С. *** ангажира становище, че искът е частично основателен.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, че на 17. 09. 2009 год. в гр. Плевен е бил сключен договор за наем на недвижим имот между П.М.М. и В.Н.М. като наемодатели и Д.И.С. като наемател, по силата на който ищците са предоставили на ответника за временно и възмездно ползуване за срок от седем месеца, считано от 17. 09. 2009 год. до 31. 03. 2010 год., апартамент № ***, находящ се в гр. ***, бул. „***” № **, вх. **, на **** етаж, срещу сумата от  250 лв. месечно, платима на 30- то число на всеки месец.  В договора страните са се уговорили, че наемателят се задължава да плаща консумативите при ползуване на апартамента като ел. енергия, студена и топла вода, за срока определен в договора.

Не се спори между страните, че последните са постигнали съгласие за предсрочното прекратяване на действието на договора. Ответникът е признал, че е ползувал наетия имот до                           01. 12. 2009 год., след което е напуснал същия. Доказателства в подкрепа на твърденията на ищците, че ползуването от ответника е продължило до 10. 12. 2009 год., не са представени. При това положение съдът приема, че периодът, през който е ползуван процесния недвижим имот, е от 17. 09. 2009 год. до                              01. 12. 2009 год. включително. Това е и периодът, през който за ответника като наемател е съществувало задължението да заплаща дължимите наемни вноски и консумативните разноски, свързани с ползуването на имота.

Не се спори между страните, че за процесния период непогасеното от ответника задължение за консумирана ел. енергия в наетия имот е в размер на 119, 52 лв., а непогасеното от ответника задължение за заплащане на консумирана вода е в размер на 58, 27 лв. В тази насока е и приложената справка, издадена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Плевен,

По делото са приложени справки, издадени от „Топлофикация- Плевен” ЕАД гр. Плевен, от които се установява, че за м. ноември 2009 година за наетия имот са начислени разходи за отопление и топла вода в размер общо на 160, 07 лв. /включително лихвите/. Тъй като през този месец имотът е ползуван от ответника, последният дължи заплащането на горната сума на ищците. При липсата на ползуване на имота през следващия месец и предвид прекратяването на договора за наем по взаимно съгласие не е налице правно основание да се ангажира отговорността на ответника за заплащането на консумативните разходи за отопление и топла вода за м. декември, които видно от справката възлизат на сумата от 117, 98 лв. Поради това в тази й част претенцията на ищците се явява неоснователна.                          По аналогичен начин стои въпросът с иска в частта досежно сумата от 12 лв., представляваща месечна такса за поддръжка на общите части на входа: по делото не е приложен протокол на общото събрание на етажните собственици, респ. други надлежни писмени доказателства, които да удостоверяват размера на дължимите се месечни такси, които собствениците или обитателите на отделните обекти от етажната собственост следва да заплащат за общите части. В този смисъл в тази му част искът се явява недоказан и следва да се отхвърли.

Що се отнася до претенцията на ищците за заплащане на наем за процесния период в размер общо на 366 лв., съдът намира, че същата е основателна и следва да се уважи изцяло. В хода на съдебното дирене е разпитан свидетелят ***, който твърди, че е получил от ответника като наемател сумата от 250 лв. Отделно от това свидетелят твърди, че за сметка на част от дължимия наем за м. септември /в размер на 150 лв./ ответникът е извършил ремонт на покрива над наетото жилище. Съдът кредитира така депозираните свидетелски показания, още повече, че достоверността на същите се подкрепя косвено и от приложената на л. 28 от делото двустранно подписана разписка, в която е отразено, че ответникът се задължава да погаси дължимата сума от 366 лв., считано от 30. 01. чрез изплащане на 100- 150 лв. на всеки 15 дни.

С оглед на изложените дотук обстоятелства съдът намира, че са налице предпоставките на чл. **2 ал. 2 във вр. с чл. 79 и сл. от ЗЗД, а именно: между страните по делото през периода от                 17. 09. 2009 год. до 01. 12. 2009 год. е съществувало облигационно отношение, произтичащо от договор за наем на апартамент, и до настоящия момент ответникът не е заплатил пълния размер на наемната цена /общо 366 лв./ и консумативните разноски за ползуването на имота /общо 337, 86 лв., от които 160, 07 лв. за отопление и топла вода, 119, 52 лв. за ел. енергия и 58, 27 лв. за студена вода/. Или общото непогасено задължение на ответника като наемател възлиза на 703, 86 лв., в който размер предявеният осъдителен иск се явява основателен и следва да бъде уважен.              За разликата до 833, 84 лв. исковата претенция следва да се отхвърли.

При този изход на делото и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищците деловодни разноски в размер на 42, 21 лв. съобразно уважената част от иска. При определянето на деловодните разноски не следва да се включва адвокатско възнаграждение, тъй като в приложения договор за правна помощ от 02. 09. 2010 год. не е отразено, че такова възнаграждение реално е изплатено от ищците.

По така изложените съображения Плевенският районен съд

 

Р      Е      Ш      И:

 

ОСЪЖДА- на основание чл. **2 във вр. с чл. 79 от ЗЗД- Д.И.С. ***,  ЕГН **********, да заплати на П.М.М. ***, ЕГН **********, и В.Н.М. ***, ЕГН **********, сумата 703, 86 лв., от която 366 лв. представляващи неплатен наем за периода от  17. 09. 2009 год. до 01. 12. 2009 год., 160, 07 лв. представляващи консумативни разноски за отопление и топла вода за същия период, 119, 52 лв. представляващи консумативни разноски за  ел. енергия за същия период и 58, 27 лв. представляващи консумативни разноски за студена вода за същия период, ведно със законната лихва, считано от 29. 09. 2010 год. до окончателното изплащане на сумата.

За разликата до 833, 84 лв. ОТХВЪРЛЯ предявения иск като неоснователен.

ОСЪЖДА- на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК-  Д.И.С. ***, ЕГН **********, да заплати на П.М.М. ***,  ЕГН **********, и В.Н.М. ***, ЕГН **********, сумата 42, 21 лв., представляваща деловодни разноски съобразно уважената част от иска.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от връчването му на страните.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: