Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Плевен, 09.02.2011 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Плевенският районен съд, ХІ граждански състав, в публичното заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ ШИРКОВА

при секретаря К.Т. като разгледа докладваното от съдията ШИРКОВА гр. д. № 6352 по описа за 2010 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

Делба на недвижим имот, първа фаза по допускане на делбата.

Постъпила е искова молба от С.И.Я. с ЕГН **********, в която се твърди, че заедно с ответниците И.П.Е. с ЕГН ********** ***, Л.И.Л. с ЕГН ********** *** и А.И.Л. с ЕГН ********** *** са наследници на *******, бивш жител ***, починал на 29.06.2002г. Твърди, че с влязло в сила решение на Общинска служба Земеделие ******* на общия им наследодател ******* е възстановено право на собственост  върху следните земеделски имоти :

ЛОЗЕ от 2,000 дка, трета категория, в местността ***” имот № 006032 по плана за земеразделяне при граници и съседи :

№ 006033 лозе на *******  др.

№ 006046 Лозе на *******

№ 006047 Лозе на насл. на *******

№ 006048 Лозе на Община Долна Митрополия

№ 006031 Лозе на *******

№ 000008 Полски път на Община Долна Митрополия

НИВА  от 51,901 дка, трета категория, в местността Горномитрополски път, имот № 076025 по плана за земеразделяне при граници и съседи :

№ 076026 Нива на *******

№ 076027 Нива на насл. на *******

№ 076020 Нива на *******

№ 076066 Нива на *******

№ 076067 Нива на *******

№ 076051 Нива на *******

№ 076052 Нива на “Адванс Терафонд” АДСИЦ

№ 076049 Нива на И. *******

№ 076024 Нива на *******

№ 000147 Полски път на Община Долна Митрополия

Твърди се, че до настоящия момент съсобствеността между страните върху описаните по- горе земеделски имоти не е прекратена. В заключение ищцата моли съда да допусне делба на процесните недвижими имоти.

В едномесечния срок е постъпил отговор от ответника А.Л., в който твърди, че майка му – ответницата И.Е. му е прехвърлила нейния дял от двата имота и навежда доводи, че същата следва да бъде заличена като ответник в производството. Ответницата И. ******* не изразява становище по исковата молба. Ответницата Л.И.Л., представлявана от адвокат Р., от ПлАК, твърди, че искът е допустим и основателен.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и съобрази доводите на страните, намира за установено следното:

Безспорно по делото е, а и видно от приложеното удостоверение за наследници от 13.07.2010 год., издадено от Кметство гр. Тръстеник, общ.Долна Митрополия, че ищцата С.И.Я. и ответниците ответниците И.П.Е., Л.И.Л. и А.И.Л. са наследници на *** Л. ***, починал на 29.06.2002г.

Безспорно по делото е, че с влязло в сила решение № 84 /                       23.05.2001г. на Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия е било възстановено правото на собственост на ******* съгласно плана за земеразделяне в землището на гр.Тръстеник върху ЛОЗЕ от 2,000 дка, трета категория, в местността ***” имот № 006032 по плана за земеразделяне при граници и съседи :№ 006033 лозе на *******  др.; № 006046 Лозе на *******; № 006047 Лозе на насл. на *******; № 006048 Лозе на Община Долна Митрополия; № 006031 Лозе на *******; № 000008 Полски път на Община Долна Митрополия

Безспорно по делото е, че с влязло в сила решение № 16000 /                       20.05.1998г. на Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия е било възстановено правото на собственост на ******* съгласно плана за земеразделяне в землището на гр.Тръстеник върху НИВА  от 51,901 дка, трета категория, в местността Горномитрополски път, имот № 076025 по плана за земеразделяне при граници и съседи :№ 076026 Нива на *******; № 076027 Нива на насл. на *******; № 076020 Нива на *******; № 076066 Нива на *******; № 076067 Нива на *******; № 076051 Нива на *******; № 076052 Нива на “Адванс Терафонд” АДСИЦ; № 076049 Нива на И. *******; № 076024 Нива на *******; № 000147 Полски път на Община Долна Митрополия.

Безспорно по делото е, че с договор за дарение на недвижим имот от 23.04.2009г. отразен в нотариален акт № 192 том І, рег.№ 1048, дело № 83 на нотариус Галя Бонева с район на действие Плевенския районен съд, ответницата И.П.Е. е дарила на сина си – ответника А.И.Л.  своята ¼ идеална част  от процесните два имота. Видно от представения нотариален акт, прехвърлянето на имотите е станало преди завеждане на исковата молба.

При така изложеното от фактическа, страна, съдът счита, че са налице условията на чл. 69 от ЗН вр. с чл. 34 от ЗС и следва да бъде допусната съдебна делба между С.И.Я.,  Л.И.Л. и А.И.Л. върху процесните земеделски имоти, като се образуват 4 равни дяла: по един за ищцата С.И.Я. и Л.И.Л. и два дяла за А.И.Л.. Предвид дарението между И.П.Е. и А.И.Л., съдът счита, че   И.П. не притежава дял в съсобствеността и същата не следва да взема участие в съдебната делба.

По изложените съображения съдът

 

Р         Е         Ш           И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.И.Я. с ЕГН ********** ***, Л.И.Л. с ЕГН ********** *** и А.И.Л. с ЕГН ********** ***, върху следните недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Тръстеник

1. НИВА  от 51,901 дка, трета категория, в местността Горномитрополски път, имот № 076025 по плана за земеразделяне при граници и съседи :№ 076026 Нива на *******; № 076027 Нива на насл. на *******; № 076020 Нива на *******; № 076066 Нива на *******; № 076067 Нива на *******; № 076051 Нива на *******; № 076052 Нива на “Адванс Терафонд” АДСИЦ; № 076049 Нива на И. *******; № 076024 Нива на *******; № 000147 Полски път на Община Долна Митрополия

2. ЛОЗЕ от 2,000 дка, трета категория, в местността ***” имот № 006032 по плана за земеразделяне при граници и съседи :№ 006033 лозе на *******  др.; № 006046 Лозе на *******; № 006047 Лозе на насл. на *******; № 006048 Лозе на Община Долна Митрополия; № 006031 Лозе на *******; № 000008 Полски път на Община Долна Митрополия

От допуснатите до делба имоти да се образуват 4 равни дяла: по един за ищцата С.И.Я. и ответницата Л.И.Л. и два дяла за ответника А.И.Л..

НАЗНАЧАВА съдебно - техническа експертиза, която да бъде изготвена от вещото лице *** и която след като се запознае с доказателствата по делото да даде заключение за действителната пазарна цена на допуснатите до делба имоти и тяхната поделяемост, при депозит 90 лв., вносим от ищцата в седмодневен срок от влизането в сила на настоящото решение.

НЕ ДОПУСКА да се извърши съдебна делба с участието на И.П.Е. с ЕГН ********** ***.

Решението може да се обжалва пред Плевенския окръжен съд в            14- дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: