Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

    гр. Плевен, 07.02.2011 г.

 

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

  

        ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ІІІ-ти граждански състав в публичното съдебно  заседание на 04.02.2011 година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Д.М. като разгледа докладваното от съдията НИКОЛОВА гр. дело № 6291 по описа за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             

             Иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

             Делото е образувано въз основа на депозирана искова молба от В.А.В., ЕГН **********,***, чрез пълномощника адв.В.П.,*** против “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.“Младост” №4, Бизнес парк, сграда 14, ЕИК 130697606, в която се твърди, че на 18.09.2010г. ищецът получил покана от ответното дружество да заплати сума в размер 3002,95лв. /главница/ и сумата 1204,15лв./обезщетение за забава/-дължими на основание сключен от него Договор за кредит за покупко-продажба на стоки или услуги на изплащане CREX-01315802 от 23.10.2006год.

            Твърди се, че вземането е погасено по давност, както и че ищецът никога не е сключвал/не е подписвал/ договор с ответното дружество, респективно не е получавал заем и няма задължение да връща такъв.

Съдът е сезиран с искане да постанови решение, с което да което признае за установено по отношение „БНП ПАРИБА ПЬРСЪНЬЛ ФАЙНЕС” ЕАД, със седалище п адрес на управление: гр.София, кв.”МЛАДОСТ” 4, Бизнес парк, сграда 14, ЕИК 130697606, че В.А.В. ЕГН **********,*** не дължи  на ответното дружество по договор за кредит на покупка на стоки или услуги на изплащане CREX-01315802 от 23.10.2006год. сумата в размер 4207,15лв., от която 3002,95лв. /главница/ и 1204,15лв./обезщетение за забава/.

     Претендират се и направените по делото разноски.

              В срока по чл.131 от ГПК е депозиран писмен отговор, с който искът се оспорва.

              В о.с.з ищецът се представлява от адв.П., която поддържа иска.

              Ответното дружество се представлява от юркс.Л., като в проведеното последно/второ по ред о.с.з./ не се явява представител на ответната страна.

              Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази доводите на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

               Предявеният иск е допустим, а по същество изцяло основателен.

               По делото е представен договор за кредит на покупка на стоки или услуги на изплащане CREX-01315802 от 23.10.2006год. /заверено ксерокопие -л.31-33 от делото/, в който като страни-договарящи са вписани ДЖЕТФАЙНЕНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД-София/кредитор/ и В.А.В., ЕГН ********** /кредито- получател/, като размерът предоставения кредит по договора е 2457лв. По делото е установено, че оригиналът на договора и цялата преписка по сключването му е приложена по Дознание №3292/2007год. по описа на РП-Плевен. По делото е представена и Покана ответното дружество до ищеца за заплащане на сумата в общ размер 4207,15лв.- посочена като дължима с оглед неизпълнение на негово задължение в качеството на кредитопучател по договор за кредит на покупка на стоки или услуги на изплащане CREX-01315802 от 23.10.2006год.

               В първото по делото о.с.з. е открито производство на основание чл.193 от ГПК по оспорване  истинността  на представени по делото писмени доказателства/приложени на л.31-37 от делото/, като на вещото лице е указано да извърши проверка на оригиналите на доказателства, приложени по цитираното по-горе дознание по описа на РП-Плевен. Оспорването е успешно проведено.

               От приетото заключение на вещото лице И.А. /приложено на л.82-87 от делото/ се установява, че подписът за „кредито- получател” в договора за кредит за покупка на стоки CREX-01315802 от 23.10.2006год. не е положен от ищеца В.А.В.; че ръкописният текст „В.А.В.”/********** в договора също не е изписан от ищеца; че подписите в графа „подпис” в Декларация от името на  ищеца, под текста ”Вярно с оригинала” в ксерокопие на личната карта на В. и в графа „Подпис на клиента” в Протокол за продажба от 24.10.2006год. не са положени от ищеца.

              С оглед изложеното се налага извод, че ищецът не е страна по представения договор за кредит, т.к. не е подписвал същия, поради което не дължи сумите, които е поканен да заплати на основание неизпълнение клаузите на този  договор.

             Искът следва да се уважи.

              При този изход на делото ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените от него разноски по делото в общ размер – 699лв.         

              Воден от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

              ПРИЗНАВА за установено на основание чл.124 от ГПК по отношение “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.“Младост” №4, Бизнес парк, сграда 14, ЕИК 130697606, че В.А.В., ЕГН **********,***, съдебен адрес: ***, *** ПлАК НЕ ДЪЛЖИ сумите, както следва: 3002,95лв./главница/ и 1204,15лв./обезщетение за забава/, претендирани от ответното дружество като изискуемо вземане, основано на договор за кредит на покупка на стоки или услуги на изплащане CREX-01315802 от 23.10.2006год.

              ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК “БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕС” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.“Младост” №4, Бизнес парк, сграда 14, ЕИК 130697606 ДА ЗАПЛАТИ на В.А.В., ЕГН **********,***, с посочен съдебен адрес разноски по делото в размер 699лв.

              Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му чрез Плевенски районен съд пред Плевенски окръжен съд.

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: